“We zullen serieus naar de resultaten van het leef-baarheidsonderzoek kijken. U kunt er verzekerd van zijn dat we er op terug komen”. Die belofte gaf Bergens burge­meester E. Meijer gistermiddag aan de werkgroep Leefbaar Afferden, die aan het college van B en W het rapport over­handigde over het leefbaarheidsonderzoek dat in de eerste helft van vorig jaar in Afferden werd gehouden.

“Een nuttig boekwerk”, aldus de Bergense burgemeester, die al kans had gezien het rapport vluchtig door te kijken. “Dat levert wel een bezwaard gevoel op door de veelheid van zaken die van de gemeente word ver­langd. Met vervulling van een gedeelte van de wensen is vol­gens een ruwe schatting rond vier miljoen gulden gemoeid, wat een jaarlijkse uitgavenpost van anderhalf tot twee ton be­tekent”.

“Zelf doen”

Burgemeester Meijer bena­drukte dat het allemaal niet alleen van de kant van de ge­meente kan komen. “Het on­derzoek krijgt pas werkelijke waarde als er in eigen dorpskring een vervolg op komt. Want veel zaken, niet zo’n spectaculaire maar wel belangrijke als bijvoorbeeld bu­renhulp, kunnen door de men­sen zelf vervuld worden”. An­derzijds wees de burgemeester erop dat de gemeente druk doende is met het scheppen van nieuwe woningbouwmogelijkheden in Afferden, het grootste knelpunt in dit dorp. En pas­sant werd afgesproken dat de woningbouwplannen binnen­kort met de Afferdense werk­groep worden besproken.

De werkgroep Afferden on­derstreepte ook dat in eerste instantie de plaatselijke ge­meenschap aan de slag moet met de resultaten van het on­derzoek, die vorig jaar reeds in grote lijnen bekend werden. Sindsdien heeft de werkgroep niet stil gezeten en werd met­een werk gemaakt van de “uit­schieters” onder de Afferdense knelpunten. Er werd een dorpsblad opgezet, de jongeren werden aan een voorlopig on­derkomen geholpen in af­wachting van de bouw van een nieuw gemeenschapshuis, en er werd aandacht besteed aan woningbouw en verkeersvei­ligheid. Zo loopt thans een on­derzoek met het doel een bus­halte in het dorp zelf te krijgen. “De bedoeling is ook om binnen een half jaar tot een gekozen dorpsraad te komen, waarvoor Afferden zich duidelijk heeft uitgesproken”, zegt Geert v.d. Heyden, van de werkgroep.

Gepubliceerd in maart 1980

image_pdf