Verslag vergadering dorpsraad 10-10-2019

Aanwezig:
René Aengenend (voorzitter), Henk Hendriks, Frans Theunissen, Piet Manders en Ton Wijers (notulist)

Gasten:
Jos Zwart en Bart Laarakkers

Voorzitter opent vergadering en stelt agenda vast

Ingekomen stukken / mededelingen

 • Project zorglandschap; besteding mogelijk terugvloeiende gelden vanuit ziektekostenverzekeraar VGZ Huisartsenpraktijk (René):
  80.000 Euro subsidie van de provincie is beschikbaar voor onderzoek besteding van de gelden, die naar het dorp terug zouden kunnen vloeien, vanuit de VGZ-pot; het dient duurzaam en zorg-gerelateerd te zijn. Tijdens de sessie met Afferden Samen Beter heeft de Dorpsraad de volgende punten ingebracht:
  – Dorpswinkel terug in het dorp
  – Beweegtuin voor senioren
 • Melding stankoverlast v. Lin (ingekomen mail) en reactie gemeente en vergunning provincie:
  Melding van stankoverlast is doorgestuurd naar de gemeente. Mocht men stankoverlast hebben, melding maken bij de Provincie i.p.v. gemeente.
 • Presentatie commissie Ruimte en Economie woningbouw gemeente Bergen (02-10-19):
  In het plan is men destijds uitgegaan van minder woningen, dan nu blijkt nodig te zijn. Wordt vervolgd.
 • Overlast jongeren Dorpsstraat en park (Piet):
  Heer Kerkhoff, juridisch adviseur van de gemeente Bergen, heeft terugkoppeling gegeven aan de Dorpsraad dat er binnenkort controle en handhaving zal plaats vinden. Daarnaast is er een gesprek met de burgemeester, straatcoaches en wijkagent aangevraagd door de Dorpsraad.
 • Aanvraag tegelpad naar bushalte Eckeltsedijk en acties speeltuin inspectie:
  Er is een offerte gestuurd naar de gemeente; we wachten reactie af. Zand bij de speeltoestellen wordt binnenkort aangevuld.
 • Bezwaar afwijzing subsidie Dorpsraad 2019 college gemeente Bergen:
  Is ingediend bij de gemeente, bevestiging van ontvangst ontvangen en wachten nu op verdere reactie van de gemeente.
 • Vraag aan buitendienst gemeente Bergen 2e hands bankje op kerkplein:
  Rene gaat bij Jos van Triel vragen of bankje bij pand Cuijpers aan de Dorpsstraat verplaatst kan worden naar het kerkplein.
 • Fondsenwerving (Piet):
  Heeft zin als de sessies met de samenwerking-verenigingen in Afferden een feit wordt.
 • Gezamenlijk Dorpsraden overleg (Piet / René):
  Besproken onderwerpen: Groenbeleid; Afval en drugsoverlast; arbeidsmigranten; verkeersveiligheid; beheer Den Asseldonk; Communicatie met ambtelijke en bestuurlijke organisatie gemeente en verwachtingen: zeer positieve ervaring, kijken uit naar het volgende overleg.

Verslag penningmeester
De financiën staan er goed voor. Er zijn verder geen nieuwe aanvragen voor subsidies binnengekomen.

Subsidie-aanvraag Offers Treffe:
Toelichting door Bart Laarakkers; eerste editie was geweldig, veel opstartgelden om op te starten. Echter als er een bedrag subsidie wegvalt, dan wordt het zeer krap. We zouden graag wat meer vet op de ribben krijgen. We denken met ze mee naar mogelijkheden.

Rondvraag
Omgevingswet (2021):
Op landelijk niveau is bepaald dat de burgers meer mee mogen beslissen in omgevingszaken die in dorpen worden beslist. Wat betekent dit voor de Dorpsraad? Wordt vervolgd.

Voorzitter sluit de vergadering

VACATURE DORPSRAAD
De Dorpsraad is op zoek naar een penningmeester!

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.