De foto is genomen ter hoogte van de huidige cafetaria in de Dorpsstraat.
Foto: collectie Jacques van Dijck Heijen

In 1914 brak de Eerste Wereldoorlog uit. De eerste grote moderne oorlog met alle verschrikkingen van dien. Omdat Nederland neutraal was, bleven in ieder geval de gruwelijkheden ervan de bevolking bespaard. De oorlog had echter wel een algemene mobilisatie (afgekondigd op 1 augustus 1914) en een versterkte grensbewaking tot gevolg.

Voor Afferden en omgeving betekende de nabijheid van de grens enerzijds de aanwezigheid van veel militairen, zoals we op een aantal ansichtkaarten uit die tijd zien. Anderzijds bood de grens veel mogelijkheden tot (illegale) handel. In Duitsland was grote behoefte aan levensmiddelen. En ondanks dat de grensbewaking flink werd opgevoerd, werd op grote schaal smokkel bedreven. De handel betrof boter, meel, rundvee en vooral paarden. In materieel opzicht is de periode 1914-1918 voor de bevolking dan ook niet zo’n slechte tijd geweest. In de verslagen van de gemeente over die periode is met betrekking tot het armwezen dan ook opgetekend: “Het aantal bedeelden is verminderd doordat er meer verdiend werd onder de behoeftige klasse.”

De oorlog had ook invloed op de Afferdse dorpsgemeenschap en in het oude notulenboek van de fanfare zien we dat er een onderbreking van ongeveer 3 jaar was. De oorlog is nog lang niet ten einde, maar op zondag 7 juli 1917 wordt een poging gedaan de activiteiten te hervatten:

Omstreeks zes uur opent de voorzitter de vergadering en spreekt het, alhoewel kleine aantal aanwezige een hartelijk welkom toe. Daarna spreekt de voorzitter enkele woorden over de toestand waarin onze fanfare zich thans, na ongeveer drie jaren mobilisatie, waardoor een groot aantal leden dientengevolge in militairen dienst moest, zich bevindt.

Daar de meeste dezer leden thans weer met onbepaald klein verlof zijn, acht de voorzitter het oogenblik gekomen om de belangen der fanfare met ijver te behartigen. Want, zegt spreker, zooals het verreweg de meeste verenigingen is gegaan is, zoo is het ook met onze fanfare gegaan, namelijk gedeeltelijk in verval geraakt.

De voorzitter hoopt dat door flinke samenwerking der leden, de vereniging weer spoedig op haar standpunt van voor de mobilisatie zal zijn teruggebracht.

Daarna worden de notulen der vergadering van zondag 14 juni 1914 voorgelezen, welke worden goedgekeurd.

image_pdf