Wat is Afferden Samen Beter ?

 
Aanleiding oprichten werkgroep Afferden Samen Beter:
-Hoe moet het verder in de toekomst als je zo lang mogelijk in Afferden wilt blijven wonen?
-Sluit onze leefomgeving dan nog wel aan bij de voorwaarden en behoeften die we dan hebben?
-Zijn de voorzieningen voor zorg en welzijn hierop berekend? Wat moet er veranderen?
-Hoe moet het verder met het kloppend hart van Afferden, onze verenigingen, die weinig leden erbij krijgen en moeite hebben met het vinden van vrijwilligers en het bemensen van besturen.
-Hoe moet het verder met andere voorzieningen? De laatste supermarkt is dicht en daarmee zijn ook de servicepunten verdwenen. Willen we in de toekomst een winkel terug? of alleen servicepunten?…maar welke dan?
-Hoe vinden mensen die zich graag willen inzetten de mensen die een helpende hand kunnen gebruiken?

Onze concrete vraag:
Waar moeten we als inwoners samen de schouders onder zetten zodat we in de toekomst zelf de regie over de kwaliteit van ons dorp kunnen houden? waarbij het begrip kwaliteit van het dorp nog iets meer dimensie heeft dan alleen maar toekomstbestendig zijn

De bezorgdheid over deze thema’s was aanleiding om vanuit Dorpsraad Afferden in 2016 de werkgroep coöperatieve gedachte op te richten op initiatief van Piet Hagen.
In de orientatiefase sloot Hans Peter Jung als adviseur bij de werkgroep aan met het project Positieve Gezondheid en er werd kontakt gelegd met het Project Krachtige Kernen (HAN en Euregio), aanvankelijk olv Hub en Kim Hamers en op dit moment olv Ellen van Wijk en Miranda Laurant.

Werkgroep heet vanaf dan: Afferden Samen Beter.

Wat zijn onze doelen
Focus: zorg en welzijn en dorpscoöperatie (zorgcooperatie die mogelijk doorontwikkeld kan worden naar een dorpscooperatie)

Doelen:
-Bevorderen van leefbaarheid/kwaliteit
-Stimuleren van samenwerking en zelfmanagement (je eigen koers kiezen in sterkte, interesses, waarden en ambities)
-Toekomstbestendig maken van voorzieningen voor zorg en welzijn
-Verbinding onderling in het dorp vergroten
-Bevorderen van Positieve Gezondheid

Bewegingen in Afferden, die elkaar in de toekomst kunnen versterken:
*De werkgroep Afferden Samen Beter wil graag het zorgdomein en het sociale domein hechter met elkaar verbinden met als leidraad: Positieve Gezondheid.
*Bergen Beweegt Natuurlijk en Negen willen samen met de verenigingen in Afferden proberen meer onderlinge samenwerking tussen de verenigingen te krijgen met mogelijk een overkoepeling als resultaat, met als leidraad: sterkte door bundeling.
*Inwonersplatform doorontwikkelen naar actief platform, waar alle leeftijdsgroepen in vertegenwoordigd zijn, met als leidraad: sterke dorpsvertegenwoordiging uit alle lagen

Onze ambitie op termijn:
Onze ambitie is om op den duur een verbindend orgaan in het leven roepen waar zorg, welzijn, sport, cultuur, senioren, onderwijs en een inwonersplatform in vertegenwoordigd zijn, met als aandachtspunt dat wij de stem van jongeren ook willen horen.

Misschien wel uiteindelijk in de vorm van een Dorpscoöperatie
met bv een Dorpsinformatiepunt, een soort sociale VVV,
en met Dorpsondersteuner, iemand, die alle ins en outs van het dorp goed kent en helpt bij het vinden van oplossingen op het gebied van zorg, welzijn en leefbaarheid.

Wij denken dat Afferden in de toekomst hierdoor samen sterker en beter wordt want:
-Meer financiële slagkracht door bundeling
-Meer sociale slagkracht door verbinding tussen afzonderlijke disciplines/groepen
-Meer kwaliteit op maat en naar wens van dorp

Wat hebben we tot nu toe georganiseerd:
* Huis-aan-huis enquete met vragen over zorg, welzijn en leefbaarheid (voorjaar 2017)ism Dorpsraad
Met een aantal sleutelfiguren uit Afferden en met beleidsmakers werden interviews gehouden en er is in juni 2017 een huis-aan-huis vragenlijst rondgestuurd in het dorp.
Belangrijkste vragen hierin gingen over:
-persoonlijk welbevinden
-woonsituatie
-veiligheid
-voorzieningen
-cultuur
-inzetbaarheid

De interviews en de uitslag van de huis-aan-huis vragenlijst kunnen dienen voor de totstandkoming van een zorgcooperatie c.q. de organisatie van het zelfmanagement in Afferden.
De interviews en de uitslag van de huis-aan-huis vragenlijst worden geanalyseerd en zijn, zoals beloofd, ook dorpsbreed besproken op de dorpsinfoavond op 7 febr 2018.
Ook kunt U deze analyse terugvinden in het menu van Afferden Samen Beter.

* Interactieve Dorpsinfoavond over de toekomst van zorg, welzijn en leefbaarheid in Afferden met bijdragen van:
1.KRAKE (enquete) Ellen van Wijk
2.Huisartsenpraktijk (droom/visie gezondheidscentrum en Positieve Gezondheid) Hans Peter Jung/Hylke de Waart/Saskia Benthem
3.Bergen Beweegt Natuurlijk ism Negen (verenigen in de toekomst) Ron Klemann
4.Buurkracht (energiecollectief) Et Rijniers
5.Afferden Samen Beter (inleiding en servicepunten) Brigitta den Boer/Thomas Bender

Wat staat er nu op het programma:
-evaluatie oogst dorpsinformatieavond
-beter zichtbaar op dorpssite
-stem jongeren stimuleren
-afvaardiging van ASB naar bv Dorpsraad en Bergen Beweegt Natuurlijk.
-actieplannen ontwikkelen in het opzetten/ondersteunen van een denkgroep bij de volgende projecten:
1.Start/subsidie van een Wijkcontract 
2.Verkenning Vrijwilligersplatform:coördinatie in vraag en aanbod bij elkaar brengen.
3.Verkenning/Uitwerking van een plan dorpswinkel en/of servicepunten
4.Verkenning naar de mogelijkheden om te komen tot een een Dorpscooperatie