De accommodaties in Bergen kunnen alleen op dezelfde manier gehandhaafd blijven wanneer inwoners en maatschappelijke partners bereid zijn het beheer en de exploitatie van een aantal accommodaties over te nemen.

In het gemeentelijke beleid over de accommodaties in Bergen kiest het college om zelf te blijven investeren in drie volwaardige multifunctionele accommodaties: Den Asseldonk in Nieuw Bergen, De Buun in Well en De Klaproos in Siebengewald. Voor het gymonderwijs gaat het college uit van twee volwaardige gymzalen: Den Asseldonk in Nieuw Bergen en De Buun in Well. In deze locaties waarborgt de gemeente mogelijkheden voor sport- en sociaal culturele activiteiten. De overige bestaande accommodaties in Bergen worden overgedragen aan particulier initiatief.

De gemeenteraad legde in 2011 een taakstellende bezuiniging bij het college neer: Vanaf 2014 moet er structureel een bedrag van € 118.000,- op de bestaande accommodaties bezuinigd worden. Vanwege de economische ontwikkelingen is het in de toekomst financieel niet meer haalbaar om het huidige voorzieningenniveau in alle dorpen te handhaven. Op de exploitatie van de gymzalen rust een structureel tekort en van sommige gemeenschapshuizen staat de exploitatie onder druk.

Particulier initiatief

Uit het onderzoek dat de gemeente startte met de inwoners, kwam naar voren dat zij hechten aan voorzieningen in iedere kern en het sluiten van de gymzalen onwenselijk vinden. Het college kiest er voor om alle huidige voorzieningen te laten bestaan wanneer de inwoners en maatschappelijke partners bereid zijn het beheer en de exploitatie van de accommodaties over te nemen. De gemeenschapshuizen ’t Luukske (Wellerlooi) en Iedershuus (Afferden) en de gymzalen in Afferden, Wellerlooi en Siebengewald moeten hiervoor in particuliere handen komen.

De keuze van het college past volledig binnen de huidige maatschappelijke ontwikkelingen waarbij de overheid zich terugtrekt en inwoners ondersteunt waarvan verwacht wordt dat ze meer zelf organiseren. De gemeente handhaaft het veilig gebruik van de drie gymzalen voor een overgangsperiode van maximaal vijf jaar, maar investeert niet meer in aanpassingen, renovaties of inventaris. Voor de gemeenschapshuizen in Afferden en Wellerlooi hecht zij waarde aan de verbinding en draagvlak met en in het dorp, in de vorm van een gebruikersraad.

Met de uitwerking van deze visie worden de structurele lasten op de gemeentelijke begroting verminderd met € 87.677,– Daarnaast beperkt de gemeente de financiële risico’s in de toekomst omdat onvoorziene uitgaven voor groot onderhoud en renovatie worden voorkomen.

Besluit

Tijdens de commissievergadering van 17 september wordt een beeldvormende bijeenkomst gehouden waarbij de dorpsraden en de Stichting Katholiek Basisonderwijs gemeente Bergen een toelichting kunnen geven op de visie die zij voorstaan.

image_pdf