Verslag vergadering dorpsraad 20-09-2016

Aanwezig:
Rene Aengenend (Vz.), Henk Hendriks (notulist), Ton Wijers, Bert Heijligers, Leo van Druten, Frans Theunissen, Jan Verijdt, Raijmond van Oijen, Cor van Ginkel, Etienne Rijniers en Brigitta de Boer.

Gasten:
Jeanne Verrijdt en Wim van Geel (Béjèn), Ben van Hoof (KBO), Ferdinand Zegers, Patrick Robben, Huub en Gabi Heijligers.

1. Voorzitter opent vergadering

2. Overleg KBO/Béjèn over speeltoestellen voor ouderen
Een aanvraag voor eventuele toestellen in Heijmanspark dient ingediend te worden voor het eind van het jaar. Cor informeert bij Destion hieraan te willen bijdragen omdat het is bedoeld voor de leefbaarheid in het dorp. KBO geeft aan of het niet verstandiger is te onderzoeken of er niet meer behoefte is aan andere voorzieningen. Afgesproken wordt dat KBO en Béjèn de firma uitnodigt van de speeltoestellen voor meer info.

3. Invulling secretariaat
Ferdinand Zegers geeft aan voorlopig nog even te willen verkennen.

4. Verslag vorige vergadering
Verslag van 12 juli j.l. wordt goedgekeurd.

5. Ingekomen stukken en/of mededelingen

 • Voortgang werkgroep Accommodatiebeleid Afferden: Brigitta geeft aan dat er een nieuwe situatie is ontstaan nu Biljartvereniging ’t Töpke een nieuwe huurder van Iedershuus is. Hoe gaat dit zich ontwikkelen? Inmiddels zijn wel de eiseninventarisaties van de eventueel toekomstige gebruikers van De Alverman gepresenteerd. Iedere gebruiker kan hier nu op reageren en die input wordt verwerkt. Er zijn helaas nog steeds geen cijfers bekend. Wordt vervolgd.
 • Stand van zaken Bleijenbeek: Ton legt in het kort uit dat Bleijenbeek vanaf nu onder verantwoording van Limburgs Landschap valt. Inmiddels zijn we in overleg met LL om e.e.a. af te stemmen. De vrijwilligers die nodig zijn voor beheer e.d. vallen onder verantwoording van de Dorpsraad en worden aangestuurd door Henk Hendriks.
 • Verslag presentatie nieuw speeltoestel in de speeltuin: Opkomst was matig. Wethouder Lia Roefs en ambtenaar sport en jeugd Lizan van
  Ooyen, waren wel aanwezig.
 • Energiemarkt oktober 2016: Deze markt wordt hoofdzakelijk georganiseerd door en voor kinderen. De Dorpsraad faciliteert (Ferdinand, Etienne en René).
 • Overlast kiosk Heijmanspark: In overleg met de gemeente is er 18 oktober in Iedershuus een overleg met gemeente, politie, jongerenwerker, buurtbewoners en dorpsraad. Wordt vervolgd.
 • Statushouders in Afferden: Huub en Gaby Heijligers hebben in een goed gesprek hun standpunten en visie toegelicht over de eventuele vestiging van statushouders in het pand ‘De Sleutels’. De Dorpsraad, die van te voren er niet bij betrokken is, neemt in deze voorlopig nog geen stelling en wacht de ontwikkeling af. Wel wordt overeengekomen dat Patrick Robben (Kern) een extra sessie wil met initiatiefnemers, buurtbewoners, gemeente en Coa. De burgemeester zal dit uitvoering moeten geven; zo niet dan wordt door Kern een extra gemeenteraadsvergadering aangevraagd. Wordt vervolgd.
 • Milieupark Bergen: Volgens de verantwoordelijke ambtenaar van de gemeente vindt er op het Milieupark geen willekeur of nattevingerwerk plaats. Dit punt wordt besproken op het volgende Dorpsraden-overleg om te horen wat hun ervaringen zijn. Wordt vervolgd.
 • De huidige infopanelen in de gemeente, uitgevoerd door Fanfare Bergen als extra inkomstenmiddel, worden afgeschaft. Voormalig wethouder B.Buiting heeft besloten dit niet langer via deze manier te doen maar via elektronische infoborden.
 • Stand van Zaken Werkgroep Afferden Samen Beter: Het omhelst een positief gezondheidsproject dat door dr.Jung is ondergebracht bij het
  HAN Nijmegen, die het geheel begeleiden. De Dorpsraad is hier bij betrokken en een aantal leden zijn lid van deze werkgroep. Er zijn 2 stromingen in dit project en wel: wonen en gezondheid. Momenteel worden er enquêtes gehouden en een oriëntatie leefbaarheid in het dorp, dit gaat zelfs grensoverschrijdend. Et Rijniers zal hier een verslag van maken.
 • Offers Talent: Dit vindt plaats op 16 oktober 2016. Een groot aantal deelnemers hebben zich al gemeld.
 • Vuurwerkenquête: Er zijn 80 tot 90 reacties binnen gekomen die nu verwerkt worden.
 • Bijen-impuls: Henk Hendriks heeft dit nieuwe project op zich genomen. Een groot aantal dorpsraden in Limburg is benaderd om mee te werken aan dit initiatief. Het gaat namelijk heel slecht met de bijen op het platteland en vooral in Limburg. De provincie gaat hier actief
  in ondersteunen. De bedoeling is om percelen te vinden en die in te zaaien, zodat bijen weer meer plekken krijgen om hun zeer nuttig werk te verrichten. Tevens zullen er info-ruifen worden geplaatst en een insectenhotel. Wordt vervolgd.

6. Financieel overzicht
Frans Theunissen licht het verslag toe en we mogen concluderen dat de Dorpsraad financieel gezond is. Er zijn een aantal subsidieverzoeken binnengekomen.

7. Rondvraag

 • Frans Theunissen informeert of onze vergaderdata wel correct zijn zodat ook de politiek niet op dezelfde dag met een vergadering zit. René Aengenend geeft aan dat hij hier wel degelijk rekening mee houdt door beide agenda’s op elkaar af te stemmen.
 • Leo van Druten informeert dat de provincie inmiddels de borden aan het begin dorp/rijksweg heeft aangepast.

8. Voorzitter sluit de vergadering


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

:-( 
:wave: 
:hello: 
:perfect: 
:wink: 
:-) 
:clown: 
:bouncey: 
:tongue: 
:rose: 
:blush: 
:biggrin: 
:cool: 
:cry: 
:kiss: 
:laugh: 
:notgood: 
:look: