Gezien alle aandacht in pers en social media voor de Accommodatie plannen in Afferden leek het ons als werkgroep WAA tijd om U uitgebreid te informeren over het tot stand komen van het “Alverman” plan en waarom wij denken dat dit het beste plan voor de toekomst van Afferden is. Zeker nu ook andere plannen zijn gepresenteerd.

Misschien een beetje lang verhaal, maar zo bent U in ieder geval goed geïnformeerd.

 

In 2013 is op verzoek van de gemeente Bergen de Werkgroep Accommodatiebeleid Afferden in het leven geroepen. De opdracht voor de WAA was om voor Afferden een advies uit te brengen voor een nieuwe accommodatie ter vervanging van de gymzaal.

Bij dit advies moest bij de accommodatiekeuze rekening worden gehouden met onderstaande randvoorwaarden en uitgangspunten zoals die door de gemeente Bergen zijn geformuleerd, t.w.:

 • Multifunctioneel gebruik van de accommodatie door centralisatie van functies: functies zoveel als mogelijk verenigen in één gebouw
 • Duurzame zelfstandige exploitatie op de lange termijn zonder gemeentelijke ondersteuning.
 • Voldoen aan de maat van het dorp.

 

Werkgroep Accommodatiebeleid Afferden (WAA)
De werkgroep is samengesteld uit vertegenwoordigers van belangrijke gebruikers en organisaties uit Afferden. Zo hebben leden van de besturen van Iedershuus, Alverman, basisschool ‘t Diekske, fanfare Helpt Elkander en de Dorpsraad zitting in de WAA genomen. Ook heeft Wilbert Pothoff van Destion zitting in de werkgroep en kan – als eigenaar van MFC’s De Klaproos Siebengewald, De Buun Well en De Koppel in Middelaar –  veel kennis en ervaringen over de ontwikkeling én exploitatierisico’s en -kansen van multifunctionele gebouwen inbrengen.

Er is onderzocht welke oplossing de beste zekerheden biedt voor een haalbare (duurzame) exploitatie en dus het in stand houden van de voorziening. Daarbij kwamen we tot de conclusie dat de verdere uitbreiding van De Alverman door middel van een uitbreiding met een (eenvoudige) zaal voor gymnastiek, binnensport én sociaal-culturele activiteiten,  het beste voldoet aan de door de gemeente geformuleerde uitgangspunten.

Belangrijke redenen voor de WAA om hiervoor te kiezen waren onder andere:

 • Gebruik maken van bestaande voorzieningen in de vrij nieuwe Alverman (2009), zoals: kleedruimtes, douches, foyer, vergaderruimtes, etc.;
 • Door uitbreiding met een eenvoudige multifunctionele hal, ontstaat er een volledig en volwaardig MFC op het gebied van sport, gymonderwijs en cultuur (muziek, toneel, etc.);
 • De Alverman is een nieuw gebouw dat goed bereikbaar is met optimale parkeervoorzieningen;
 • Het bestemmingsplan maakt de realisatie van het bouwplan eenvoudig mogelijk;
 • De locatie veroorzaakt weinig overlast naar de omgeving bij omvangrijkere evenementen;
 • Realiseerbaar tegen relatief lage bouwkosten (investeringskosten) waardoor er een efficiënt en haalbaar plan ontstaat;
 • Exploitatielasten zullen beheersbaar zijn door samenvoeging van drie gebouwen (gymzaal, Iedershuus en Alverman) in één (nieuw) energiezuinig gebouw, waardoor vaste en variabele kosten fors zullen afnemen (energie, belastingen, verzekeringen, Buma/Stemra, beveiliging, onderhoud, etc.);
 • Uitvoering exploitatie horeca door de huidige gebruikers van Iedershuus, gymzaal en Alverman;
 • Niet afhankelijk van derden voor deze exploitatie, waardoor deze duurzaam zal zijn;
 • Maar vooral het sámen zorgdragen voor één multifunctioneel gebouw, waarbij alle sportieve, sociale, maatschappelijke initiatieven worden gebundeld.

 

Betrekken gebruikers

Nadat door de WAA de keuze was gemaakt om de locatie Alverman door te ontwikkelen naar een volwaardig multifunctioneel centrum, is tijdens een bijeenkomst in april 2014 met alle gebruikers van de gymzaal en Iedershuus het draagvlak gepeild. Met uitzondering van de KBO-Afferden (vanwege de ligging aan rand van het dorp), waren alle aanwezigen positief. Voor de WAA een voorwaarde om de volgende stap naar het tot stand brengen van een Programma van Eisen (PVE) te zetten. In een later stadium heeft het bestuur van KBO aangegeven volledig achter het WAA plan te staan.

 

Werkgroep PVE

Ook de gemeente Bergen was positief over de ingezette koers en heeft dan ook het opstellen van het PVE met hulp van een externe deskundige gefinancierd. In december 2015 is de werkgroep PVE aan de slag gegaan. Behalve de externe deskundige hadden de basisschool ‘t Diekske, HRC-27, VC Eagles, Fanfare Helpt Elkander, Iedershuus, toneelvereniging Nuance, Alverman en KBO zitting. Deze organisaties en verenigingen krijgen in de nieuwe accommodatie dan ook de gewenste ruimte, welke zij nodig hebben voor hun activiteiten. Overigens was destijds biljartclub ABC ‘t Töpke nog actief op Camping Hengeland en geen gebruiker van Iedershuus en om die reden dus ook niet betrokken.

 

Ontwerpen bouwplan De Alverman

Nadat bovenstaande verenigingen hebben aangegeven achter dit plan te staan, hebben we Architectenbureau Olieslagers uit Nieuw Bergen bereid gevonden om het PVE te vertalen naar een bouwkundig ontwerp. Ook hierbij zijn de eerder genoemde verenigingen nauw betrokken en uiteindelijk heeft dit geleid tot een bouwplan langs de bestaande Alverman. Dit plan is eind 2016 afgerond en begin 2017 gepresenteerd aan het dorp.

 

Dorpsraad

Een deel van de Dorpsraad heeft vanaf het begin bedenkingen gehad tegen het plan De Alverman, met name omdat het buiten het centrum van het dorp ligt. Na de presentatie van het WAA-plan aan het dorp in april 2017 heeft de Dorpsraad een alternatief plan gepresenteerd. Uiteindelijk zijn in opdracht van de gemeente Bergen van beide plannen onderzocht door Bureau Plan en Project wat betreft de ontwikkelings- en exploitatiekansen en risico’s. Ook is afgelopen voorjaar een 3e plan voor een accommodatie aan de Langstraat naast café De Pruuver gepresenteerd. Overigens voldoen deze beide plannen niet aan de in 2013 gestelde randvoorwaarden en uitgangspunten.
Inmiddels zijn de plannen van de Dorpsraad en de nieuwe accommodatie in de Langstraat in elkaar geschoven en kwam het verzoek aan WAA om te onderzoeken of er één gezamenlijk plan voor Afferden gepresenteerd kan worden.

 

Verzoek tot integratie van de plannen om zo tot één plan te komen.

We hebben dit verzoek zorgvuldig afgewogen en komen tot de conclusie dat het WAA plan (uitbreiding Alverman) het beste is voor Afferden vanwege de volgende argumenten:

 • Het WAA plan is een goed doordacht plan, waar we nog steeds achter staan als zijnde het beste plan voor Afferden: door uitbreiding van De Alverman komen alle voorzieningen voor Afferden op één plek bij elkaar. Ook bestuur Iedershuus staat achter het WAA plan. Dit is een vrij unieke constructie, welke daardoor –in tegenstelling tot andere MFC-accommodaties in de andere dorpen binnen de gemeente– meer vertrouwen geeft in een positieve exploitatie in de toekomst zonder gemeentelijke bijdrage.
  Daarnaast wordt het onderlinge contact en samenwerking tussen verenigingen en haar leden bevorderd, omdat ze elkaar ontmoeten in de accommodatie en samen de accommodatie exploiteren.
 • De bestaande Alverman accommodatie heeft zijn bestaansrecht bewezen in de afgelopen jaren en aanvulling/uitbreiding hiervan biedt een goed perspectief voor een blijvende positieve exploitatie in de toekomst.
 • In het externe onderzoek door Bureau Plan en Project wordt bovenstaande bevestigd.
 • Het is de hoogste tijd om nu tot een keuze voor een nieuwe accommodatie voor Afferden te komen, het proces heeft al veel te lang geduurd.
 • WAA heeft grote twijfels bij de bestuurlijke constructie en de exploitatie van de plannen aan de Langstraat. Deze plannen zijn nog erg vaag en het is nog maar de vraag of ruimtelijke inpassing reëel is en haalbaar binnen het bestemmingsplan. Ook blijven er 2 gebouwen in gebruik: aan de Langstraat en Iedershuus. Daarnaast zullen er o.i. veel wijzigingsprocedures doorlopen moeten worden en we verwachten dat er meer bezwaren en dus ook planschadeclaims ingediend gaan worden.
 • Maar het belangrijkste: niet alle accommodaties komen bij elkaar en verenigingen blijven in verschillende gebouwen gehuisvest. Dat levert o.i. een exploitatierisico op.

 

Gezien de onrust en onzekerheden die zijn ontstaan, hebben wij de gemeente Bergen verzocht om haar verantwoordelijkheid te nemen en spoedig een keuze te maken voor de nieuwe accommodatie voor Afferden. Daarbij dient voor biljartclub ’t Töpke nog een passende oplossing gevonden te worden.

image_pdf