Jaarlijks geeft de gemeente Bergen elk dorp een budget te besteden voor allerlei initiatieven of activiteiten vanuit het dorp. Voorheen regelde de gemeente dit zelf, echter heden ten dage is de Dorpsraad hier verantwoordelijk voor. De Dorpsraad is in deze de subsidieverstrekker geworden.

Om tot een zo eerlijk mogelijke ondersteuning van plaatselijke initiatieven te komen hebben we een aantal regels opgesteld. Deze regels hebben we op een rijtje gezet.

Voorwaarden financiële bijdrage Dorpsraad Afferden (L) uit Dorpsbudget

Om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage van de Dorpsraad Afferden (L) dient de aanvraag te voldoen aan de volgende criteria vanaf heden:

Voor de aanvragende partij zijn:

 • De aanvrager zijnde een organisatie / instelling / buurtvereniging dient uit Afferden (L) te komen.
 • De aanvrager dient een non-profit beleid te hebben (dus zonder commercieel doel).

Voor de aanvraag / het project zijn:

 1. De aanvraag / het project dient een lokaal karakter te hebben.
 2. De aanvraag / het project moet duurzaam zijn, waarbij zelfredzaamheid centraal staat.
 3. De aanvraag / het project heeft een meerjarig effect.
 4. Samenwerking is belangrijk in de aanvraag / het project.
 5. Er moet maatschappelijk draagvlak zijn voor de aanvraag / het project.
 6. De aanvraag / Het project is gericht op het verbeteren van de leefbaarheid in Afferden
 7. De aanvraag / het project mag geen taken van de overheid vervangen.
 8. Er moet een duidelijk aanvraag met een financiële onderbouwing worden ingezonden.
 9. De aanvraag / het project dient in zijn geheel financieel haalbaar te zijn.
 10. De aanvraag / het project dient nog te worden gerealiseerd; er worden geen projecten gehonoreerd die al gerealiseerd zijn.
 11. De gevraagde bijdrage van de Dorpsraad Afferden zal nooit meer dan 50% van de totale kosten van het project bedragen.
 12. Aan de aanvraag / het project mogen geen religieuze of politieke belangen zijn gekoppeld noch enig winstoogmerk.
 13. Mocht een geplande activiteit, om welke reden dan ook, niet doorgaan, dan wordt de toekenning ingetrokken. Een reeds uitbetaalde bijdrage zal direct worden teruggevorderd.

Voor situaties waarin dit document niet voldoet, beslist de Dorpsraad Afferden over wel of geen bijdrage.

Aanvraagformulier
Download hier het aanvraagformulier, vul het volledig in, vervolgens met eventuele bijlage(s) mailen naar: dorpsraad@afferden-limburg.nl of uitprinten en in een gesloten enveloppe met daarop vermeld: “Aanvraag financiële bijdrage Dorpsraad Afferden” deponeren in de brievenbus op Langstraat 54 te Afferden.