Tag: 2016

Mat Custers Offerse Knikker 2016

Mat Custers is tijdens de opening van het carnavalsseizoen van de Peijas in Iedershuus uitgeroepen tot de nieuwe Offerse Knikker. Hij volgt Jan Lamers op die vorig jaar deze titel mocht dragen. De inzet en vele verdiensten van Mat voor Afferden waren voor veel inzenders reden om Mat Custers voor deze titel voor te dragen. De bekendmaking gebeurde door de Knikkerpliesie.offerse-knikker-2016Mat is een bekende bij HRC, zit in het bestuur van het kerstzaalvoetbaltoernooi, is muzikaal onderlegd, schrijft liedjes en is mede-organisator van Offers Treffe. Daarnaast is hij presentator bij de halfvasten optocht en betrokken bij de pronkzitting, begeleidt 3veuraff en ondersteunt zo nodig de Troubadours. Kortom een man die de titel Offerse Knikker meer dan verdiend heeft.

Tekst en foto: Frans Thonen

Drie vrouwelijke jubilarissen bij Helpt Elkander

Van oorsprong is een vereniging als de fanfare een mannenbolwerk. Dit was zo totdat de emancipatie op gang kwam en vrouwen meer aan het verenigingsleven gingen deelnemen. In Afferden gebeurde dat sinds midden jaren 70 van de vorige eeuw. Aanvankelijk aarzelend, maar vanaf rond 1990 namen ook steeds meer meisjes een fanfare-instrument ter hand. En tegenwoordig zijn de vrouwen in de meerderheid. Dit houdt ook in dat ze hun verantwoordelijkheid nemen en afgezien van muzikale ook andere (bestuurs)taken binnen de vereniging op zich nemen.Dit alles heeft ertoe geleid dat fanfare Helpt Elkander onlangs drie vrouwelijke jubilarissen mocht huldigen. Marjo Laarakkers nam voor 40 jaar lidmaatschap van de fanfare van Bergen en Helpt Elkander een vergulde insigne van de muziekbond in ontvangst en Esther Pullens en Laura vd Venn kregen voor hun 25-jarig lidmaatschap een zilveren insigne opgespeld. De drie dames zijn naast hun muzikale rol ook nauw betrokken bij andere activiteiten binnen de vereniging en ook daarbuiten dragen zij hun muzikale steentje bij in de Afferdse gemeenschap. Esther en Laura bij de joekskapel en Marjo bij  diverse Afferdse koren.

De fanfare feliciteert de drie leden van harte en dankt hen voor het jarenlange trouwe lidmaatschap van de vereniging. We hopen dat ze nog vele jaren met veel plezier en toewijding lid zijn van fanfare Helpt Elkander.

Op de foto v.l.n.r. Esther, Marjo en Laura (foto: Jos Zwart, voor meer foto’s kijk hier)

Foto: Jos Zwart

Verslag vergadering dorpsraad 08-11-2016

Aanwezig:
Rene Aengenend (Vz.), Henk Hendriks, Ton Wijers, Bert Heijligers, Leo van Druten, Frans Theunissen (notulist), Jan Verijdt, Cor van Ginkel, en Brigitta den Boer.

Afwezig:
Etienne Rijniers (afgemeld), Ferdinand Zegers

1. Bewegingstoestellen voor ouderen (Cor)
Plaatsen oefentoestellen voor ouderen in het Heijmanspark ter bevordering van gezondheid.

 • Aanvraag bij huurdersraad Destion voor eventuele toestellen in Heijmanspark dient ingediend te worden voor het eind van het jaar door KBO / Béjèn.
 • Is een bijdrage van Destion mogelijk vanwege leefbaarheid dorp? (Cor, voor zomervakantie)
 • KBO werkt samen met professionals om juiste keuze te maken.
 • KBO en Béjèn zijn in overleg.
 • Is er meer behoefte aan andere voorzieningen? ( actie KBO/ Béjèn)

2. Evaluatie van Mozaïk kunstwerk, Offers Talent en opening kerkorgel (Ton, Brigitta en Jan)
Enkele dorpsraadleden (Ton, Brigitta en Jan ) waren betrokken bij de organisatie van dit evenement waarin diverse artistieke Afferdenaren hun kunstwerken tentoonstelden in de Kerk. Ook werd het kunstmozaïk onthuld en het kerkorgel na restauratie opnieuw in gebruik genomen.

 • 82 Mensen actief benaderd en gestimuleerd om deel te nemen, uiteindelijk waren er 54 deelnemers exclusief de basisschool.
 • ca. 500 bezoekers.
 • Zeer geslaagde dag.

3. Accommodatiebeleid (Frans)
De werkgroep accommodatiebeleid is er op gericht om de toekomst voor diverse accommodaties in Afferden in kaart te brengen en met een plan voor de toekomst te komen. Gesproken wordt in die werkgroep over o.a. Gymzaal, Iedershuus en toekomstige locatie voor diverse verenigingen/clubs. De werkgroep is geen werkgroep van de dorpsraad maar aangesteld door de gemeente. De dorpsraad is door Brigitta vertegenwoordigt in de werkgroep. Vanwege de impact op de toekomstige leefbaarheid in Afferden is er bijzonder grote betrokkenheid en interesse bij de dorpsraad.

 • Eisen inventarisatie voor mogelijk nieuwe locatie (Alverman) door eventuele gebruikers is gemaakt. Een bouwtekening, welke een mogelijke indeling aangeeft, is gemaakt.
 • Onduidelijk is of er impact is, en wat die impact dan is van diverse wijzigingen welke gedurende het planontwerp traject plaats vinden/vonden. Enkele voorbeelden: Biljart vereniging ’t töpke zit nu in Iedershuus, Dokter zouden wellicht interesse hebben om zich in/bij Iedershuus te vestigen.
 • Cijfers m.b.t. haalbaarheid van plan voor centrale locatie (Alverman) zijn bij de dorpsraad nog niet bekend.
 • Dorpsraad maakt afspraak met het bestuur van Iedershuus om meer duidelijkheid en inzicht te krijgen (Bestuur dorpsraad z.s.m.)

4. Overige zaken en Rondvraag

 • Bleijenbeek (Henk):
  • Vrijwilligersteam voor groenbeheer loopt goed. Alles is winterklaar.
 • Energielab: Evenement op 19 november 2016 door en voor kinderen met als doelstelling: kinderen energiebewust maken. (René, Etienne en Ferdinand)
  • Extra vrijwilligers: Jan, Cor Bert.
  • Aanwezige leveranciers tijdens evenement: spouwmuurisolatie en zonnepanelen.
 • Overlast Kiosk Heijmanspark (René): Delegatie van Iedershuus (Bas Arts), Dorpsraad (Rene) en Gemeente hebben kiosk bezocht.
  • Verhinderd waren: jongerenwerker Lodi Remmen, beleidsmedewerker jeugd en sport Lizan van Ooijen, de politie-ambtenaren.
  • Opkomst omwonenden (na uitnodiging) 3 personen.
  • Offerte voor dakreparatie: Bas Arts.
  • Benaderen architect voor eventuele sloop/aanpassing aangrenzend gebouw (Bas Arts, bestuur Iedershuus).
 • Statushouders (Frans)
  • De bezwaren mbt de huidige locatie voor geconcentreerde opvang wordt opnieuw bekeken door de gemeente.
  • Er zijn brieven door de gemeente verstuurd over niet ontvankelijk verklaringen naar aanleiding van protesten van diverse inwoners van Afferden aan de gemeente Bergen, terugkoppeling op bezwaren loopt nog.
 • Bijen Oases initiatief (Henk)
  • De ‘bijenoase’ is een perceel, aangevraagd door ‘promotie platteland vereniging’ met als bedoeling de bedreigde bijenstand te helpen.
  • De golfbaan heeft een perceel toegezegd, nabij de voormalige boerderij van Chris Litjens, goed zichtbaar voor toeristen.
 • Gebruik kerk (Brigitta):
  • VKKL (Vereniging Kleine Kernen) heeft een mail gestuurd met het verzoek om de kerk meer te gebruiken voor multi culturele doeleinden. Een goed voorbeeld hiervan is het Offers Talent.
 • Verzoeken financiële bijdragen:
  • Vrijwilligers onderhoud Alverman voor materiaal. Zij worden niet gesubsidieerd en gebruiken eigen materiaal. Schriftelijk verzoek moet alsnog worden ingediend bij dorpsraad. Dorpsraad heeft nog geen besluit genomen.
  • Toon van Heesch namens Biljartvereniging, 5 tv’s nodig voor scores en internet tv bij grote toernooien. Eén tv wordt betaald door Iedershuus. Dorpsraad heeft gevraagd om schriftelijke onderbouwing zodat in de volgende vergadering een besluit kan worden genomen.
 • Intern organisatie dorpsraad:
  • Ferdinand is nu lid dorpsraad (extra taak: notulist).
  • Secretariaat word tijdelijk waargenomen door René.

5. Sluiting vergadering

Raymund Swertz zet triomfmars voort

Raymund Swertz weet nog altijd met glans de aanstormende jeugd in de kaderspelen achter zich te houden. De ook pas 28-jarige Swertz won zondag het Open Nederlands kampioenschap ankerkader 47/2 door in de finale Sam van Etten uit Noord-Holland te verslaan met 250-84 in drie beurten. Ferry Jong, ook uit Noord-Holland, eindigde als derde op…

Plaats geen glas naast de glasbak

Regelmatig wordt er naast de glasbak in Afferden glas gedeponeerd wat niet in de glasbak past (vlakglas, spiegels, vazen etc.). Al dan niet in dozen of gewoon los. Dit is niet alleen vervelend voor het bedrijf dat het glas komt ophalen maar kan ook levensgevaarlijk zijn voor kinderen. Alle soorten glas kan gratis ingeleverd worden…

Fanfare Helpt Elkander behaalt prachtige eerste prijs

Het LBM-bondsconcours van afgelopen zondag heeft een hele mooie 1e prijs voor de fanfare o.l.v. Eric Roefs opgeleverd. Het behaalde puntenaantal was 83,75, een prima resultaat. Het was een mooie afsluiting van een heel intensieve periode van voorbereiding waarin veel is geleerd en in grote saamhorigheid hard is gewerkt. Een stevige basis die veel vertrouwen geeft voor de toekomst van de 110-jaar oude vereniging, gezien de vele jonge muzikanten echter jonger dan ooit. En heel binnenkort wordt de fanfare aangevuld met weer een flinke nieuwe lichting jeugdleden.fanfare-bondsconcours-2016Bij aankomst bij het clublokaal de Matshoek werd de fanfare opgewacht door zangkoor Laetitia en het jeugdorkest van de fanfare die beide een mooie serenade brachten. Hierna is de dag, die heel vroeg begon, op gezellige wijze afgesloten. Dit alles niet nadat op muzikale wijze afscheid is genomen van Marleen van clublokaal de Matshoek waarbij ze bedankt werd voor 30 jaar goede samenwerking.

Kijk hier voor foto’s.

Zilveren Gregoriusspeld voor jubilarissen Troubadours

Wat zou de mis in de Offerse kerk zijn als daar niet regelmatig gezongen zou worden door de Troubadours? Al 25 jaar lang luisteren zij een keer in de maand deze dienst op terwijl ze tussendoor ook nog wel eens bewoners van een verzorgingstehuis opvrolijken met hun gezang. Maar zaterdag 29 oktober was het even feest voor dit koor want een zilveren jubileum dat mag best wel gevierd worden. Alle oud-leden waren uitgenodigd voor een reünie en een gezellige feestavond. Maar niet eerder dan dat zij met z’n allen de mis in de Cosmas en Damianuskerk hadden opgeluisterd. Daar werden ook vier leden van het eerste uur: Céline Burgers, Elly van Raaij, Miep Kroon en Desiree Cornelissen gehuldigd met een zilveren Gregoriusspeld plus oorkonde.troubadoursPastoor Reijnen sprak zijn grote waardering uit voor de jubilarissen die op circa 18-jarige leeftijd begonnen met een koortje dat uitgroeide tot een volledig koor en dat 25 jaar lang.

De pastoor roemde de stem van Céline en haar begeleiding van het koor op gitaar, prees de initiatiefrijke en trouwe Elly, de energie van de met een nachtegaalstem gezegende Miep en de humorvolle en enthousiaste Desiree die na verhuizing naar Bergen de Troubadours trouw bleef. Pastoor Reijnen hoopt dat niet alleen de jubilarissen maar het hele koor dat nu nog zo’n 15 leden telt nog lang zal doorgaan.

Daarvoor is wel nodig dat nog iemand zich aandient voor de instrumentale begeleiding. Nu rust die taak uitsluitend op de schouders van Céline. Zij en het koor zullen een zucht van verlichting slaken als zo iemand zich aandient, want dan zijn de mooie stemmen van de Troubadours ook in 2017 en jaren daarna nog te horen. Gegadigden kunnen zich opgeven via troubadours1991@outlook.com.

Foto: De vier jubilarissen: (vlnr) Desiree Cornelissen, Céline Burgers, Elly van Raaij en Miep Kroon.
Bron: Frans Thonen

’t Rimpelt afgesloten vanaf 7 november

Vanaf maandag 7 november a.s. worden onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan het wegdek op ’t Rimpelt in Afferden. Hoewel op de borden staat dat de weg is afgesloten tot en met 25 november verwacht de gemeente dat het werk wordt afgerond op 18 november. Tijdens de werkzaamheden is er geen doorgaand verkeer mogelijk.rimpeltVoor fietsers zal een omleidingsroute met borden door Afferden worden aangegeven met een extra fietsafstand van 600 meter. Autoverkeer van Siebengewald naar Afferden en andersom zal worden omgeleid via Nieuw Bergen.

De busverbinding Siebengewald-Boxmeer (lijn 22) zal eveneens via Nieuw Bergen rijden. Door CDA fractievoorzitter Jacob Knoops is inmiddels contact opgenomen met Veolia en de provincie Limburg om na te gaan of de omrijdroute zo kan worden uitgevoerd dat de aansluiting met de treinen in Boxmeer ook in deze periode goed verloopt. Ook is extra aandacht gevraagd voor voldoende buscapaciteit omdat mogelijk in deze laatste weken dat Veolia de buslijn uitvoert, meer mensen die normaal fietsen, van lijn 22 gebruik zullen willen maken.

Fanfare Helpt Elkander op concours

Op zondag 30 oktober gaat Fanfare Helpt Elkander o.l.v. Eric Roefs voor de 32e keer in haar lange historie op concours.

De fanfare heeft zich meer dan een half jaar intensief op dit concours voorbereid. Een drukke periode met extra repetities, groepsrepetities, een oefenweekend, beoordelingsconcerten en ook muziekworkshops onder leiding van professionele muzikanten. Deze zijn mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de muziekbond LBM in samenwerking met het Huis voor Kunsten Limburg in het kader van een regeling van de provincie Limburg.fanfare-melick-09-10-2016Fanfare Helpt Elkander komt nu uit in de 4e divisie. Het optreden tijdens het concours bestaat uit drie delen. Het eerste deel is het inspeelwerk, dat niet wordt beoordeeld. Melting the Ice van Johan Evenepoel is in 2003 gecomponeerd in opdracht van Brassband Buizingen met een thema uit de Noorse mythologie. De twee volgende werken zijn de te beoordelen muziekstukken Decennium van Eric Swiggers en het Ministerie van Fanfare van Jacob de Haan. Decennium werd in 2003 gecomponeerd in opdracht van de gemeente Bernheze bij gelegenheid van haar 10-jarig bestaan. Het Ministerie van Fanfare is een muziekstuk gebaseerd op ideeën van de Griekse filosoof Plato.

Het concoursconcert is op 30 oktober via internet op www.blaasmuziektv.nl te volgen. Het optreden van Helpt Elkander is om 10.00 uur.

Op vrijdag 28 oktober is de generale repetitie om 20.00 uur in Partycentrum Kubbus. Deze is voor iedereen toegankelijk.

Op de foto fanfare Helpt Elkander tijdens het beoordelingsconcert in Melick van 9 oktober. De fanfare kreeg een goede beoordeling en nog enkele nuttige aanwijzingen om in resterende tijd tot het concours de puntjes op de i te zetten.