Aanwezig:
René Aengenend, Henk Hendriks, Frans Theunissen, Ton Wijers, Jan Verijdt, Ferdinand Zegers.

Afwezig (met bericht van verhindering):
Stef Bertrands, Cor v. Ginkel.

Voorzitter: Henk Hendriks
Notulen: Ferdinand Zegers

1. Opening en vaststellen agenda

2. Verslag vorige vergadering
Geen opmerkingen

3. Ingekomen stukken / mededelingen

 • Kasteelruïne Bleijenbeek / Afferden /Limburgs Landschap
  • Nick Salden en Harry Beijk toegetreden tot S.K.B. (Stichting kasteelruïne Bleijenbeek)
 • Dorpsontwikkeling (visie) verenigingen / organisaties / ondernemers in Afferden
  • Stuurgroep wordt gedefinieerd
 • Alternatievenonderzoek; Iedershuus en Gymzaal; status; Ton
  • Alternatief is gedefinieerd. Berekeningen worden gecontroleerd
 • Verkeersveiligheid rondom park
  • Besproken. Bekeken zal worden hoe de gemeente te betrekken.
 • Nieuwe Jongeren medewerker Betteke Minten
  • Te zijner tijd uitnodigen in Dorpsraad.
 • Nieuwe leden Dorpsraad
  • Oproep voor leden was geen succes. We vermoeden dat dit te maken heeft met o.a. de discussie rondom het alternatieven onderzoek. Als dit achter de rug is zullen we opnieuw gaan kijken hoe we nieuwe leden kunnen betrekken.
 • Dijkversterking en kappen bomen status
  • Er is sprake van het kappen van 387 bomen. Het is nog onduidelijk welke dat zijn. Wel is bij de gemeente ook bezorgdheid geconstateerd over de mogelijke impact hiervan.
 • Superrrr.
  • Dorpsraad volgt activiteiten Béjèn.

4. Penningmeester / Financiën
De dorpsraad heeft subsidie ontvangen. Ook voor het dorpsbudget waar verenigingen/activiteiten aanspraak op kunnen doen.

5. Algemene opmerking
Diverse organisatorische en privé activiteiten van de dorpsraadleden, in combinatie met het feit dat zich geen nieuwe leden aangemeld hebben, betekent dat de voortgang van de dorpsraad op lagere prioriteit items wellicht minder zal zijn dan gewenst. Wij hopen dat gedurende het eerste kwartaal van 2018 we weer op het vertrouwde niveau kunnen opereren.

6. Rondvraag
Geen vragen.

image_pdf