In 2013 heeft uw Dorpsraad een oproep gedaan aan de inwoners van Afferden om een bijdrage te leveren aan een update van het DOP. Daarbij zijn een groot aantal onderwerpen aan bod gekomen waar we als Dorpsraad mee aan de slag zijn gegaan.

Dat hebben wij onder andere gedaan in ons overleg met het College van de Gemeente Bergen, Provincie, Waterschap en de dorpsraden in de regio.

Hieronder willen wij een opsomming geven van de onderwerpen die in 2013 zijn benoemd, die deels zijn afgerond, maar deels ook nog niet. We maken ons sterk de projectlijst aanzienlijk te korten doordat een aantal problemen structureel kunnen worden opgelost. Daarnaast kunnen er natuurlijk altijd nieuwe onderwerpen worden ingebracht, met als doel de leefbaarheid in Afferden op een goed peil te houden. Wij, de leden van de Dorpsraad, willen ons daar in ieder geval voor inzetten. Maar zonder uw hulp gaat dit niet altijd lukken, daarom zal er zeker wel eens een beroep op u worden gedaan.

 

Een samenvatting van het DOP-overleg

 

 1. Vrijwilligerstekort bij de verenigingen, vooral in bestuursfuncties. Er is in het verleden met een vertegenwoordiger van huis van de Sport geopperd om een Omni-vereniging te maken, waarin een professioneel (betaald) bestuur zit, die voor een groot aantal verenigingen de bestuurlijke taken uitvoert en aan de leden verantwoording aflegt. Hiervoor moet het initiatief vanuit de verenigingen komen.
 2. Overlast in het Heijmanspark, vooral bij de kiosk. Dit is een probleem dat bij de gemeente is aangekaart en hopelijk kan hier wat aan worden gedaan om de vernielingen en vervuiling een halt toe te roepen.
 3. Toestand trottoirs in Afferden. Dit is met een medewerker van de gemeente bekeken en waar nodig aangepakt. Bij dergelijke klachten kan men beter via de mail naar de gemeente reageren.
 4. Het revisieplan Heijmanspark is uit de kast gehaald. Een aantal Dorpsraadleden wil zich hierop richten om te kijken of het Heijmanspark met vijver duurzamer ingericht kan worden.
 5. Overlast auto’s. Bij de ingang van Afferden ter hoogte van Klein Canada staan vaak auto’s gedeeltelijk op de stoep, wat leidt tot gevaarlijke situaties. In overleg met de gemeente is afgesproken dat dit probleem aangepakt zal worden bij de reconstructie van de N271 waarbij het fietspad ter hoogte van het dorp Afferden door de Dorpsstraat zal worden geleid. Eventueel éénzijdig parkeerverbod is hierbij een optie.
 6. Overlast van hondenpoep is evenzo met de gemeente besproken. Hierop kan volgens de politieverordening worden gehandhaafd. Echter op dit moment is er te weinig politietoezicht en er is geen BOA ter beschikking om te handhaven. Er ligt een voorstel klaar dat door de gemeenteraad moet worden goedgekeurd om meer blauw op straat te krijgen.
 7. Fietspad Afferden – Siebengewald. Is inmiddels tot ieders tevredenheid gerealiseerd.
 8. De gymzaal bij de school. Grote investeringen worden niet gedaan in verband met een mogelijke toekomstige nieuwe gymzaal waar nu onderzoek naar wordt gedaan in het kader van het Accommodatie/locatiebeleid van de gemeente. Op dit moment is het beheer en onderhoud tijdelijk ondergebracht bij Stichting Alverman, waarbij ook afgesproken is dat gebruikers ook een steentje bijdragen. Dit wordt meegenomen in de Werkgroep Accommodatiebeleid Afferden.
 9. Er is geopperd om voor de jeugd maar ook voor de toeristen een openbaar wifi-punt te maken. Maar omdat Ziggo inmiddels een landelijk netwerk van wifi heeft gerealiseerd is dit waarschijnlijk achterhaald.
 10. Er is voorgesteld om een fietscrossbaan aan te leggen, misschien in het park. Dit wordt onderzocht. Eventueel ook een wave-board baan/parkje.
 11. Verder kwam ter tafel dat de medewerking van de school voor Afferdse activiteiten matig is. Een voorbeeld wat is genoemd is de organisatie van een wandelvierdaagse die door DWS in samenwerking met andere gemeentedorpen en scholen, ieder jaar in een ander dorp of dag plaats vindt. Door de deelname of medewerking van de school wordt veel jeugd hiervoor geïnteresseerd gemaakt. Dit punt is eerder ook ingebracht in het regelmatig terugkerend regio-dorpsradenoverleg. Dit punt is ook besproken met de schoolleiding.
 12. Ouderendagopvang in Iedershuus. Inmiddels een achterhaald punt want Béjèn is een feit. Dit loopt zo goed dat Iedershuus of de nieuwe accommodatie op sportpark De Alverman mogelijk toch nog eens een optie wordt.
 13. Een ander onderwerp is om oude foto’s van Afferden en omgeving op zichtbare plaatsen te hangen. Dit is gedeeltelijk gerealiseerd in de etalage van voormalige Bakkerij Cuijpers.
 14. Bij een Dorpsontwikkelplan, waarin van allerlei onderwerpen voor de korte en lange termijn m.b.t. de leefbaarheid, hoort ook een Visie; een dorp-ontwikkelvisie Afferden. Hierin zouden randvoorwaarden moeten komen waarin nieuwe ontwikkelingen, zoals bouw- en groenvoorziening in het dorp Afferden aan kunnen worden getoetst en eventueel kunnen worden afgestemd c.q. aangepast.
 15. De Eckeltsebeek achter de Rijksweg in zijn oorspronkelijke loop, zonder de nieuwe huidige loop aan te tasten, naar het Haventje terug te brengen. Dit project wordt door de Dorpsraad opgepakt.
 16. Oude historische namen en de verklaring daarvan op borden en/of in QR-codes verwerken. Ook dit idee zal door de Dorpsraad worden opgepakt. Er zijn inmiddels een aantal QR-codes in Afferden, maar hier wordt niet verder op ontwikkeld.
 17. Vervanging van fietsrekken bij de bushaltes. Verder het paadje bij de bushalte Gening verbeteren. Dit is bij de gemeente ingebracht en wordt meegenomen in het plan van de reconstructie van de N271 (najaar ‘15).
 18. Meer ‘open plekken’ in het dorp zou het aanzien verbeteren. Geeft ook meer ruimte- en rustgevoel. Dit wordt meegenomen in de te ontwikkelen Visie (onder punt 15) evenals meer groen in de wijken.
 19. Trimtoestellen voor ouderen in het park wordt meegenomen in het plan Heijmanspark.
 20. Verfraaien Maasstoep. De Dorpsraad neemt dit punt op met Rijkswaterstaat wat voor mogelijkheden er zijn.
 21. Roeiregatta op de Maas. De Dorpsraad gaat dit bestuderen en oppakken, in het verleden zijn er reeds enkele ontplooiingsactiviteiten geweest. We gaan hiervoor derde organisaties benaderen zoals ROC en HAN of een dergelijke organisatie haalbaar is.
 22. Theehuisje ruïne Bleijenbeek zichtbaar maken. Is bij de ‘Stichting Bleijenbeek’ neergelegd.
 23. Visualisering Slot Heerenwaard. Hier gaat de Dorpsraad in overleg met eigenaar grond om het oude slot zichtbaar te maken.

 

Dit is een opsomming van de punten voor de update van het Dorpsontwikkelplan. Momenteel zijn er een aantal nieuwe onderwerpen toegevoegd, zoals onder meer accommodatiebeleid, burgerparticipatie, de coöperatieve gedachte in de zorg en de collectieve energie-inkoop. Opmerkingen en suggesties blijven natuurlijk van harte welkom. Ook als je wilt meedenken en werken in een gericht onderwerp/werkgroep dan wordt je bij deze uitgenodigd. Reacties kunnen worden gestuurd naar: dorpsraad@afferden-limburg.nl

image_pdf