Tag: eckeltse beek

Waterschap Limburg maakt Eckeltsebeek klimaatrobuust

Waterschap Limburg neemt in de gemeente Bergen verschillende maatregelen om de waterhuishouding in de Eckeltsebeek en een aantal zijbeken te verbeteren. Een van die maatregelen is het vervangen van een duiker ter hoogte van Golfbaan Bleijenbeek. Om de werkzaamheden veilig uit te voeren geldt de volgende, tijdelijke verkeersmaatregel: Afsluiting van de straat Bleijenbeek, het gedeelte…

Positieve energie na presentatie gebiedspilot Eckeltsebeek

Op 7 maart j.l. hebben Waterschap Limburg en de streek bij golfbaan Bleijenbeek in Afferden gezamenlijk de diverse maatregelen besproken die moeten leiden naar een klimaatbestendige Eckeltsebeek. De gepresenteerde maatregelen zijn positief ontvangen.Samen met adviesbureau SWECO zijn modellen opgesteld en doorgerekend die de knelpunten  in het stroomgebied van de Eckeltsebeek in kaart brengen. Vervolgens zijn ook diverse maatregelen doorgerekend. Deze maatregelen zijn gepresenteerd en uitgebreid besproken: welke maatregelen werken wel, en welke niet?  Zo werden maatregelen als het profiel aanpassen, onderhoud aanpassen en enkele kunstwerken aanpassen voorgesteld om het systeem voor de toekomst klimaat robuust te maken. Maar, ook nieuwe concepten zoals dynamisch maaien werden geïntroduceerd. Over het algemeen waren de aanwezigen positief. Bestuurslid Water van de LLTB Theo Scheurs: “Ik houd een positief gevoel over aan deze laatste bijeenkomst. Er is goed geluisterd naar de bevindingen uit de praktijk en deze zijn nu ook terug te vinden in de computermodellen. We kunnen nu gaan werken aan de oplossingen. Iedereen doet zijn best om er weer een goed functionerende beek van te maken en ik hoop dat we er dit jaar in slagen om hierin een flinke stap te maken.”

Alhoewel deze bijeenkomst een goede basis vormt, is er nog een weg te gaan om de Eckeltsebeek daadwerkelijk aan te passen aan het veranderende klimaat. Har Frenken: “Wij zetten nu de volgende stap naar de tekentafel en gaan aan de slag met het opzetten van een mogelijk maatregelenpakket. Natuurlijk doen we dit wederom samen met de omgeving, waardoor wij op korte termijn weer bijeen komen. We willen voor de zomervakantie samen met de omgeving een plan klaar hebben. Daarbij is onze ambitie om eind dit jaar zelfs de uitvoering te starten!”

De Eckeltsebeek is een van de gebiedspilots binnen  Water in Balans. In dit actieprogramma van Waterschap Limburg worden samen met de omgeving problemen door wateroverlast en droogte als gevolg van de klimaatverandering aangepakt.

Waterschap Limburg

Gezamenlijke aanpak wateroverlast Eckeltsebeek

Heel lang hebben de agrariërs met gronden aan de Eckeltsebeek in Afferden en Siebengewald het gevoel gehad dat hun klachten door het Waterschap niet serieus werden genomen. Nu met een nieuw bestuur lijkt er een andere wind te waaien en wordt gezamenlijk met de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) en agrariërs opgetrokken om de wateroverlast van de Eckeltsebeek zoveel mogelijk te beperken. Deze week is Waterschap Limburg al gestart met het uitdiepen en opschonen van de oevers en winterbed van de beek. In overleg met de betrokken agrariërs wordt verder bekeken welke maatregelen er nog meer nodig zijn om het waterpeil van de beek zodanig te reguleren dat de boeren ook in natte tijden droge voeten houden.Aanpak Eckeltsebeek 02-2017“De beek moet in droge tijden water vasthouden en in natte tijden het water zo snel mogelijk afvoeren”, zegt Maurice Linders, een van de gedupeerde agrariërs. “Voor de herinrichting liep de beek ook wel eens leeg en stroomde wel eens over. Maar na de herinrichting waarbij de strakke beek veranderd is in een meanderende beek is de waterafvoer in natte perioden een stuk minder geworden. Dat heeft de laatste jaren tot steeds meer wateroverlast geleid en vorig jaar zelfs een mislukte oogst en een enorme schadepost.”

Dat was de bekende druppel die de spreekwoordelijke emmer en in dit geval de beek deed overlopen. In samenspraak met de LLTB hebben de aanliggende agrariërs de knelpunten in hun deel van de Eckeltsebeek aangegeven maar ook welke oplossingen op de korte en lange termijn nodig zijn. “Daar is een rapport van gemaakt en aangeboden aan het Waterschap”, vertelt LLTB-voorzitter Léon Faassen. “Daar is heel snel op gereageerd en we hebben het gevoel dat er nu naar ons geluisterd wordt en gezamenlijk geprobeerd wordt tot een oplossing te komen.”

Die intentie is vandaag bekrachtigd met een gezamenlijke actie bij de Eckeltsebeek in Afferden. Waterschap Limburg en LLTB staken als officiële aftrap van de extra onderhoudswerkzaamheden gezamenlijk de schop in de natte grond.

Bron: Frans Thonen

Eerste maatregelen wateroverlast Eckeltsebeek

Waterschap Limburg is begonnen met het uitdiepen van de bochten en het verwijderen van overdadige begroeiing langs de Eckeltsebeek in Afferden. Deze maatregelen vormen een onderdeel van een pakket aan voorzorgsmaatregelen in de strijd tegen wateroverlast van deze beek bij hoog water.Werkzaamheden Eckeltse beek februari 2017Vorig jaar heeft het overvloedig geregend en werden omliggende agrariërs geconfronteerd met een langdurige hoge waterwaterstand van de Eckeltsebeek. In samenspraak met LLTB Maasduinen hebben betrokken agrariërs de knelpunten met betrekking tot deze beek op een rijtje gezet. In aansluiting daarop voert Waterschap Limburg extra onderhoudswerkzaamheden uit om de wateroverlast in de toekomst van deze beek bij hoog water zoveel mogelijk te beperken. Dat gebeurt in samenspraak met de omliggende agrariërs want voor een goede oplossing is volgens het Waterschap de hulp van de agrariërs noodzakelijk.

Woensdag 8 februari maakt Waterschap Limburg meer details over de te nemen maatregelen bekend.

Bron: Frans Thonen

Video: Óngerwaeg gaat meanderen in Afferden

Een verhaal dat begint met de ontdekking van een wel héél opvallend carnavalsvoertuig in Afferden. Loonwerker John van Lin bouwde vroeger ook mee aan carnavalswagens, dus het is niet verrassend dat hij zijn loods beschikbaar stelt voor optochtbouwers. De Vastelaovend heeft volgens John ook hier te lijden onder de vergrijzing; jongeren trekken weg uit de…

Het Gening (1949)

Voor een aaneengesloten en open stuk bouwland, dat verdeeld is in verschillende kavels en door verschillende boeren wordt gebruikt, werden in Nederland vroeger verschillende benamingen gebruikt: “essen” (Drenthe), “enken” (Overijssel), “engen” (Gelderland). Deze laatste benaming zien we terug op oude kaarten van Afferden: “Gen Eng”, het Gening.dorpsarchief-luchtfoto-gening-1949Het lijkt erop dat het Gening het gedeelte van Afferden is waar de eerste bewoning heeft plaatsgevonden die teruggaat tot het begin van onze jaartelling. Uit bodemonderzoek in 2008 uitgevoerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed blijkt namelijk dat zich ten zuiden van de huidige bebouwing van het Gening een concentratie van resten bevinden die duiden op een aangesloten zone van bewoning en landgebruik in de Romeinse Tijd, een Romeinse villa. Het onderzoek wijst erop dat deze bewoning zich langs een weg concentreerde die grotendeels de route van de huidige N271 volgde. Op grond van het booronderzoek lijkt de nederzetting een minimale omvang van 0,5 ha te hebben.

Tijdens de Middeleeuwen is hier een groot akkercomplex met plaggendek ontstaan met smalle, regelmatige percelen.

Op het fragment van een luchtfoto uit 1949 zien we helemaal links de huidige Eckeltse Dijk met daarnaast de Eckeltse Beek en precies in het midden van beneden naar boven de weg van het Gening naar de Spitsbrug. Rechtsboven aan beide zijden van de Rijksweg het gebied waar de opgravingen hebben plaatsgevonden.

De natuur rondom Afferden

Binnenkort zal een kaart worden toegevoegd waarop te zien is waar alles precies te vinden is. Toen Voor 2005 bestond de natuur rondom Afferden op enkele heidegebieden na vooral uit dichte naaldbossen. Oorspronkelijk (tot ongeveer 1900) was er nauwelijks bos en bestond het gebied voornamelijk uit zandverstuivingen en heide. In 2005 is men begonnen om…

Nieuwe Eckeltse beek is bijna klaar

Waterschap Peel en Maasvallei heeft de laatste hand gelegd aan de eerste fase van het herinrichtingsproject Eckeltse beek. Er moeten nog wat kleinere zaken worden afgewerkt, maar nu al is de Eckeltse beek, net als vroeger, weer een slingerend beekje.

Vroeger werden veel beken (waaronder de Eckeltse beek) rechtgetrokken. Dit gebeurde om het water zo snel mogelijk af te voeren. Tegenwoordig zijn we tot het inzicht gekomen dat het beter is om beken de ruimte te geven. Een natuurlijke inrichting van de beek, waarbij deze waar mogelijk weer z’n gang mag gaan en zijn loop kan blijven verleggen, komt planten en dieren ten goede. Buitenbochten kunnen weer afkalven en binnenbochten weer aanslibben. Hierdoor ontstaat meer variatie in de stroomsnelheid. Bovendien komt er een meer natuurlijk waterpeil in de beek en worden de afvoerpieken verlaagd doordat water langer wordt vastgehouden. Dat is gunstig voor de zakkende grondwaterstand.

De Eckeltse beek ligt in een prachtig beekdal met een belangrijke natuurfunctie. Het stroomgebied van de beek telt verschillende waardevolle heideterreinen en er bevindt zich een aantal populaties van de zeldzame knoflookpad. Ook heeft de bever zich er spontaan gevestigd. De natuurfunctie van de Eckeltse beek kwam in het verleden niet goed tot haar recht. Reden voor Waterschap Peel en Maasvallei om de beek onderhanden te nemen en in 2005 opnieuw in te richten. Bij de werkzaamheden die nu vrijwel gereed zijn, is het traject vanaf de golfbaan tot aan de provinciale weg onderhanden genomen (lengte ca. 4 km). Bij de herinrichting is zoveel mogelijk aangesloten op de oude waterloop, zoals die 200 jaar geleden was. Stuwen zijn weggehaald, waardoor er geen obstakels meer zijn voor vissen en ze overal in de beek kunnen komen.

De bever heeft meer leefruimte gekregen. En het waterpeil is aangepast aan het nieuwe grondgebruik. Grote hoeveelheden water kunnen na hevige regenval weer goed worden afgevoerd door de beek, wat ten goede komt aan de landbouw. Op enkele plaatsen in het bosgebied kent de beek grote hoogteverschillen, waardoor er grote stroomsnelheden ontstaan, met als gevolg een prachtige, wild stromende beek met veel dynamiek in de oevers: een paradijs voor de natuur en een lust voor het oog van de mens. Er is volop rekening gehouden met de belangen van landbouw, natuur en landschap, hengelsport en het golfterrein op het landgoed Bleijenbeek.

De heringerichte Eckeltse beek wordt zo min mogelijk onderhouden. De beekloop zelf wordt alleen gemaaid als het echt nodig is. Liever wordt beschaduwing als onderhoudsmiddel ingezet. Beschaduwing voorkomt namelijk dat het water in de beek snel opwarmt. Dit zorgt voor een constante lagere temperatuur, en dat is goed voor flora en fauna. Beschaduwing zorgt er ook voor dat de beek snel dichtgroeit. De beekoevers zullen op een natuurlijke wijze worden onderhouden door middel van begrazing. In de tweede fase van het project Eckeltse beek, waarvan de uitvoering is gepland in 2006 en 2007, komen de Horsterbeek (een bovenloop die uitkomt op de Eckeltse beek) en de monding van de Eckeltse beek in de Maas aan bod.

Waterschap Peel en Maasvallei organiseert op zondagmiddag 5 maart een korte excursie langs de beek. Deelnemers aan de excursie worden meegenomen voor een korte wandeling langs de beek, waarbij ze door medewerkers van het waterschap deskundig worden geïnformeerd over het project. De wandeling begint die dag om 13.30 uur vanaf de beek nabij de Spitsbrug en duurt circa 1,5 uur. Wij stellen het op prijs wanneer u zich van te voren aanmeldt voor deze excursie. Dit kan via ons mailadres info@wpm.nl of telefonisch via 077-3891154.

Nieuwe loop Eckeltsebeek

beekDe plannen om de kaarsrechte Eckeltsebeek een natuurlijker verloop te geven, bestonden al jaren. Enige maanden terug werd het startschot gegeven en werden de motoren van de graafmachines gestart. Met als resultaat dat het eerste deel van de Eckeltsebeek tussen het Gening en Spitsbrug veranderd is in een landschap van bergen zand. Op sommige plekken kan men nog de oude loop van de beek herkennen. De nieuwe Eckeltsebeek vormt een voorloper van het nieuwe natuurlandschap dat vooral in de nabijheid van de Maas steeds meer het bestaande cultuurlandschap zal gaan vervangen. De slingerende loop van de beek is niet alleen natuurlijk maar zal in tegenstelling tot de kaarsrechte vorm het water ook veel langer vasthouden. Dat is gunstig voor de alsmaar zakkende grondwaterstand en de landbouw en het ontstaan van meer natuurgebied rond de beek. Aan de andere kant zijn er ook geluiden te horen van mensen die deze operatie als ‘geld over balk smijten’ bestempelen. “Als we niet uitkijken hebben we dadelijk allemaal natte voeten”, laat een buurtbewoner weten.

Bron: Maas- en Niersbode 14-06-2005