Verslag vergadering dorpsraad 07-12-2017

Aanwezig:
René Aengenend (Vz.), Henk Hendriks (notulist), Frans Theunissen en Jan Verijdt.

Gasten:
Toon van Heesch en Jos Zwart.

Afgemeld:
Rob Arts.

Afwezig met kennisgeving:
Ton Wijers, Ferdinand Zegers, Stef Bertrands en Cor van Ginkel.

Opening Voorzitter.

1. Notulen vergadering november 2017.
De notulen worden goedgekeurd.

2. Ingekomen stukken en/of mededelingen.

 • Energie coöperatie: eerst onderzoek door gemeente. Wordt waarschijnlijk uitgesteld tot na de verkiezing.
 • Subsidiemogelijkheden Superrr. Een nieuwe ondernemer zou eveneens recht hebben op de re-integratiesubsidie. De vorige eigenaar heeft zich echter niet aan de afspraken gehouden zodat de gemeente geen andere keuze had. Echter, de begeleiding vanuit de gemeente heeft ook te wensen overgelaten.
 • Brief bezorgde ouders. Op camping Hengeland verblijven bewoners wiens kinderen veel overlast veroorzaken, aldus een aantal bezorgde ouders. De Dorpsraad gaat zich hier verder in verdiepen. Wordt vervolgd.
 • Verslag financiële verantwoording Alternatief team en WAA groep. Door een extern bureau wordt een rapportage gemaakt over de haalbaarheden van de diverse plannen rond de accommodaties in Afferden. Dit verslag gaat naar de gemeente (de opdrachtgever) en aan de hand daarvan zullen conclusies worden verbonden. Wordt vervolgd.

3. Verslag Penningmeester.
12 september is de jaarlijkse subsidie-aanvraag bij de gemeente ingediend echter tot op heden geen enkele reactie. Hierover wordt contact met gemeente opgenomen. De ondersteuningsbijdragen van de Dorpsraad voor 2017 waren de volgende:

 • Kindervakantiewerk
 • Winkeliersvereniging
 • Gemengd Koor Laetitia
 • Dorpsfietstocht
 • Vrienden van de Peijas

Ton Wijers gaat op de site het aanvraagformulier koppelen met het aanvraag-reglement. Vanaf 2018 wordt verplicht achteraf een factuur en/of verantwoording toe te sturen.

4. Rondvraag.

 • Toon: Is er interesse om een zogenaamd sportgala-comité op te richten om zodoende kampioenen en vrijwilligers van de diverse verenigingen in het zonnetje te zetten?
 • In het voorjaar komt er een bijeenkomst van Afferden Samen Beter.
 • Vergaderdata Dorpsraad verplaatsen in 2018 naar de dinsdagavonden.
 • Henk Hendriks heeft op verzoek van de gemeente de Amerikaanse eiken aan het begin van de Dorpsstraat onderzocht op de aanwezigheid van overwinterende vleermuizen. Hierbij zijn geen sporen van bewoning aangetroffen zodat de gemeente kan overgaan tot kappen. De bomen leveren nu een zeer groot risico op voor de aangrenzende bewoners. Herplantplicht is vereist.
 • Henk Hendriks heeft samen met SBB en de dijkuitvoerders (Dijkencombi) besproken hoe om te gaan met de dijkverzwaring op het terrein van SBB (de 2 weitjes met poel) tegenover Klein Canada. Er zal zorgvuldig te werk worden gegaan om de schade zoveel mogelijk te beperken aan deze bijzondere biotoop. Een groot aantal bomen zal worden gekapt maar die zullen worden gecompenseerd door het planten van robuuste heggen. De poel wordt naar het westen verplaatst. Er zal nog nader onderzoek worden verricht naar de dassen in dit terrein. Wordt vervolgd.

5. Voorzitter sluit de vergadering.


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/frown.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wave.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/hello.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/perfect.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wink.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/smile.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/clown.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/bouncey.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/tongue.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/rose.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/blush.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/biggrin.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/cool.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/cry.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/kiss.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/laugh.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/notgood.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/look.gif