Aanwezig:
Henk Hendriks, Ton Wijers, Frans Theunissen, Ferdinand Zegers, René Aengenend en Jessica Nienhuis

Afwezig:
Cor v. Ginkel, Jan Verijdt, Patricia van de Venn

Voorzitter:
René Aengenend

Notulen:
Ferdinand Zegers

1) Opening en vaststellen agenda / verslag vorige vergadering
Akkoord.

2) Ingekomen stukken / mededelingen

 • Café de Pruuver en Gymzaal
  Huidige zaal van Café de Pruuver kan worden verbeterd; derhalve is er een brainstorm sessie geweest met enkele gebruikers van de gymzaal en gebruikers van de Pruuver om te kijken of het zinvol zou kunnen zijn om de functies van een nieuwe zaal voor de Pruuver en een nieuwe gymzaal te combineren. Gesprek met school zal nog volgen. Vervolg van deze meeting wordt gepland door Luke Kepser.
 • Accommodatiebeleid (Alverman / Gymzaal / ledershuus)
  Er is een bijeenkomst geweest bij de gemeente waarin een lijvig document (ca. 70 pagina’s) werd gepresenteerd door de gemeente van de doorrekening van het plan Alverman en plan A1 van het A-team. Deze doorrekening is gemaakt door het extern bureau Plan & Project te ‘s-Hertogenbosch. Aanwezig waren Bart Balemans, Sjoerd de Haas (Plan & Project), Hans Scholz, Mark Rijniers, Theo Tebarts (gemeente), René Aengenend, Ton Wijers (Dorpsraad Afferden / A-team), Brigitta den Boer en Wilbert Pothof (WAA). Deze bijeenkomst was onder embargo; dat betekent dat er verder weinig gedeeld kon worden in de vergadering. Er volgt nu een ambtelijk advies aan het College en het geheel wordt pas openbaar als de portefeuille houdende wethouder als zodanig beslist. Er is nu nog geen datum bekend.
 • Ingekomen brief Mat Custers
  De dorpsraad heeft een brief ontvangen van Mat die later ook gepubliceerd is in de Knikkerkoerier. Het is goed om te zien dat mensen blijven meedenken. Het was met name een oproep tot actie. Helaas blijken onze openbare notulen van november 2017, januari en maart 2018 dus niet duidelijk genoeg m.b.t. de lopende acties en de lopende samenwerking met de gemeente. We zullen kijken hoe we dat kunnen verbeteren.
 • Speeltuin
  Er is een jaarlijkse inspectie geweest. Er moet wat grondwerk gebeuren met behulp van een kraan. De dorpsraad onderneemt in deze verdere actie.
 • Bijeenkomst woonomgeving van Gemeente
  Helaas is deze niet bezocht door de dorpsraad. De uitnodiging werd te kort voor de datum ontvangen om nog iets te kunnen regelen. Bij de bijeenkomst over de Woonvisie is al de nodige inbreng vanuit de dorpsraad ingebracht. Zie eerdere berichtgeving.
 • Afferden Samen Beter
  Jessica deelt mede dat er een eerste sessie is geweest om te zien hoe de jeugd verder betrokken kan worden. De dorpsraad steunt dit uiteraard.

3) Penningmeester / Financiën
Jaarlijkse gemeentelijke subsidie voor dorpsraad ontvangen. Afferden Samen Beter en HRC hebben bijdragen gekregen. Beslissing t.a.v. bijdrage Offers Treffe is genomen.

4) Rondvraag

 • Etienne Rijniers zal in de volgende vergadering de dorpsraad op de hoogte brengen van de projecten van Buurkracht.
 • Ton is, samen met afferden-limburg.nl, bezig om met de diverse verenigingen tot een completer overzicht te komen van alle activiteiten in Afferden.
 • Henk bekijkt samen met Andries Arts (gemeente) hoe we het beste het groen kunnen compenseren wat door de dijkverzwaring verdwijnt. Inmiddels zijn er wilde planten verplant die de dijkverzwaring niet zouden overleven.
image_pdf