Aanwezig:
René Aengenend (voorzitter), Henk Hendriks, Piet Manders, Frans Theunissen en Ton Wijers (notulist)

Gasten:
Wim Strolenberg en Gonda Grutters

Voorzitter opent vergadering en stelt agenda vast

Woningbouwproject Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen
Plannen staan haaks op de cijfers enkele jaren geleden gepresenteerd. Destijds was er eerder sprake van een bouwstop i.v.m. vergrijzing, nu ineens volop inzet ontwikkeling huizen? Hoe zit dat? Volgende week hebben we een gesprek met de gemeente, waar we hopen meer duidelijkheid te krijgen.

Team Verduursamen 2030 (Gonda Grutters)
Doel is om in 2030 als gemeente energieneutraal te zijn. Dit 50% door het te realiseren energielandgoed en de overige 50% door te verduurzamen (isoleren etc). Gemeente heeft 100.000 euro beschikbaar gesteld om de huizen van particulieren (5000 euro per woning) te verduurzamen, waar er enkel alleen nog 1 maatregel nodig is (deze vallen nu nog buiten de subsidie van de overheid waar er 2 maatregelen gerealiseerd dienen te worden). Alle informatie is te vinden op www.verduursamen2030.nl

Ingekomen stukken / mededelingen

  • Financiële tegemoetkoming buurthuizen
    Er is een landelijke regeling voor buurthuizen voor een bijdrage in deze financieel moeilijke coronatijden voor gemeenschapshuizen.
  • Overlast afval speeltuin en Heijmanspark
    Advies voor cameratoezicht bij de kiosk is helaas bij de gemeente afgeketst. We hopen dat de gemeente met een ander initiatief komt om de overlast te verminderen bij de kiosk.

Financiën dorpsraad
Aanvragen die zijn gehonoreerd blijven voorlopig staan, mocht uiteindelijk na de corona de activiteiten definitief niet doorgaan, dan zal het bedrag(en) naar de dorpsraad terug worden gestort.

Rondvraag

  • René heeft een eerste opzet gemaakt met een vrijwilligersoverzicht van vrijwilligers in Afferden, wordt vervolgd!
  • René heeft de pingpongtafel in het park voorzien van nieuwe belijning.

Voorzitter sluit de vergadering

VACATURE DORPSRAAD
De Dorpsraad is op zoek naar een penningmeester!

image_pdf