Verslag vergadering dorpsraad 20-05-2014

Aanwezig:
Jan Verijdt, Cor van Ginkel, Henk Hendriks, Ton Wijers, René Aengenend (vz.), Leo van Druten, Raijmond van Oijen (pennm.), Etienne Rijniers (secr.).

Afmelding:
Brigitta den Boer, Bert Heijligers.


Schot voor de boeg / rondvraag

 • Raijmond: Hoe is de stand van zaken met het perkje op ’t Heijmanspark?
  Bert en Henk pakken dit op (actiepunt)
 • Raijmond stopt als penningmeester, agendapunt voor de volgende keer.
  Ton Wijers en Jan Verijdt zullen zich over deze vacante functie beraden.
 • Cor: Beslissingsbevoegdheid via de mail:
  Als het ‘kleine’ zaken betreft kan dit via het Dagelijks Bestuur; andere punten worden besproken en beslist door voltallige vergadering.
 • Opmerking: Er komen steeds meer bevoegdheden van de Gemeente naar de Dorps- en of wijkraden, ook op financieel gebied.
 • Etienne: In het vervolg komt er een beknopt verslag met alleen besluiten/conclusies en/of actiepunten.


Verslag vergadering 22 april 2014

Verder geen op- of aanmerkingen.


Ingekomen stukken en mededelingen

Alle ingekomen stukken zijn via de mail binnengekomen.

 

Onderwerpen voor het overleg met B&W
De betreffende onderwerpen zijn besproken en bijgewerkt. Vz is woordvoerder. Bij een ingebracht onderwerp kan diegene die verantwoordelijk is en dit thema behandelt de voorzitter ondersteuning geven.


Evaluatie opening Oorlogsmonument

Henk: Is naar tevredenheid verlopen; alleen jammer van het slechte weer!


Communicatie, promotie en doel

In groepjes van 2 bij elkaar gezeten en over professionalisering (zelfreflectie) gediscussieerd. Uitwerking van de discussie worden naar de voorzitter gemaild (Agendapunt volgende vergadering)


Taakverdeling binnen de Dorpsraad

Zie overzicht. Er vinden nog wat aanpassingen plaats. (Agendapunt volgende vergadering)


Rondvraag

 • Leo: Navraag over de skatebaan uit 1998.
 • Ton heeft de ledenlijst klaar waar alle gegevens op staan. Een ieder krijgt een afschrift.


Sluiting
.

Volgende vergadering dinsdag 1 juli om 19.30 uur


Actie en Besluitenlijst

 • Inventarisatie leden en oud leden (Leo+Ton)
 • Foto maken ‘nieuwe’ Dorpsraad (Et)
 • Hoe verder met Sociaal Dorpsteam (René)
 • Regelen met Fa. van Heumen dat 1 set verlichting wordt geruild (Raymond)
 • Contact Vereniging Kleine Kernen Limburg voor presentatie en ondersteuning (Et)


Lopende onderwerpen:

 • Mozaïek
 • Sociaal Dorpsteam
 • Speeltoestel aanschaf 2015
 • VKKL uitnodiging juli 2014
 • Donatielijst bord Heijmanspark (Bert en Henk)
 • Perkje bij de Julianastraat (Bert en Henk)


Agenda:

 • Overleg College gemeente Bergen, voorjaar 2014
 • Dorpsradenoverleg, september 2014

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *