In de aankomende periode starten weer diverse mensen niet vele creatieve ideeën om aan de optocht mee te doen.
Om duidelijkheid te scheppen over diverse zaken aangaande de optocht is er een optochtcommissie samengesteld bestaande uit een lid van het bestuur van de carnaval vereniging, de knikkerpolitie en enkele juryleden. Deze zijn, rekening houdende met de diverse signalen, aan de slag gegaan om zaken te vernieuwen, te verduidelijken en te verbeteren. De genomen besluiten hebben hopelijk positieve effecten voor iedereen die mee wil doen aan de optocht.

 

Onder wiens verantwoordelijkheid valt de optocht
De totale optocht en het verzorgen van de diverse zaken zoals het bezoeken van de bouwers, het uitgeven van de nummers, het begeleiden van de optocht enz. valt onder verantwoordelijkheid van de carnavalsvereniging. Deze heeft vanaf 2005 hiervoor een optochtcommissie in het leven geroepen.

 

Hoe wordt er gejureerd
Er wordt gejureerd op 4 onderdelen, te weten
1. idee
2. afwerking
3. constructie
4. toneel

Voor elk van deze onderdelen geeft een jurylid maximaal 10 punten per onderdeel. Op deze manier kan een deelnemer(s) maximaal 40 punten krijgen per jurylid. Het totaal aantal punten wordt opgeteld en op deze manier krijgt men de optochtuitslag voor de enkelingen, paren, groepen en wagens. De dagvoorzitter van de jury stemt ook, maar deze punten worden alleen gebruikt indien er een gelijk aantal punten is voor de bekerverdeling.

 

Wie zijn de juryleden:
De jury wordt samengesteld door de ald prinse. Zij maken hiervoor gebruik van een beperkt aantal leden die verspreid wonen in de diverse buurten, aangevuld met mensen uit buurtverenigingen.

 

Welke nieuwe prijzen zijn er:
Er zijn 3 nieuwe prijzen, te weten:

1. Een publieksprijs (wisselbeker)
2. Een aanmoedigingsprijs
3. Een oorkonde van deelname

Naast de prijzen die er al jaren zijn voor de wagens, groepen, paren en enkelingen heeft de optochtcommissie besloten om te gaan werken met een aanmoedigingsprijs en een publieksprijs. De publieksprijs wordt bepaald door het publiek, door middel van afgegeven stemmen tijdens de optocht Hiervoor zullen tijdens de optocht extra formulieren worden uitgereikt door de Knikkerpliesie. Per persoon mag één stem ingeleverd worden. De jury heeft hierop geen enkele invloed. De wisselbeker wordt geschonken door de carnavalsvereniging. Ook wordt gesproken met de café-eigenaren of zij deze willen voorzien van een inhoud in de vorm van jaarlijks te schenken munten.

De aanmoedigingsprijs wordt toegekend aan één deelnemer, voor het wel op de goede weg zitten maar nog net een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Naast de bekers zal men gaan werken met deelname-oorkondes die gemaakt zijn door de camavalsvereniging.

 

Wettelijke bepalingen carnavalswagens
De veiligheid in de optocht moet gegarandeerd zijn, daarom zijn er regels waaraan iedereen zich moet houden. Dit is een taak van de knikkerpliesie die hiervoor regelmatig contact heeft met hun collega politiemensen van het rijk. Vooraf aan de optocht en tijdens de bezoeken zullen de knikkerpliesies dan ook zaken keuren en advies geven om ongelukken te voorkomen. In de optochtvergunning staan eisen waaraan deelnemende voertuigen van de carnavalsoptocht moeten voldoen en eisen waaraan deelnemers moeten voldoen. Het gaat om de volgende zaken:

Vuur en brandbare materialen voertuigen
Er mag op geen enkele manier open vuur worden meegevoerd in de gehele optocht. Op of bij de wagens mag ook geen reservevoorraad met brandbare vloeistoffen aanwezig zijn. En de bekleding van de voertuigen moet van moeilijk brandbaar materiaal gemaakt zijn. Dus hooi of stro mogen niet op de voertuigen voorkomen. Verder moet er op ieder voertuig een goedgekeurde poederblusser met een inhoud van tenminste 6 kg aanwezig zijn. Wilt u er zeker van zijn dat de poederblusser aan de gestelde eisen voldoet, dan kunt u dit door de brandweer van de gemeente Bergen laten controleren. Verderop leest u de mogelijkheden hiervoor.

Technische eisen voertuigen
Alle aan de optocht deelnemende voertuigen en aanhangers dienen te voldoen aan de technische eisen van de Wegenverkeerswet. Voertuigen mogen niet hoger zijn dan 4 meter (lading meegerekend) en mogen niet breder zijn dan 2,55 meter (lading meegerekend). Bij slecht zicht en in de avond en nacht moet het voertuig aan de voor- en achterzijde verlichting hebben. Alle voertuigen dienen verder rondom te worden afgeschermd tot op een hoogte van 20 cm van het wegdek. De meegevoerde aggregaten moeten op deugdelijke wijze bevestigd zijn.

Bestuurders en eigenaar(s) voertuigen
Bestuurders van het voertuig en leiders van dieren moeten bekwaam zijn voor hun taak; de bestuurder van het voertuig moet in het bezit zijn van het vereiste rijbewijs voor het besturen van het betreffende voertuig. De eigenaar(s) houder(s) van het voertuig moet WA (wettelijk aansprakelijk) verzekerd zijn overeenkomstig de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen. U dient vooraf te informeren bij de verzekeringsmaatschappij of u wettelijk aansprakelijk verzekerd bent voor het deelnemen met het voertuig aan een carnavalsoptocht.
Eventueel beschonken of anderszins onbekwame bestuurders of leiders kunnen terstond van hun taak worden ontheven.

Deelnemers optocht
Deelnemers beneden de leeftijd van 16 jaar mogen absoluut geen alcoholhoudende dranken gebruiken tijdens de optocht. Het strooien van versnaperingen mag alleen geschieden vanaf de laatste wagen in de optocht in achterwaartse richting en op zodanige wijze dat geen letsel of schade wordt toegebracht aan personen of goederen.

Vervoer personen
Voor en na de optocht mogen er geen personen vervoerd worden op de carnavalswagens. Dat is vastgelegd in het Besluit personenvervoer 2000. Alleen voertuigen die voldoen aan de optochtvergunning mogen uitsluitend tijdens de optocht en op de aangegeven route personen vervoeren. In de vergunningen die de gemeente Bergen afgeeft voor de carnavalsoptochten 2007 staat het tijdstip, de datum en de route aangegeven.

Goedgekeurde poederblussers
Wanneer de carnavalswagen tijdens de optocht geen of geen goedgekeurde brandblusapparatuur heeft, kan er niet worden deelgenomen aan de tocht. De brandweer zal dit controleren. Om er zeker van te zijn dat de verplichte poederblusser op het voertuig aan de gestelde eisen voldoet, kunt u deze vooraf laten controleren door de brandweer Bergen. Dit geldt alleen voor wagenbouwers in de gemeente Bergen en kan uitsluitend op de volgende manier:

  • 1) Wanneer u een brandblusapparaat wilt laten controleren, meld u dit voor 30 januari bij de brandweer Bergen, telefoonnummer (0485) 348 389.
  • 2) Het apparaat kunt u vervolgens tot uiterlijk 31 januari 2007 inleveren bij de brandweerkazerne (de Flammert 1026 in Bergen). Het blusapparaat moet voorzien zijn van een label met daarop de naam en het adres van de eigenaar.
  • 3) Het brandblusapparaat kan opgehaald worden op 2 februari 2007. De kosten voor de keuring en het eventueel weer gebruiksklaar maken van het brandblusapparaat kunt u op dat moment voldoen.

Het is ook mogelijk om voor de carnavalswagen een goedgekeurde poederblusser te huren. De kosten hiervoor zijn € 25,– per apparaat. Wanneer u hiervan gebruik wilt maken, kunt u zich aanmelden via brandweer@bergen.nl.

 

Sponsering
Sponsering van de deelnemer(s), wagen, groep, duo of enkeling is geoorloofd. Dit echter alleen op de achterkant van het bouwwerk. Eén en ander is besloten om te voorkomen dat sponsoring de boventoon gaat voeren.

 

Mogelijkheid voor bezoek bij het bouwen en het maken van foto’s
Deelnemers van de optocht wordt de mogelijkheid geboden zich op te geven voor een bezoek door een delegatie van knikkerpolitie en juryleden. Bij het bezoek wordt een versnapering meegebracht en wordt er gevraagd of men foto’s mag maken die gebruikt worden in het carnavalsblad van het jaar erop. Tevens kan de knikkerpliesie advies geven over veiligheidszaken en kan de jury kijken naar zaken die onder de constructie zitten.

Het opgeven hiervoor kan bij het hoofd van de knikkerpliesie Jan van Lin, Langstraat 28, telefoon 531847 met de gegevens van de contactpersoon, waar je bouwt, met hoeveel mensen, de gemiddelde leeftijd van de bouwers en welke dagen de bouwers aanwezig zijn.

Mocht Jan niet op het knikkerpliesiebureau aanwezig zijn dan zal zijn secretaresse de gegevens in ontvangst nemen.