Alle berichten

Kerstmarkt: opgave door verenigingen, hobbyist of vriendenclub

Beste verenigingen,

Ook dit jaar willen wij weer graag een kerstmarkt organiseren, maar dat kunnen we niet alleen. Daarom vragen wij de medewerking van alle verenigingen binnen Afferden en Heukelom. En wel op een creatieve manier, nl. “jawel” het bouwen van de mooiste kerststal.

Het is de bedoeling dat elke vereniging, hobbyist of vriendenclub, een mooie kerststal bouwt en etaleert tijdens de kerstmarkt op 11 december.

Er valt voor de winnaars een mooie geldprijs te verdienen.

1e prijs 200 euro
2e prijs 125 euro
3e prijs 75 euro

Plus iedere deelnemer ontvangt een leuk presentje voor de moeite. Daarnaast kunnen de kerststallen bij opbod verkocht worden, om zo de clubkas te spekken.

Maar dit is nog niet alles, we willen verenigingen ook de kans geven om een extra centje te verdienen, d.m.v. wat te verkopen in een marktkraam, b.v. Riefkoek, kaarsen, glühwein, kerstbeeldjes, warme chocomelk, chocolaatjes, soep, jägertee, kerstkaarten, hotdogs met zuurkool, poffertjes of kerstmutsen. Graag wel in overleg met de ondernemersvereniging zodat ieder gelijke kansen heeft en niet twee keer hetzelfde verkocht wordt. Wij hopen op veel medewerking van jullie om samen te zorgen voor een stuk leefbaarheid in het dorp.

Reacties graag zo snel mogelijk naar: eetcafé ’t Trepke, Mariet Baartz 0485-531101.

 

Vriendelijke groet namens de ondernemersvereniging
Secretaris Hans van Venrooy.

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Nieuws van de optochtcommissie van de Peijas

In de aankomende periode starten weer diverse mensen niet vele creatieve ideeën om aan de optocht mee te doen.
Om duidelijkheid te scheppen over diverse zaken aangaande de optocht is er een optochtcommissie samengesteld bestaande uit een lid van het bestuur van de carnaval vereniging, de knikkerpolitie en enkele juryleden. Deze zijn, rekening houdende met de diverse signalen, aan de slag gegaan om zaken te vernieuwen, te verduidelijken en te verbeteren. De genomen besluiten hebben hopelijk positieve effecten voor iedereen die mee wil doen aan de optocht.

 

Onder wiens verantwoordelijkheid valt de optocht
De totale optocht en het verzorgen van de diverse zaken zoals het bezoeken van de bouwers, het uitgeven van de nummers, het begeleiden van de optocht enz. valt onder verantwoordelijkheid van de carnavalsvereniging. Deze heeft vanaf 2005 hiervoor een optochtcommissie in het leven geroepen.

 

Hoe wordt er gejureerd
Er wordt gejureerd op 4 onderdelen, te weten
1. idee
2. afwerking
3. constructie
4. toneel

Voor elk van deze onderdelen geeft een jurylid maximaal 10 punten per onderdeel. Op deze manier kan een deelnemer(s) maximaal 40 punten krijgen per jurylid. Het totaal aantal punten wordt opgeteld en op deze manier krijgt men de optochtuitslag voor de enkelingen, paren, groepen en wagens. De dagvoorzitter van de jury stemt ook, maar deze punten worden alleen gebruikt indien er een gelijk aantal punten is voor de bekerverdeling.

 

Wie zijn de juryleden:
De jury wordt samengesteld door de ald prinse. Zij maken hiervoor gebruik van een beperkt aantal leden die verspreid wonen in de diverse buurten, aangevuld met mensen uit buurtverenigingen.

 

Welke nieuwe prijzen zijn er:
Er zijn 3 nieuwe prijzen, te weten:

1. Een publieksprijs (wisselbeker)
2. Een aanmoedigingsprijs
3. Een oorkonde van deelname

Naast de prijzen die er al jaren zijn voor de wagens, groepen, paren en enkelingen heeft de optochtcommissie besloten om te gaan werken met een aanmoedigingsprijs en een publieksprijs. De publieksprijs wordt bepaald door het publiek, door middel van afgegeven stemmen tijdens de optocht Hiervoor zullen tijdens de optocht extra formulieren worden uitgereikt door de Knikkerpliesie. Per persoon mag één stem ingeleverd worden. De jury heeft hierop geen enkele invloed. De wisselbeker wordt geschonken door de carnavalsvereniging. Ook wordt gesproken met de café-eigenaren of zij deze willen voorzien van een inhoud in de vorm van jaarlijks te schenken munten.

De aanmoedigingsprijs wordt toegekend aan één deelnemer, voor het wel op de goede weg zitten maar nog net een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Naast de bekers zal men gaan werken met deelname-oorkondes die gemaakt zijn door de camavalsvereniging.

 

Wettelijke bepalingen carnavalswagens
De veiligheid in de optocht moet gegarandeerd zijn, daarom zijn er regels waaraan iedereen zich moet houden. Dit is een taak van de knikkerpliesie die hiervoor regelmatig contact heeft met hun collega politiemensen van het rijk. Vooraf aan de optocht en tijdens de bezoeken zullen de knikkerpliesies dan ook zaken keuren en advies geven om ongelukken te voorkomen. In de optochtvergunning staan eisen waaraan deelnemende voertuigen van de carnavalsoptocht moeten voldoen en eisen waaraan deelnemers moeten voldoen. Het gaat om de volgende zaken:

Vuur en brandbare materialen voertuigen
Er mag op geen enkele manier open vuur worden meegevoerd in de gehele optocht. Op of bij de wagens mag ook geen reservevoorraad met brandbare vloeistoffen aanwezig zijn. En de bekleding van de voertuigen moet van moeilijk brandbaar materiaal gemaakt zijn. Dus hooi of stro mogen niet op de voertuigen voorkomen. Verder moet er op ieder voertuig een goedgekeurde poederblusser met een inhoud van tenminste 6 kg aanwezig zijn. Wilt u er zeker van zijn dat de poederblusser aan de gestelde eisen voldoet, dan kunt u dit door de brandweer van de gemeente Bergen laten controleren. Verderop leest u de mogelijkheden hiervoor.

Technische eisen voertuigen
Alle aan de optocht deelnemende voertuigen en aanhangers dienen te voldoen aan de technische eisen van de Wegenverkeerswet. Voertuigen mogen niet hoger zijn dan 4 meter (lading meegerekend) en mogen niet breder zijn dan 2,55 meter (lading meegerekend). Bij slecht zicht en in de avond en nacht moet het voertuig aan de voor- en achterzijde verlichting hebben. Alle voertuigen dienen verder rondom te worden afgeschermd tot op een hoogte van 20 cm van het wegdek. De meegevoerde aggregaten moeten op deugdelijke wijze bevestigd zijn.

Bestuurders en eigenaar(s) voertuigen
Bestuurders van het voertuig en leiders van dieren moeten bekwaam zijn voor hun taak; de bestuurder van het voertuig moet in het bezit zijn van het vereiste rijbewijs voor het besturen van het betreffende voertuig. De eigenaar(s) houder(s) van het voertuig moet WA (wettelijk aansprakelijk) verzekerd zijn overeenkomstig de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen. U dient vooraf te informeren bij de verzekeringsmaatschappij of u wettelijk aansprakelijk verzekerd bent voor het deelnemen met het voertuig aan een carnavalsoptocht.
Eventueel beschonken of anderszins onbekwame bestuurders of leiders kunnen terstond van hun taak worden ontheven.

Deelnemers optocht
Deelnemers beneden de leeftijd van 16 jaar mogen absoluut geen alcoholhoudende dranken gebruiken tijdens de optocht. Het strooien van versnaperingen mag alleen geschieden vanaf de laatste wagen in de optocht in achterwaartse richting en op zodanige wijze dat geen letsel of schade wordt toegebracht aan personen of goederen.

Vervoer personen
Voor en na de optocht mogen er geen personen vervoerd worden op de carnavalswagens. Dat is vastgelegd in het Besluit personenvervoer 2000. Alleen voertuigen die voldoen aan de optochtvergunning mogen uitsluitend tijdens de optocht en op de aangegeven route personen vervoeren. In de vergunningen die de gemeente Bergen afgeeft voor de carnavalsoptochten 2007 staat het tijdstip, de datum en de route aangegeven.

Goedgekeurde poederblussers
Wanneer de carnavalswagen tijdens de optocht geen of geen goedgekeurde brandblusapparatuur heeft, kan er niet worden deelgenomen aan de tocht. De brandweer zal dit controleren. Om er zeker van te zijn dat de verplichte poederblusser op het voertuig aan de gestelde eisen voldoet, kunt u deze vooraf laten controleren door de brandweer Bergen. Dit geldt alleen voor wagenbouwers in de gemeente Bergen en kan uitsluitend op de volgende manier:

  • 1) Wanneer u een brandblusapparaat wilt laten controleren, meld u dit voor 30 januari bij de brandweer Bergen, telefoonnummer (0485) 348 389.
  • 2) Het apparaat kunt u vervolgens tot uiterlijk 31 januari 2007 inleveren bij de brandweerkazerne (de Flammert 1026 in Bergen). Het blusapparaat moet voorzien zijn van een label met daarop de naam en het adres van de eigenaar.
  • 3) Het brandblusapparaat kan opgehaald worden op 2 februari 2007. De kosten voor de keuring en het eventueel weer gebruiksklaar maken van het brandblusapparaat kunt u op dat moment voldoen.

Het is ook mogelijk om voor de carnavalswagen een goedgekeurde poederblusser te huren. De kosten hiervoor zijn € 25,– per apparaat. Wanneer u hiervan gebruik wilt maken, kunt u zich aanmelden via brandweer@bergen.nl.

 

Sponsering
Sponsering van de deelnemer(s), wagen, groep, duo of enkeling is geoorloofd. Dit echter alleen op de achterkant van het bouwwerk. Eén en ander is besloten om te voorkomen dat sponsoring de boventoon gaat voeren.

 

Mogelijkheid voor bezoek bij het bouwen en het maken van foto’s
Deelnemers van de optocht wordt de mogelijkheid geboden zich op te geven voor een bezoek door een delegatie van knikkerpolitie en juryleden. Bij het bezoek wordt een versnapering meegebracht en wordt er gevraagd of men foto’s mag maken die gebruikt worden in het carnavalsblad van het jaar erop. Tevens kan de knikkerpliesie advies geven over veiligheidszaken en kan de jury kijken naar zaken die onder de constructie zitten.

Het opgeven hiervoor kan bij het hoofd van de knikkerpliesie Jan van Lin, Langstraat 28, telefoon 531847 met de gegevens van de contactpersoon, waar je bouwt, met hoeveel mensen, de gemiddelde leeftijd van de bouwers en welke dagen de bouwers aanwezig zijn.

Mocht Jan niet op het knikkerpliesiebureau aanwezig zijn dan zal zijn secretaresse de gegevens in ontvangst nemen.

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Bestuurswissel Stichting Gemeenschapshuis Afferden

Onlangs heeft er een bestuurswisseling plaatsgevonden bij Stichting Gemeenschapshuis Afferden, Iedershuus.

Bert Zeegers en Sonja Derks zijn gestopt. Tevens heeft Anneke Heijligers aangegeven te stoppen met het penningmeesterschap. Ze blijft wel lid van het bestuur. We hebben inmiddels al een nieuw lid in het bestuur, Dhr. Cor Trum. De functie van penningmeester is nog niet ingevuld.

Indien er mensen zijn die interesse hebben om het bestuur van Iedershuus te komen versterken of weet u iemand die daar misschien interesse in heeft, laat het ons dan weten!

Aanmelden kan bij de volgende personen:

J.Buddiger, tel. 531579
H. Heijligers, tel. 531996
B. Artz, tel. 532291
C. Trum, tel. 532537

Bestuur Iedershuus.

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Fonteintje voor Jan Willems

janwillemsJan Willems (rechts op foto), de voorzitter van hengelsportvereniging de Voorn uit Afferden, heeft zaterdagavond tijdens de receptie van de 75-jaar bestaande hengelsportvereniging de Voorn een fonteintje ontvangen. Wethouder Nic Vloet overhandigde dit blijk van waardering namens de gemeente Bergen voor zijn kwart eeuw voorzitterschap en zijn grote inzet voor de hengelsportvereniging.

Het jubileumfeest markeerde voor Jan Willems ook het einde van zijn voorzitterschap. Op de jaarvergadering draagt hij de voorzittershamer over aan zijn opvolger en neemt zelf genoegen met een minder prominente bestuursfunctie.

Bron: Maas- en Niersbode 12-10-2005

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Diamanten bruidspaar Huub en Han Boskamp

boskampZaterdag 8 oktober vieren Huub en Han Boskamp-Van den Woldenberg dat zij zestig jaar geleden met elkaar in de echt verbonden werden. Dit heuglijk feit vond destijds plaats in de Sint Antoniuskapel te Heukelom en dat wordt die dag nog eens dunnetjes overgedaan.

Het was in 1943 tijdens de Tweede Wereldoorlog dat Piet Megens, Huub Boskamp attent maakte op het feit dat er bij ‘Kerse-Hannes’ in Heukelom nog een ‘schôn dèn’ rondliep. “Is dat niks voor jou?”, vroeg Piet aan Huub. Deze Heukelomse schone luisterde naar de naam Hanneke van den Woldenberg. Voor Huub was de dame in kwestie geen onbekende. Op enig moment trof Huub de vader van Hanneke bij de plaatselijke bakkerij Cuijpers in Afferden. Destijds was het nog gebruikelijk dat veel huishoudens thuis het deeg bereidden en dat naar de bakkerij brachten om het daar te laten bakken. Huub stelde aan ‘Kerse-Hannes’ voor om eens te komen praten over zijn dochter Hanneke. En prompt antwoordde de man daarop: “Da duude gej mar.” En zo kon het gebeuren dat Huub Boskamp de volgende zondag reeds een bezoek bracht aan Huize Van den Woldenberg om daar om de hand van Hanneke te vragen. En zoals dat toen ging, werd er nergens meer over gesproken, hetgeen betekende dat het ‘aan’ was tussen Huub en Hanneke. In zo’n relatief kleine gemeenschap kende iedereen elkaar en waren er weinig of geen geheimen voor de streekgenoten.

Huub (toen 22 jaar) en Hanneke (19 jaar) zagen elkaar aanvankelijk elke zondag even. Maar Huub stelde zich in de loop van 1943 beschikbaar als vervanger voor zijn jongere, ziekelijke broer Harrie die moest dienen onder de Arbeitseinsatz in Duitsland. Huub werd te werk gesteld in het Duitse Keppelen maar kwam na negen maanden weer terug in Nederland wegens een ernstige ziekte.

Na de bevrijding trouwde Huub met Hanneke in oktober van het jaar 1945. Geen uitgebreid huwelijksfeest maar een bescheiden huwelijksvoltrekking waarbij de bruid een eenvoudig zwart kleed droeg en de bruidegom eveneens gewoon gekleed ging. Het was immers kort na de oorlog en niemand had iets. Tijdens het huwelijksfeest werd een vat bier aangeslagen maar dat ging niet eens op. Dezelfde avond vertrokken Huub en Hanneke naar hun noodwoning aan de Spitsbrug in Afferden. De dag erna volgde geen huwelijksreis; integendeel. Het harde landleven werd hervat alsof er niets was voorgevallen.

In de navolgende jaren zagen op de Spitsbrug maar liefst dertien kinderen het levenslicht. Zij brachten vervolgens in verscheidene huwelijken weer drieëntwintig kleinkinderen ter wereld. En inmiddels zijn er ook al weer dertien achterkleinkinderen.

“In al die jaren”, vertelt Huub, “zijn we één keer een week op vakantie geweest naar de plaats waar we tijdens de evacuatie (in 1944) verbleven in Overijssel. Het was zo bijzonder dat we besloten hebben om contact te blijven houden met die mensen”, aldus het duo. Het tweetal maakt wel regelmatig geheel verzorgde dagtrips en geniet daar zeer van.

De kinderen vertellen dat ze in hun jeugd niets tekort zijn gekomen. “Eten was er altijd volop. En als tante Door uit Venlo weer eens over de vloer kwam, meestal als er zojuist geslacht was, dan bracht zij een tas met extra kleding mee en een cake voor moeder. En mam heeft zelf heel veel kleding voor ons gebreid”, weet de oudste dochter Ellie nog te herinneren. “En het was bij ons altijd gezellig omdat veel kinderen uit de buurt ons bezochten.” Het zestigjarig huwelijksfeest zal voor Huub en Han Boskamp-Van den Woldenberg dan ook beslist een diamanten kroon zijn op het levenswerk dat zij in al die jaren in voor- en tegenspoed hebben opgebouwd. Een respectvol leven zoals weinigen zich dat vandaag nog kunnen voorstellen.

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Visclub de Voorn bestaat driekwart eeuw

voornVijfenzeventig jaar geleden ging het vissen er heel wat primitiever aan toe dan tegenwoordig. Vissen in de Maas gebeurde toen nog wel eens met een berkentak, wat naaigaren en een kromme speld aan het eind. Tegenwoordig gaat er heel wat meer naar het water om de vis uit het Maaswater te verschalken.

De hartstocht van de echte visser voor deze sport is nog steeds gebleven.
Dat geldt ook voor de leden van de Voorn, de visclub uit Afferden die op 8 oktober het 75-jarig bestaan viert. Dat gebeurt in zaal Kubbus in de Dorpsstraat waar tussen 18.00 en 19.30 uur een receptie wordt gehouden. Aansluitend is er een feestavond voor leden, genodigden en sponsors.

Officieel werd De Voorn op 5 september 1930 opgericht. Dat gebeurde in het toenmalige café Janssen. Vijftien hengelaars kende deze vereniging die H. Molmans tot voorzitter van deze club hadden uitgeroepen. Het eerste koningsvissen vond in 1931 plaats en leverde W. Linsen als eerste koning op. Zijn prijs bestond uit … een mariabeeldje.

De voorzittershamer bij de visclub wordt tegenwoordig gehanteerd door Jan Willems. Alhoewel …tegenwoordig is een verkeerd woord want die hamer gebruikt hij al 25 jaar. Reden voor hem om met dit jubileumjaar een punt te zetten achter zijn voorzittersfunctie. Dat gebeurt op de jaarvergadering in januari 2006. Hij geeft de hamer over op een moment dat de stand van het ledenaantal op 210 staat, de visclub een eigen jeugdafdeling heeft en er volop perspectieven zijn op het verkrijgen van een eigen visvijver. Een wens waarover tijdens het veertigjarig jubileum door het toenmalige bestuur ook al gefilosofeerd werd. “Steeds meer scheepvaart en vervuiling hebben toen de visstand onder druk gezet”, staat vermeld in een verhaal dat toen door de toenmalige redacteur van de Maas- en Niersbode was opgetekend. Die scheepvaart, de opstuwing van het waterpeil en de plannen om de Maas een meer natuurlijke aanblik te geven, zorgen anno 2005 ervoor dat de Voorn nog steeds halsreikend uitkijkt naar die visvijver. Een visvijver die er, als alles een beetje meezit over enkele jaren in Siebengewald ligt en samen met de Siebengewaldse visclub wordt gebruikt. “We hebben al jaren het beheer over de overstortvijver in Afferden”, zegt Jan Willems. “Maar is voor zoveel leden veel te klein.”

Op sportief gebied timmert de Voorn aardig aan de weg. Tijdens de onlangs gehouden Nederlandse clubkampioenschappen zoetwater behaalde het korps van de Voorn een mooie zesde plaats op de 35 deelnemende clubs. Op 8 oktober zullen de leden laten zien dat zij ook wat gezelligheid betreft hun mannetje staan. Dan wordt er feest gevierd en is er volop tijd om terug te blikken op 75 jaar clubverleden.

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Majorettengroep op wedstrijd in Helmond

majorettensecretcWe hebben enkele foto’s online staan van de wedstrijd van Majorettengroep Maarten Schenck in Helmond op zaterdag 24 september. Uitslagen kun je vinden op deze link.

Inmiddels begint het op te vallen. Zodra er een wedstrijd van de NTSB is, is het mooi weer. Ondanks de weersvoorspellingen dat het zou gaan regenen heeft de hele dag het zonnetje geschenen.

Dit was ook één van de redenen dat de wedstrijd, georganiseerd door Cats City, in Helmond prettig en vlot verliep.

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail