Aanwezig: De heren Drost, Artz, van Druten namens de dorpsraad.
Wethouders Vloet en Van Eupen en ambtenaren Driessen en Rijniers namens de gemeente.

 

1) Verslag vergadering van 1 november 2004
Tekstuele aanpassingen, Mw den Boer en de heer Artz. Tevens was op deze vergadering aanwezig de heer Verijdt.
Naar aanleiding van het verslag deelt de DR mee dat de afrekening van het project Heijmanspark klaar is.

 

2) Wat is er (niet) terecht gekomen van het overleg wat er zou komen samen met alle speeltuincommissies uit de Gemeente Bergen.
Op donderdag 31 maart vindt er een gesprek plaats met de speeltuinstichting Afferden. Het gemeentelijk speeltuinoverleg zal door de gemeente geïnitieerd worden en kan erg nuttig zijn. Men kan per slot van rekening van elkaar leren. Ditmaal zijn de beheersgroepen nog apart uitgenodigd.

 

3) W.O.Z. Nu en in de toekomst.
De DR maakt zich zorgen over de toekomst en vraagt zich af of het bedrag per eenheid niet omhoog gaat. De gemeente geeft aan dat een verhoging niet voor de hand ligt. Zoals nu vastgesteld valt de belastingverhoging in totaliteit en in vergelijk mee. Toekomstige besluitvorming hieromtrent ligt natuurlijk bij de raad.

 

4) Woningbouwplannen
Als eerste komt nu Staijerhof 2 aan de beurt. De gemeente is daar nu druk mee doende, eerste besprekingen met stedebouwkundigbureau zijn gevoerd. Deze zullen eerste plannen verder uitwerken.

 

5) Vernieuwing Dorpsstraat.
De gemeente zal nog een informatieavond verzorgen voor het dorp. Dit is dezelfde procedure als bij de Catharinastraat te Wellerlooi, daarna opstelling van definitief plan, uitvoering plan in 2006!

 

6) Strepen Eckeltsedijk.
Op ´t Rimpelt zijn de strepen al aangebracht! Ook op de dorpsstraat worden de strepen aangebracht. In dit verband wordt ook gesproken over de “straatjuwelen” op de dorpsstraat. De DR adviseert deze niet te plaatsen, de gemeente neemt dit advies over en zal ze niet plaatsen.

 

7) stand van zaken voetbal/tennis/pony en tienerwerk nieuwbouwplannen gezamenlijk gebouw.
De gemeente heeft in eerste instantie overleg gevoerd met de voetbalvereniging. Daar is uitgekomen dat deze vereniging tracht samen met verschillende verenigingen een clubgebouw te realiseren. Omdat het hier gaat om een kantine heeft de gemeente besloten enkel de architectkosten voor haar rekening te nemen.

 

8) Trouwlocatie in Afferden (Molen Nooit Gedacht).
Recent is er een besluit genomen over het vrij geven van trouwlocaties. In principe kan dit overal plaatsvinden allen moet de locatie wel voldoen aan een aantal regels. Er zijn twee vaste locatie, rest vrij. Andere locatie betekent hogere leges. Locaties moeten aanvaardbaar zijn, ambtenaar en natuurlijk betreffende eigenaar moet instemmen.

 

9) Sportpark.
Met alle voetbalverenigingen binnen de gemeente wordt binnenkort overleg gevoerd over de toekomst van de sportparken.

 

10. Deelname aan Floriade in het kader van promotie van Bleijenbeek en Maasduinen.
Vanuit de regio zal er geparticipeerd worden. Natuurlijk is Maasduinen het achterland en zal als zodanig ook geëtaleerd worden!

 

11) Bedrijven die in 2006 60 jaar bestaan kunnen de mogelijkheid krijgen iets speciaals voor hun personeel en klanten te doen rondom de ruïne Bleijenbeek. Kan de Gemeente Bergen hier alvast naar kijken?
Hierin is geen rol weggelegd voor de gemeente. Wellicht zal het Blijvenement hierop inspelen, deze zullen wellicht initiatief nemen richting industrie.

 

10) Rondvraag.
– De bomen in de Oranjebuurt; Het is de vraag of er nieuwe geplant moeten worden. Gemeente zal hier naar kijken en eventueel actie ondernemen.
– Overlast vrachtwagens aan de Dorpsstraat vooral in het weekeinde, nabij kruising Langstraat; gemeente zal polshoogte nemen.

 

Volgende vergadering maandag 19 september 2005 om 21.00 uur in het gemeentehuis

image_pdf