Verslag Dorpenronde 2005 in Afferden

Leefbaarheid

Het thema van het eerste gedeelte van de bijeenkomst is leefbaarheid. Dit gedeelte wordt gepresenteerd door Mark Rijniers, coördinator leefbaarheid van de Gemeente Bergen en Birgit op de Laak, opbouwwerker bij Synthese.

Leefbaarheid is de kwaliteit van de leefomgeving en de beleving hiervan door de gebruikers (bewoners, ondernemers en bezoekers). De wens van de gemeente Bergen is om structurele aandacht aan de leefbaarheid van de kernen te besteden en de dorpen kennis te laten maken met het idee: dorpsplan/dop als middel om leefbaarheidsvraagstukken op te lossen. Deze aandacht moet er niet eenmalig, maar structureel zijn en de plannen worden niet vrijblijvend gemaakt maar in samenwerking tussen bewoners en de gemeente.

De aanleiding voor het besteden van aandacht aan het thema leefbaarheid in kleine kernen is het feit dat er in de afgelopen jaren allerlei voorzieningen zijn verdwenen uit de dorpen. Door als gemeente samen met de burgers naar oplossingen te zoeken kan men bepaalde voorzieningen in de kernen behouden of realiseren om de leefbaarheid te veraangenamen. De leefbaarheid van dorpen en buurten wordt immers niet gemaakt achter een bureau op het gemeentehuis. Leefbaarheid van een dorp wordt in de eerste plaats bepaald door de dorpsbewoners zelf.

Hierbij staat centraal:

– wat vinden we belangrijk in ons dorp?
– waar willen we naar toe?
– hoe komen we daar?

Leefbaarheid heeft voor iedereen een andere betekenis en bestaat uit de volgende factoren:

– werk;
– recreatie en toerisme;
– landbouw;
– natuur/landschap;
– milieu;
– wonen;
– voorzieningen;
– samen leven;
– veiligheid.

Men gaat in 2 groepen brainstormen over het thema leefbaarheid. De bedoeling van deze brainstorm is goed te kijken naar de wensen en ideeën die leven in het dorp. Door vaker te discussiëren met het dorp kunnen dit soort dingen kenbaar gemaakt worden aan de gemeente en zo kan men een dorpsplan creëren.

De vanavond naar voren gebrachte ideeën (klik hier om ze te bekijken) worden gebruikt om een eerste aanzet te maken voor een dorpsplan. Een Dorpsplan is een programma met een visie en concrete projecten.

Belangrijke elementen in een dorpsplan zijn:

– op dorpsniveau;
– met betrokkenheid en draagvlak in het dorp;
– voor de langere termijn (10 tot 15 jaar);
– wat heeft de hoogste prioriteit?
– welke plannen kunnen door het dorp zelf opgepakt worden?
– samenwerking met anderen;
– steun van gemeente.

Belangrijk is dat mensen uit het dorp zelf het dorpsplan ontwikkelen. Als coördinator leefbaarheid bij de gemeente Bergen is Mark Rijniers hiervoor het eerste aanspreekpunt. Naast de dorpsraad Afferden die met een DOP aan de slag wil, wordt gevraagd of er nog meer mensen zijn die willen meedenken over het thema leefbaarheid, bijvoorbeeld tijdens 1 of 2 bijeenkomsten over een bepaald onderwerp.

Vragenronde

In het tweede gedeelte kwamen tal van onderwerpen aan de orde. Hieronder volgt een overzicht van de besproken onderwerpen en de gemaakte afspraken.

Entrees bebouwde kom
Bij enkele bebouwde-kom grenzen zijn wegversmallingen aangebracht. Deze zijn slecht zichtbaar. De gemeente gaat op zoek naar duidelijk zichtbare markeringen. Betobanden zijn op enkele plekken aangebracht als scheiding tussen de weg en het fietspad. Ondanks de jaarlijkse verfbeurt zijn deze toch nog slecht zichtbaar. Ook voor deze varkensruggen gaat de gemeente op zoek naar een alternatief.

De raad heeft geld beschikbaar gesteld om de entrees van de dorpen aantrekkelijker te maken. De Denktank Recreatie & Toerisme bespreekt met de dorpsraad hoe de entrees van Afferden verbeterd kunnen worden.

Rioolgemaal Gening
Bij dit gemaal is al jarenlang sprake van stankoverlast. De gemeente heeft hierover vaak overleg gehad met het Zuiveringschap. Diverse maatregelen zijn in de afgelopen jaren genomen, een eind aan de overlast is er volgens de klager echter niet. Daarom heeft het Zuiveringsschap TNO gevraagd om een onderzoek uit te voeren, de resultaten hiervan zijn binnen. In het rapport heeft TNO aangegeven welke maatregelen het Zuiveringsschap kan nemen om een eind te maken aan de stankoverlast (o.a. afdekken van putten en vervangen van koppelingen). De gemeente heeft bij het Zuiveringsschap aangedrongen op snelle uitvoering van maatregelen.

Parkeren op trottoirs
Op verschillende locaties wordt, wegens ruimtegebrek, vaker op het trottoir geparkeerd. Voordeel hiervan is dat de straat vrij blijft voor het doorgaand verkeer. Nadeel is dat soms onvoldoende ruimte overblijft voor de voetgangers, met name mensen met een rollator of kinderwagen. De gemeente plaatst een artikel in de Knikkerkoerier waarin gevraagd wordt bij het parkeren rekening te houden met beiden: voldoende ruimte voor voetgangers met kinderwagens en rollators én voldoende ruimte op straat voor het doorgaand verkeer.

30 kilometer zones
Na de evaluatie van de 30 km zones (november/ december 2005) bepaalt de raad of en hoe 60 km zones worden ingericht. De 30 km zones hebben effect, het aantal ongevallen is afgenomen. Snelheidscontroles op 30 km zones hebben geen prioriteit, Justitie geeft voorrang aan controles op 80 km wegen.

Afstemming plaatselijke en landelijke collecten
De gemeente ontvangt elk jaar het collecterooster van de landelijke instellingen. Dit collecterooster staat ook op www.bergen.nl. De gemeente probeert plaatselijke acties en landelijke collecten op elkaar af te stemmen. Soms vinden verschillende acties echter in eenzelfde periode plaats. Verenigingen die een actie willen houden kunnen meer informatie opvragen bij de afdeling Bestuur, telefoon (0485) 34 83 98.

Renovatie Dorpsstraat
De informatiebijeenkomsten zijn geweest, de dorpsraad heeft haar mening gegeven. Het college neemt binnenkort een besluit over de definitieve uitvoering. Voor welke uitvoering het college ook kiest, een extra krediet is noodzakelijk. Dit moet de raad beschikbaar stellen. De gemeente overlegt met de Dorpsraad welke snelheidsremmers geplaatst kunnen worden op het gedeelte van de Dorpsstraat (noord) dat niet gerenoveerd wordt.

Werkzaamheden Eckeltsebeek
Het waterschap voert werkzaamheden uit aan de Eckeltsebeek. Door de graafwerkzaamheden en de afvoer van zand ligt er op de Eckeltsedijk vaak zand en modder. De aannemer moet zorgen dat de weg veilig is. Wanneer dit onvoldoende gebeurd kunnen de inwoners contact opnemen met de gemeente. De gemeente deelt de inwoners via de Knikkerkoerier mee hoe lang de werkzaamheden nog duren.

Bestemmingsplan Stayerhof 2
Dit plan is behandelt in de commissie Grondgebied, binnenkort komt het plan ter inzage. De gemeente houdt dan ook een informatiebijeenkomst in Afferden, waarbij inwoners het plan kunnen bekijken. Wanneer geen bezwaar wordt ingediend kan binnen een jaar begonnen worden met de bouw.

Trottoirs
De gemeenteraad heeft de renovatie van de straten in de Oranjebuurt uitgesteld. Doordat de renovatie eerder gepland was is er enig achterstallig onderhoud (slechte trottoirs en wateroverlast) in deze buurt. De gemeente onderzoekt welk onderhoud noodzakelijk is en voert dit waar mogelijk uit.

Afvalcontainers
De meeste glasbakken in de gemeente Bergen gaan in het voorjaar 2006 ‘ondergronds’, ook de glasbakken in Afferden.

Afslag N271 richting Siebengewald
De gemeente neemt contact op met de provincie over mogelijke verbetering van de afslag (bijvoorbeeld verhoogde banden).

Afspraken Dorpenronde Afferden

– Bij de bebouwde-kom grens zijn op enkele locaties wegversmallingen aangebracht, deze zijn slecht zichtbaar. De gemeente gaat op zoek naar duidelijk zichtbare markeringen. Ook de zgn. ‘varkensruggen’ zijn slecht zichtbaar, gemeente zoekt ook hiervoor een alternatief.
(Ruimtelijk Beheer)

– In de Maas-en Niersbode/ Knikkerkoerier aandacht besteden aan:
1) Parkeren in de Dorpsstraat (voldoende ruimte voor voetgangers/ rollators en kinderwagens)
2) Duur van werkzaamheden Eckeltsebeek
3) Collecterooster
(Bestuur, communicatie)

– De gemeente vraagt bij de provincie naar fysieke maatregelen om de afslag N271/ Eckeltsedijk veiliger te maken (bv. verhoogde banden). Deze vraag dient op ambtelijk niveau voorbereid te worden.
(Ruimtelijk Beheer)

– De gemeente heeft binnenkort overleg met de Dorpsraad Afferden over mogelijke snelheidsremmers in de Dorpsstraat (Noordzijde)
(Ruimtelijk Beheer)

– Gemeente onderzoekt welke werkzaamheden in het kader van regulier onderhoud nodig zijn in de Oranjebuurt (met name de trottoirs).
(Ruimtelijk Beheer)

– Bestemmingsplan Stayerhof 2, zodra het plan ter inzage ligt een inloopmiddag in Afferden organiseren.
(Ruimtelijke Ontwikkeling)

– Voorrangssituatie T-splitsing Eckeltsedijk/ Rimpelt/ Langstraat is onduidelijk. Gemeente onderzoekt of de aanleg van een bocht in de weg/ knik in de drempel veiliger/ mogelijk is.
(Ruimtelijk Beheer)

– Gemeente neemt contact op met Meander over herstel van kunstwerk ‘Iedershuus’
(Bestuur, welzijn)

– Stankoverlast gemaal bij N271. Gemeente spoort Zuiveringsschap aan om maatregelen te nemen.
(Ruimtelijk Beheer)

Gerelateerde berichten

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.