De kerk is bestemd voor het in stand houden van uw plaatselijke parochiegemeenschap.

Er is in de parochie geld nodig voor het onderhoud, verwarming en verlichting van het kerkgebouw, kapel en pastorie, voor de pastoor, voor verzekeringen, voor de inrichting en aankleding van de kerk, het papier, de ondersteuning van werkgroepen en allerlei (kerkelijke) activiteiten.

Het afgelopen jaar (2015-2016) hebben wij diverse activiteiten uitgevoerd ter bevordering van de betrokkenheid bij onze kerk in onze gemeenschap. Deze activiteiten o.a. de renovatie van het kerkorgel, de aanleg van een pad bij de Mariakapel voor rolstoel-gangers, hebben alle ten doel gehad om onze kerkgemeenschap meer te profileren in ons dorp en daardoor meer betrokkenheid van onze parochianen bij onze kerk te krijgen. Ons inziens zijn we hiermee op de goede weg. Momenteel zijn meer als 70 vrijwilligers actief die hun medewerking hierbij verlenen.

Voor 2016 en 2017 staan ook enkele activiteiten op het programma met de dezelfde doelstelling als hierboven genoemd, o.a. het schoonmaken en opnieuw voegen van de kerktrap plus nieuwe beplanting hierbij, onderhoudswerkzaamheden m.b.t. schilderen van o.a. de Mariakapel en reparaties aan de glas-in-lood ramen.

Het in goede staat van onderhoud houden van de Mariakapel is ook zeer waardevol voor de vele toeristische bezoekers van ons dorp. De Mariakapel wordt veelvuldig bezocht door fietsers en wandelaars.


Bron van inkomsten

De belangrijkste bron van inkomen voor de parochie zijn de kerkbijdrage en de collectegelden. Deze worden echter jaarlijks steeds minder. De kerk ontvangt geen geld van het bisdom of van de overheid. Onze parochie is thans financieel nog redelijk gezond. En dit willen we graag zo houden of verbeteren. Vandaar dat wij bij deze een beroep op u doen om deel te nemen aan de jaarlijkse kerkbijdrage. Als richtlijn voor deze gezinsbijdrage houden we een bedrag op jaarbasis aan van € 75,00 voor een gezin en € 35,00 voor een alleenstaande. Deelname aan deze kerkbijdrage kan op verschillende manieren; o.a. door het doen van een jaarlijkse/ kwartaal/maandelijkse overboeking of door het afgeven van een machtiging voor automatische incasso aan de parochie.

Wie bijdraagt heeft ook een voordeel. Degenen die de afgelopen 3 jaar minimaal voor het vastgestelde richtbedrag hebben deelgenomen (d.w.z. van 2013 t/m 2015) zijn vrijgesteld van het stipendium van een eventuele rouw- of trouwdienst. Bij een lagere bijdrage in de laatste 3 jaar wordt de bijdrage met het stipendium verrekend.


Uw kerkbijdrage (gift) kan aftrekbaar zijn voor de belasting!

Het is gemakkelijker en aantrekkelijker geworden om kerkbijdrage en/of een gift af te trekken van de belasting. Als u vastlegt dat u minstens vijf jaar, jaarlijks een bedrag aan een goed doel zult schenken, dan geldt er geen drempel bij de aftrek van uw gift. U mag dan het hele bedrag als gift in uw aangifte opvoeren. Het goede doel moet wel door de belastingdienst zijn erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Onze kerk is erkend als zo’n goed doel. Als u dus belooft om minstens vijfjaar een bepaald bedrag aan onze geloofsgemeenschap zult geven, dan kunt u dit bedrag per jaar aftrekken van de te betalen inkomstenbelasting.

Vanaf 1 januari 2014 is een notariële akte voor dergelijke schenkingen niet meer verplicht. U kunt uw gift dan zelf vastleggen in een overeenkomst. Deze overeenkomst kunt u opvragen bij de penningmeester van onze parochie, die hem dan samen met u invult. Eén exemplaar van deze overeenkomst houdt u zelf (voor als de fiscus erom vraagt), het andere blijft in de administratie van onze kerk. Telefoonnummer penningmeester (0485) 531725. Als wij deze overeenkomst gebruiken en invullen, weten we zeker dat alle noodzakelijke gegevens correct zijn vermeld. De overeenkomst stopt bij overlijden. Uw erfgenamen zijn dus niet verplicht uw schenkingen nog een aantal jaren voort te zetten. Let wel! U kunt alleen de bijdrage aftrekken van de belasting als u dit de komende vijf jaar elke jaar wilt herhalen en u de overeenkomst tekent en opstuurt. Wilt u van jaar tot jaar bekijken wat uw bijdrage zal zijn, zonder de toezegging voor de komende vijf jaar? Dat kan, maar dan kunt u deze pas aftrekken als het totaal aan giften boven de 1% van het inkomen komt. De meeste mensen zullen dit niet bereiken.

Meer info? Kijk op www.berekenhet.nl. U kunt daar ook uw voordeel berekenen. En als u de kerkbijdrage aftrekt van de belasting heeft u snel 42 of zelfs 52% fiscaal voordeel. Zouden wij daar ook van mee mogen profiteren? Als u uw bijdrage de komende vijf jaar verhoogt is uw belastingvoordeel ook weer wat hoger.

U weet dat we de kosten in onze geloofsgemeenschap zo laag mogelijk houden. Nagenoeg al het werk wordt door vrijwilligers verzet. Met name het broodnodige onderhoud van de kerk en pastorie kosten geld en uw kerkbijdrage vormen de voornaamste inkomstenbron. Zonder uw ondersteuning in woord, daad en geld is er ook geen geloofsgemeenschap.

Download hier het machtigingsformulier!

Indien u nog vragen of opmerkingen heeft kunt u contact met onderstaande opnemen.
Parochie H.H. Cosmas en Damianus Afferden LB
W.P.M. Bendermacher (penningmeester), telefoon (0485) 531725