Categorie: Afferden Samen Beter

De reis van de dorpsdagboeken door Afferden

OFFERE LOAT ZICH HEURE Afferden Samen Beter is heel blij dat we in totaal al 70!!!!! reacties hebben ontvangen, en dit dan nog buiten de 2 volledige dagboeken die naar de Basisschool zijn gegaan. Komt er nog een idee opborrelen dan kun je dit altijd nog tot half oktober insturen naar: afferdensamenbeter@gmail.com Dank voor de moeite…

Dorpsdagboeken op reis voor betere toekomst van Afferden

Op welke wijze bereik je zoveel mogelijk mensen en ideeën om het wonen en leven in Afferden nog beter te maken? De Werkgroep Afferden Samen Beter heeft gekozen voor dorpsdagboeken waarin diverse doelgroepen de komende weken hun ideeën en wensen mogen optekenen. Afgelopen vrijdagavond overhandigde Brigitta den Boer namens de werkgroep de eerste dorpsdagboeken aan…

We gaan dorpsdagboeken aan elkaar doorgeven


DORPSDAGBOEKEN VOOR DE TOEKOMST VAN AFFERDEN

**Vanaf begin september gaan er in Afferden 20 dorpsdagboeken rondreizen**

Met deze doorgeefdorpsdagboeken wil Afferden Samen Beter op een creatieve manier ideeën voor de toekomst van ons dorp ophalen. De dorpsdagboeken worden verspreid onder de mensen in het dorp, in verschillende leeftijdsgroepen. Degene die een dagboek in handen krijgt heeft twee dagen de tijd om een pagina van dit dagboek te vullen met dromen, wensen en ideeën om het prettig wonen en leven in Afferden nog verder te verbeteren. Als diegene klaar is met het invullen, wordt het dagboek doorgegeven aan een volgend persoon. Zo ontstaat er een schat aan informatie/ideeën, die we samen kunnen oppakken en vormgeven. Denk je alvast na over een goed idee?

Er worden twee varianten verspreid voor 30 personen per dagboek:

 • 10 dagboeken met centrale vraag: wat maakt het prettig wonen/leven in Afferden.
 • 10 dagboeken met specifieke vraag over de toekomst van gezondheidszorg in Afferden

De persoonlijke dromen, wensen en ideeën uit de dorpsdagboeken worden eind oktober gesorteerd, gebundeld en gedeeld met het dorp op de dorpsavond in november.

Het idee van de dorpsdagboeken is afgekeken van America. Daar hebben een aantal jaar geleden ook dorpsdagboeken gecirculeerd met als resultaat actieve werkgroepen, die concreet met opgehaalde ideeën aan de slag zijn gegaan. We hopen met ons initiatief dat dit voor Afferden ook gaat lukken. Afferden Samen Beter houdt bij waar de dagboeken zich bevinden. Zo raakt er niets kwijt. Bij vragen over de dorpsdagboeken: mail ons gerust op afferdensamenbeter@gmail.com

Realisatie van de dorpsdagboeken uit het dorpsbudget van Dorpsraad Afferden.

Jongeren in Afferden krijgen een stem

Afferden (gemeente Bergen) is het vierde Nederlandse dorp dat zich aansluit bij KRAKE Family Community. Jongeren uit Afferden gaan in een tweetal workshops aangeven wat zij van hun dorp vinden en wat hun wensen en ideeën zijn voor de toekomst van het dorp.

Afferden (gemeente Bergen) is bekend met het KRAKE project (HAN) door de samenwerking met de Care Community. De Care Community heeft een enquête uitgezet in het dorp. Resultaten uit deze enquête zijn besproken tijdens een dorpsbijenkomst op 7 februari. In deze bijeenkomst kwam de vraag naar voren: hoe kunnen wij jongeren betrekken bij ons dorp? Door deze vraag en de deelname aan een KRAKE Community, was de link met de Family Community snel gemaakt.

Na een enthousiast kennismakingsgesprek was het meteen duidelijk: Family Community Afferden is een feit. Met de vragen ‘Hoe krijgen jongeren in Afferden een stem?’ en ‘Hoe kunnen we ze betrekken bij het dorp?’ gaan jongeren en vrijwilligers uit het dorp komend jaar aan de slag. Dit sluit naadloos aan bij de ambitie van de Family Community: bijdragen aan een kindervriendelijke(r) omgeving door kinderen en jongeren uit het dorp te horen, ze mee te laten denken, doen en waar kan beslissen over voor hen belangrijke thema’s.

In april heeft er een vrijwilligersbijeenkomst plaatsgevonden waar de workshops werden besproken en vormgegeven naar de wensen van Afferden. Na de zomervakantie start het dorp met de workshops. Hieruit ontstaan actie- ideeën waarmee jongeren zelf, ondersteund door vrijwilligers aan de slag gaan in het dorp.

Nieuwsbrief Afferden Samen Beter april 2018

De nieuwsbrief (april 2018) van werkgroep ‘Afferden Samen Beter’ staat nu online.
Je kunt deze hier downloaden.

In deze nieuwsbrief lees je de laatste ontwikkelingen.

De werkgroep ‘Afferden Samen Beter’ heeft als doelen:

 • Het bevorderen van leefbaarheid/kwaliteit
 • Stimuleren van samenwerking en zelfmanagement (je eigen koers kiezen in sterkte, interesses, waarden en ambities)
 • Toekomstbestendig maken van voorzieningen voor zorg en welzijn
 • Verbinding onderling in het dorp vergroten
 • Bevorderen van Positieve Gezondheid

Resultaten enquête Werkgroep Afferden Samen Beter uit 2017 online

Inmiddels heeft de werkgroep ‘Afferden Samen Beter’ ook een plekje gekregen op onze website. De pagina’s worden binnenkort verder gevuld met informatie. Je vindt de link naar de pagina’s bovenin het menu.In 2017 heeft ieder huishouden in Afferden mee kunnen doen aan een enquête over o.a. gezondheid, woonsituatie, voorzieningen en leefbaarheid. Deze enquête werd uitgevoerd door medewerkers van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN).

De uitslag kan je hier nalezen/downloaden (pdf)

Eerste aanzet is gegeven om Afferden toekomstbestendiger te maken

De werkgroep Afferden Samen Beter heeft afgelopen woensdagavond tijdens een goed bezochte bijeenkomst in Zaal De Pruuver onder leiding van spreekstalmeester Mat Custers gesproken over de toekomst van de zorg, welzijn en leefbaarheid in Afferden. Uit onderzoek blijkt namelijk dat Noord-Limburg richting 2030 te maken krijgt met een sterke vergrijzing en krimp van de bevolking. Deze ontwikkeling zet zo sterk door dat Noord-Limburg tegen die tijd aangemerkt kan worden als de meest vergrijzende regio van Limburg met de grootste bevolkingskrimp.Om meer duidelijkheid te krijgen over hoe inwoners van Afferden zelf over de leefbaarheid, de zorg, het wonen en het voorzieningenniveau oordelen is in samenspraak met de Hoge school Arnhem en Nijmegen in het voorjaar 2017 een dorpsbrede enquête gehouden. Van de in totaal 875 verspreide enquêtes zijn er 238 ingevuld, waarvan de helft door mensen tussen de 52 en 67 jaar oud.

Uit de ingevulde vragenlijsten blijkt dat in het algemeen tevredenheid overheerst maar dat 40% vindt dat er te weinig voorzieningen in het dorp zijn en dat overlast ervaren wordt van zwerfvuil, hondenpoep, te snel rijdend verkeer en luidruchtige cafébezoekers. Verder spreken de respondenten hun zorg uit over verloedering van delen van het dorp, wordt een ‘goedkope’ supermarkt als belangrijk ervaren en laat men zich voornamelijk positief uit over de komst van een gezondheidscentrum in het dorp. Concreet geven respondenten wel aan onder meer een alzheimercafé en een steunpunt voor mantelzorgers te missen alsmede voorzieningen voor jongeren en worden zorgen geuit over de toekomst van de voorzieningen in het dorp.

Aansluitend volgt een korte presentatie over hoe een toekomstig gezondheidscentrum op een centrale plek in het dorp naar het oordeel van huisartsenpraktijk Afferden er uit zou moeten zien zonder een directe locatie te noemen. Huisarts Hans Peter Jung schetst vervolgens in het kort hoe de gezondheidszorg in Afferden in de periode 1900 – 2018 zich ontwikkeld heeft en met welke demografische problemen deze regio richting 2030 te maken krijgt.Beweegcoach van de gemeente Bergen Ron Kleman spreekt voorts over de positieve rol van het verenigingsleven op de gezondheid, vitaliteit en leefbaarheid van een dorpsgemeenschap als gevolg van ontmoetingen en participatie aan het verenigingsleven. Dorpsstraatbewoner Thomas Bender roept daarna mensen op om met goede ideeën bijvoorbeeld in de vorm van servicepunten te komen ter verhoging van de leefbaarheid in het dorp. De gemeente is naar zijn mening bereid om goede ideeën niet alleen financieel maar ook qua begeleiding te ondersteunen. “Maar dan is wel noodzakelijk dat Afferden aangeeft wat het wil en of er ook draagkracht voor de projecten bestaat.”

Als laatste vertelt Et Rijniers het een en ander over een duurzaam energieproject in de vorm van het zonnedakproject bij agrariër Bert Megens aan het Hengeland. Afferdenaren maar ook mensen van aangrenzende dorpen kunnen volgens het systeem van de postcoderoos hieraan voordelig deelnemen. In Iedershuus vindt woensdag 21 februari vanaf 20.00 uur een bijeenkomst plaats waar belangstellenden meer informatie over dit project en over deelname kunnen krijgen.

Na de pauze kan iedereen groepsgewijs en per project ideeën en suggesties met betrekking tot de gepresenteerde onderwerpen indienen waarmee de werkgroep Afferden Samen Beter aan de slag gaat. Wat betreft de enquête wordt al snel duidelijk dat daarin de stem van de jongeren slecht is vertegenwoordigd. En dat betekent dat er nog vervolgonderzoek nodig is om ook hun standpunten duidelijk te krijgen, laat Ellen van Wijk namens de Hogeschool Arnhem Nijmegen weten. Overigens zullen de resultaten van de enquête zichtbaar worden gemaakt op de website van Afferden. Duidelijk is in ieder geval dat met deze eerste bijeenkomst in samenwerking met bewoners een eerste begin is gemaakt om enige greep te krijgen op het zorg- en welzijnsvoorzieningenniveau zodat ook in 2030 sprake is van een leefbaar Afferden.

Bron: Frans Thonen

Afferden en de toekomst (vooraankondiging)

Samen BeterTerwijl het voor de beleving stiller is op straat wordt er in meerdere kringen intensief nagedacht over hoe Afferden de toekomst ingeloodst zou kunnen worden.

Het gaat allemaal om ideeën over ons welzijn, de zorg en de leefbaarheid.

“Afferden Samen Beter” wil in samenwerking met het “Krachtige Kernen-project” van de Hoge School Arnhem Nijmegen, graag al deze plannen bundelen en met het dorp delen. Zo kunnen we met zoveel mogelijk inwoners samen proberen de toekomst vorm te geven.

We hebben als datum geprikt:
Woensdagavond 7 februari 2018

Wat zal er (onder voorbehoud) onder andere aan de orde komen?

 • De uitslag van de dorpsbrede enquête van dit jaar. Wat leren we hieruit?
 • Positieve gezondheid. Wat is dat eigenlijk en wat gaat er dan veranderen in de zorg?
 • Het verenigingsleven in Afferden. Zijn er toekomstplannen?
 • Is een groter samenwerkingsverband in het dorp een mogelijkheid? Wat zijn de voordelen? Hoe pakken we dit dan aan?
 • Hoe moeten we verder zonder Servicepunten en dorpswinkel? Wat is er misgegaan? Is er uitzicht op iets nieuws? Wat is echt onmisbaar?
 • Met welke passende multiculturele activiteiten kan het kerkgebouw vaker gebruikt worden?

Voor al deze plannen is inbreng van de inwoners belangrijk en zal zeker aan de orde komen. In januari 2018 zullen we u uitgebreid verder berichten.

Namens werkgroep “Afferden Samen Beter” fijne feestdagen en blijf vooral gezond.

Eerste terugkoppeling enquête “Afferden Samen Beter”

samenRecent heeft ieder huishouden in Afferden een brief in de bus gehad, met het verzoek een vragenlijst in te vullen. Dit op verzoek van de werkgroep “Afferden Samen Beter” (ASB) in samenwerking met de Dorpsraad en waarbij de enquête is uitgevoerd door medewerkers van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN).

Natuurlijk moeten de gegevens nader geanalyseerd worden en gaan we de bevindingen in eigen kring, ook met de Dorpsraad, bespreken. En na de zomervakantie, waarschijnlijk in september, willen we de conclusies met alle inwoners van Afferden bespreken. Ook omdat we beloofd hebben vlot met een terugkoppeling te komen, willen we nu alvast een tipje van de sluier optillen.

Zo’n 232 huishoudens hebben gereageerd, waarvoor onze dank. Hoewel we gehoopt hadden op een nog grotere respons kunnen we uit de gegevens van deze 232 mensen zinvolle informatie halen over o.a. gezondheid, woonsituatie, voorzieningen en leefbaarheid. En dan zien we dat men over het algemeen tevreden is over de woning en de woonomgeving. Dat men zorgelijk is wat betreft de voorzieningen. Zo valt bijvoorbeeld op dat men een goede, liefst goedkope supermarkt, maar ook het nodige aan zorgvoorzieningen, in het eigen dorp mist. Tegelijkertijd is men tevreden over de huisartsenzorg in de directe nabijheid en spreekt men de hoop uit dat deze niet uit Afferden vertrekt.

Hoewel we dat nader naar leeftijd moeten bekijken zien we dat een grote groep mensen kampt met een chronische aandoening en daarin op zorg aangewezen is; en uiteraard heeft men dan die zorg graag binnen handbereik. Verder viel op dat men in het algemeen tevreden is over het verenigingsleven en een grote groep daarin actief is. Nog mooier is dat er een grote groep is die zich meer dan nu wil inzetten voor het dorp. En dan worden heel concrete zaken benoemd, zoals het opzetten van een klussendienst, het runnen van een Alzheimer café en dergelijke.

Alles bij elkaar zijn wij tevreden met de aangereikte informatie vooral omdat er vele concrete handvatten zitten waarmee we samen met de Dorpsraad, maar zeker ook samen met u als inwoner van Afferden kunnen werken aan de leefbaarheid van Afferden.

Werkgroep ‘Afferden Samen Beter’

De gevolgen van de demografische ontwikkeling worden in de landelijke grensregio steeds duidelijker merkbaar: dubbele vergrijzing (het aantal 80-plussers onder ouderen groeit sterk), ontgroening (het vertrekken van jongeren vooral vanwege het volgen van opleidingen elders en het veelal niet terugkeren na afronding van de studie) en krimp. De voorzieningen in dorpen nemen af, en daarmee…