De Provincie Limburg en de Regio Noord-Limburg hebben met het Rijk een akkoord bereikt over de Regio Deal Noord-Limburg. Vandaag heeft coördinerend Minister Schouten de meerjarige overeenkomst naar de Tweede Kamer gestuurd. Tevens wordt er samen met ruim 30 partners gestart met 18 concrete projecten met een investeringswaarde van € 58 miljoen euro.

In februari werd bekend dat de regio Noord-Limburg in aanmerking komt voor één van de 14 Regio Deals, een regionaal stimuleringsprogramma van het ministerie van Landbouw. In totaal stelt het Kabinet voor Noord-Limburg € 17,5 miljoen in twee tranches beschikbaar, een bedrag dat Provincie en Regio Noord-Limburg matchen en waar partners ook nog eens aanvullend op investeren. Een eerste uitvoeringsprogramma van de betrokken overheden en ruim 30 partners is vandaag gepresenteerd.

Overeenkomst voorzien van concreet programma
De Regio Deal Noord-Limburg richt zich op gezondheid in de breedste zin van het woord, zoals gezonde land- en tuinbouw, duurzaamheid, preventie, het tegengaan van ondermijning en een gezond grensoverschrijdend ondernemersklimaat. Nu er een akkoord is gekomen op de financiering en specifieke invulling van de deal, kan gestart worden met de uitvoering. Om de brede welvaart in Nederland te versterken werken Rijk en regio nauw samen met bedrijven en organisaties. Juist in deze periode, waar de coronacrisis van invloed is op het alledaagse leven, is het belangrijk om te investeren in het toekomstperspectief van bewoners en bedrijven in de regio. Vanuit vijf thema’s wordt hieraan gewerkt.

Future farming
Binnen het thema “future farming” bundelen de Universiteit Maastricht, BASF Vegetable Seeds, Brightlands Campus Greenport Venlo en de betrokken overheden de krachten in een nieuw instituut. Het Brightlands Future Farming Institute is gericht op het ontwikkelen van groente- en fruitsoorten die gezonder zijn voor de mens én milieuvriendelijker geteeld worden. Om dit te onderzoeken worden ook R&D-kassen gebouwd. Het instituut wordt verder gehuisvest in Brighthouse op de Brightlands Campus Greenport Venlo, dat medio 2021 gereed zal zijn. Een deel van deze infrastructuur zal ook ter beschikking komen voor het regionale bedrijfsleven om zo actief en innovatief samen werk te maken van een duurzame kringloopland- en tuinbouw in de regio.

Vitaal en gezond
Deze future farming ontwikkeling hangt nauw samen met het tweede thema “vitaal en gezond”, waarin het meer bewustmaken van jongeren (en hun ouders) over het belang van gezonde voeding en leefstijl door partners actief wordt uitgedragen. De stichting Gezondste Regio 2025 heeft hiervoor een meerjarenprogramma ontwikkeld en ook Brightlands en onderwijspartners ontwikkelen de komende jaren slimme innovaties op het gebied van voeding en gezondheid in praktijkomgevingen, zoals bijvoorbeeld de gezonde basisschool van de toekomst. Daarnaast bundelen 25 huisartsenpraktijken in Noord-Limburg op basis van eerdere positieve pilot-resultaten de krachten, om via de werkwijze van Positieve Gezondheid hulpvragen die niet een medische achtergrond
hebben, te verbinden aan bestaande lokale burgerinitiatieven. Zo is er tevens meer tijd, aandacht en kwaliteit voor de noodzakelijke reguliere medische zorg.

Talent aantrekken en behouden
In een unieke samenwerking tussen vijf onderwijsinstellingen, overheden en regionaal bedrijfsleven, wordt er binnen het thema “talent” gestart met een viertal ‘fieldlabs’. Fieldlabs zijn praktijkomgevingen waarin op alle kennisniveaus (MBO-HBO-WO) in een gezamenlijke leer- en praktijkomgeving aan de slag wordt gegaan met vraagstukken uit de regio Noord-Limburg en de beroepspraktijk van bedrijven. Door de sterke relatie met de praktijk en de samenwerking tussen instellingen wordt hier tevens een goede basis voor het vormgeven van om- en bijscholingstrajecten, (eu)regionale stages en arbeidsmarkttrajecten gelegd. Citaverde College, Gilde Opleidingen, HAS Hogeschool, Fontys Venlo en de Universiteit Maastricht richten vier fieldlabs op binnen de thema´s: future farming, voeding en gezondheid, technologische innovatie & slimme logistiek en grensoverschrijdend ondernemen.

Tegengaan van ondermijning
Naast de grote economische transities van de land- en tuinbouw, maar ook de logistieke ontwikkelingen in Noord-Limburg, zijn er tegelijkertijd ook de gevaren van ondermijning, drugscriminaliteit en arbeidsuitbuiting. Zij zorgen voor een verslechtering van de veiligheid en leefbaarheid op zowel het platteland als een aantal woonwijken. Binnen de regio slaan de gemeenten en veiligheidspartners de handen ineen met een intergemeentelijk interventieteam. Dit team coördineert de aanpak, zowel preventief als
repressief, van ondermijnende criminaliteit om daarmee ondermijnende activiteiten zoveel als mogelijk tegen te gaan, past nieuwe innovatieve controlemethoden en data-analyses toe, keurmerkt veilig buitengebied en geeft actief voorlichting aan ondernemers, organisaties en inwoners.

Grensoverschrijdende samenwerking
Ten slotte wordt met de Regio Deal Noord-Limburg een impuls gegeven aan de grensoverschrijdende samenwerking met de Regio Niederrhein en de steden Mönchengladbach en Krefeld. Met name op het gebied van duurzaamheid (grondstoffen, energietransitie en circulariteit) liggen hier kansen voor intensieve samenwerking. De grensoverschrijdende contacten tussen zowel de overheden als ook de ondernemersverenigingen en onderwijsinstellingen zoals Fontys Venlo en de Hochschule Niederrhein, zullen samen met de Euregio Rijn-Maas-Noord uitgebouwd worden rondom circulair bouwen, reststromen hergebruiken en verkenning en een gezamenlijke onderwijsfaciliteit op het gebied van duurzaamheid.

Vervolg
Met het ondertekenen van de Regio Deal en het eerste uitvoeringsprogramma wordt een belangrijke stap gezet op weg naar een gezond, vitaal en veilig Noord-Limburg. De regiodeal loopt voor de periode 2020-2023. In de eerste helft van 2021 volgt een tweede (en laatste) programma met concrete projecten. Rijk, Provincie en Regio werken in een gezamenlijke overlegstructuur samen en coördineren de voortgang en uitvoering, in nauwe afstemming met de vele partners in de regio.

Lees meer over de Regio Deal: bit.ly/regiodealnoord

Bron: Omroep ML5

image_pdf