Laatste nieuws plan A-team Dorpsraad en plangroep Langstraat inzake accommodatiebeleid

Stand van zaken accommodatiebeleid Afferden

Op de informatiebijeenkomst van 5 september jl., waar de accommodatie Langstraat is uitgelegd, hebben bewoners aangegeven dat het van belang is om te verkennen of de plannen in elkaar geschoven kunnen worden. Het betreft drie plannen: Plan de Langstraat, Plan A-team (Dorpsraad) en WAA (Werkgroep Accommodatiebeleid Afferden). Het doel is om tot één plan te komen, waarmee ’Het beste voor Afferden’ binnen handbereik komt.

Helaas moeten we u mededelen dat de WAA op geen enkel punt bereid was om dit te onderzoeken. In een vooropgestelde brief is dit aan ons medegedeeld en zo ook aan de gemeente. De Dorpsraad Afferden (A-Team) en Plangroep de Langstraat hebben in de tussentijd voortvarend overleg gevoerd en geconcludeerd dat beide plannen elkaar absoluut kunnen versterken en de levensvatbaarheid ofwel het bestaansrecht kunnen garanderen. Na verdere verdieping zien wij nog steeds mogelijkheden van verdergaande integratie van de drie plannen als De Alverman eveneens onderdeel van het accommodatiebeleid zou zijn. De WAA heeft nu echter anders besloten en gaan voor hun plan buiten de kern van het dorp gelokaliseerd bij De Alverman en richt zich op de combinatie van binnen- en buitensporten.

 

Keuzes maken gericht op het hier en nu en de toekomst

De keuze van het zich richten op binnen- en buitensporten is een des te opvallender keuze gezien het gegeven dat het verenigingsleven te maken heeft met afname van leden vanwege ontgroening en vergrijzing, naast het feit dat subsidies (vaak gebaseerd op het aantal jeugdleden) minder voorhanden zijn. Het is niet voor niets dat de jeugdelftallen van HRC en Stormvogels al sinds 2011-2012 zijn samengevoegd en derhalve afwisselend spelen op de sportparken in Siebengewald en Afferden. Het is dan ook maar de vraag of de planvorming van de WAA bijdraagt aan het bestaansrecht van De Alverman en of deze keuze de leefbaarheid van Afferden ten goede komt.

Uit behoefteonderzoek (o.a. Krake Project/HAN) en enquêtes, de infoavonden en rondetafelgesprekken met de bewoners constateerden wij dat een accommodatie in het centrum de nadrukkelijke voorkeur heeft en hiervoor is meer dan voldoende draagvlak. Het gezamenlijke plan van De Dorpsraad en Plangroep de Langstraat voorziet in combinatie van binnensporten en gymmen (verenigingen/school/clubs) en het inspelen op maatschappelijke trends (serviceverlening, welzijn- en zorg, kunst en cultuur, toeristen info/recreanten, workshops, uitdeelkeuken en dagbesteding, restaurant en café), optimaal bereikbaar voor dorpsbewoners en centraal gelegen in het dorp. Tevens voorziet deze combinatie van plannen in de toekomstvisie voor Afferden 2030 en er wordt aangesloten bij de nieuw in te voeren Omgevingswet (jan. 2021). De nieuwe wet vereenvoudigt regelgeving rond ruimtelijke ordening en leefomgeving, waarmee de beoogde centrale dorpsserviceverlening aan de inwoners volop ontwikkeld kan worden. Naoberschap wordt hiermee gestimuleerd en succes wordt bepaald door de bewoners zelf. Voorzien in praktische ondersteuning in zorg en welzijn, bv.  dagbesteding kunnen een plek krijgen.

 

Belangrijke redeneringen

Hierna wordt aangegeven wat de voortgangsbesprekingen tussen de Dorpsraad en Plangroep Langstraat (zonder de WAA) hebben opgeleverd om te komen tot een collectief accommodatiebeleid:

 1. Plan Iedershuus (A-team) en Plan Langstraat worden in elkaar geschoven en krijgen een centrumfunctie midden in het dorp.
 2. Iedershuus blijft bestaan en voorziet in o.a. biljartbehoefte en doet dienst als groepsaccommodatie; gymzaal bij de school wordt afgebroken; Langstraat accommodatie (nieuw te bouwen complex) nabij de school wordt een modern Multifunctioneel Centrum met o.a. een sportzaal++, vergader-/ontmoetingsruimten te gebruiken voor tal van activiteiten; Onderneming De Pruuver zal overgaan tot verbouwing en maakt een koppeling met het complex.
 3. Er wordt één overkoepelend stichtingsbestuur gevormd voor de locaties Iedershuus en Langstraat met van tevoren door bewoners vastgestelde/vereiste bestuurskracht waaronder gebruikers en beheerders vallen. Het eigendom van het nieuw te bouwen complex valt onder deze koepelstichting.
 4. Uitgangspunt is de onderlinge afstemming tussen activiteiten Iedershuus en Langstraat (bezetting m.b.t. activiteiten, coördinatie vrijwilligers en werknemers, beheer/exploitatie, etc.).
 5. Accommodatie Langstraat krijgt een nieuwe ontsluiting qua verkeer en veiligheid via de Eckeltse dijk, waarmee een grote verkeerslast wordt weggehaald uit de Langstraat (dit tot genoegen van de omwonenden).
 6. Verdienmodellen zijn gericht op de gebruikers in samenhang met de doelstelling van het MFC. Voortbestaan en ontwikkeling van de gebruikers/verenigingen zijn hiermee geborgd. Dit versterkt en verbindt de mensen die vrijwillig hun inzet tonen voor het gezamenlijke belang.
 7. Winstgevende en minder winstgevende activiteiten kunnen naast elkaar blijven bestaan vanwege de vereveningssystematiek (risicospreiding|), waarbij indien nodig het stichtingsbestuur kan ingrijpen.
 8. Accommodaties Langstraat en Iedershuus kunnen t.z.t. in samenhang met zorg- en welzijnsorganisaties en de woningcorporatie voorzien in de behoefte voor ruimten voor samenkomst (eetgelegenheid/zorg- en welzijnsvoorzieningen), mede bezien vanuit ‘thuis wonen met zorg en ondersteuning’. Hetgeen voor bepaalde doelgroepen meer impliceert dan het leggen van sociaal contact en tegengaan van eenzaamheid/sociaal isolement.

 

Belangrijke punten uit het gecombineerde plan

 • Centrale ligging, makkelijk bereikbaar voor iedereen, midden in het dorp daar waar mensen elkaar ontmoeten en begroeten;
 • Burgers en school staan centraal i.p.v. sportverenigingen;
 • Sport-/gymzaal naast de school, geen verkeers- en veiligheidsproblemen meer;
 • Nieuwe ontsluiting op Eckeltse dijk ontlast de Langstraat;
 • Voldoende parkeergelegenheid op het gehele complex;
 • Exploitatielasten MFC zijn meer dan beheersbaar door samenwerking en verevening en de niet afhankelijkheid van de beheerder;
 • Geografische- en exploitatie technische risicospreiding door vereveningssystematiek;
 • Door clustering van verenigingen en sectoren is fondswerving kansrijker;
 • Door verdienkansen te verenigen wordt inzet van vrijwilligers en medewerkers geborgd;
 • Toekomstbestendig, aanpasbaar op nieuwe trends en ontwikkelingen, modulair ingericht, gebouwd volgens laatste technologische en duurzame eisen;
 • (Geluids)overlast verminderen door toepassen nieuwste bouwregels (en geluidsnormen); ontsluiting aan Eckeltse dijk voor gemotoriseerd verkeer, stille horeca naar straatkant;
 • Ook de biljartclubs hebben in dit plan een onderkomen en toekomst tegen lage investeringen.

 

Van deze tijd: geen politiek gestuurde beslissingen, maar burger gestuurde beslissingen

In tegenstelling tot wat de WAA wil, een politiek besluit over De Alverman zonder de burgers te raadplegen, willen de Dorpsraad en Plangroep Langstraat 3 maanden de tijd nemen om juist met de burgers van Afferden en formele instanties de combinatie van het gezamenlijke plan verder uit te werken en zodanig dat de burgers van Afferden kunnen kiezen uit beide plannen om te komen tot het “Beste plan voor Afferden”. De noodzaak voor het “snelle beslissen” lijkt er meer op dat er nu iets doorgedrukt moet worden waar al 5 jaar op is gebroed en wat achterhaald is in de tijd en doelstelling. Toentertijd was het geen optie om een gymzaal te behouden dichtbij de school en volgens de WAA is men daardoor bij De Alverman uitgekomen en om te voorkomen dat onze jeugd in Nieuw Bergen moest gaan gymmen. Gymmen nabij de school is nu wel voor handen waardoor het ‘alternatief’ De Alverman verbannen kan worden.

Aan de politieke partijen in de gemeente Bergen (behalve KERN, die daar geen behoefte aan had) zijn de afzonderlijke plannen toegelicht en is de suggestie gedaan om een collectief plan aan te dragen. Om die reden heeft het college uitstel geboden om dit nader te onderzoeken. Het is daarom verbazingwekkend dat juist de WAA – die niet plaatsnam aan de tafel voor gezamenlijk overleg – een verzoek doet aan de politiek om verantwoordelijkheid te nemen, daar waar zij die zelf laat liggen.

 

Doorgaan op de ingeslagen weg

Wij willen dan ook onze plannen presenteren aan het dorp voordat we met een eindplan komen dat aan de gemeente wordt aangeboden. Het is dan ook zeer bevreemdend dat de WAA haar plannen in april 2018 heeft gepresenteerd en naar later blijkt een variant wordt voorgelegd die maar liefst 900.000 euro goedkoper is dan het gepresenteerde plan van 1.600.000 euro! De ietsjes ‘goedkopere’ variant vergeten we dan maar te delen met de burgers en het aangepaste plan hebben de inwoners van Afferden nooit gezien. Dat lijkt ons hetzelfde als een Ferrari presenteren en met de Trabant voorrijden! Als er al meer dan de helft gesneden kan worden in de kosten op het beslismoment voor accommodatiebeleid Afferden, zonder het plan aan te passen, zonder de nieuwe plannen te verkennen, lijkt het ons niet dat er in die 5 jaar goed is nagedacht over het plan, of het nieuwe plan deugt gewoonweg niet.

Wij, Dorpsraad met het A-team en Plangroep Langstraat willen de aankomende 3 maanden gebruiken om tot verdergaande gezamenlijke planontwikkeling te komen en we nodigen u tijdig uit om daarover mee te denken.

 

Namens Dorpsraad (A-team) en Plangroep Langstraat.

2 oktober 2018

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *