Verslag vergadering dorpsraad 21-04-2015

Aanwezig:
René Aengenend (Vz.), Piet Hagen (pennm.), Henk Hendriks (notulist), Brigitta den Boer, Ton Wijers, Bert Heijligers, Raijmond van Oijen en Cor van Ginkel.

Afwezig met kennisgeving:
Etienne Rijniers, Leo van Druten en Jan Verrijdt.

Gasten:
Lodi Remmens (Jeugdwerker Gem.Bergen), Jeugd Afferden: Gies Claessens, Jack Wannachok, Mark v.d. Heijden en Tim Kaloz.


Overleg Dorpsraad met vertegenwoordiging Jeugd Afferden.

Voorafgaand aan de reguliere vergadering worden de jongeren welkom geheten. Zij geven aan dat er voor hen in het dorp in de leeftijd van 14 tot 18 jaar erg weinig te doen is en in het bijzonder in de wintermaanden. Dit is iets van alle tijden maar de Dorpsraad wil hier wel in meedenken. Voorkeur gaat uit naar een eigen soos of iets dergelijks. Misschien een pilotproject waar men om te beginnen 1 keer per maand gebruik zou mogen/kunnen maken van Iedershuus. Natuurlijk wel onder toezicht.

Dorpsraad gaat in gesprek met bestuur Iedershuus.


1. Voorzitter opent vergadering.


2. Schot voor de boeg.

 • Bert Heijligers: hek van de speeltuin is op verzoek plantsoenendienst verwijderd. Gaf problemen met snoeien en maaien.
 • Kerkbestuur betaalt aanleg nieuw (rolstoel)pad Kapel. Firma Boskamp voert de werkzaamheden uit.
 • De heuvel in het park wordt binnenkort op verzoek Dorpsraad door de gemeente verwijderd.
 • Brigitta den Boer: er ligt regelmatig veel troep in het park. Wie ruimt dit op? Punt van aandacht voor gemeente-overleg.
 • Ton Wijers: contact gehad met gemeente over bordjes “verboden hondepoep”. Gemeente gaat borden plaatsen op diverse locaties met de tekst “Opruimplicht”. Boa zou dit moeten handhaven. Punt van aandacht voor gemeente-overleg! Voorstel van de vergadering is om tenminste 1 keer in de 14 dagen een Boa een hele dag in de kerkdorpen in te zetten om te handhaven.
 • Bord Regiobankplein is verwijderd.
 • Raijmond van Oijen: zuilen in Heukelom zijn verplaatst i.v.m. aanleg fietspad.
 • Cor van Ginkel: verwacht in de toekomst wel een reactie van de secretaris op zijn mails.
 • Rene van Aengenend: Et is bij bijeenkomst Superrr, Béjèn en gemeente geweest. Ging hoofdzakelijk over inzetten van mensen in de gemeente Bergen (participatieproces). Ook werd er gekeken of er een gezamenlijk belang was.
 • Zuil van Veolia gaat voorlopig niet door omdat contract Veolia eind 2016 afloopt.
 • Schoonmaakactie Maasoever door enkele leden van de Dorpsraad was een succes. Er werden op het traject 17 zakken vuil verzameld.
 • Henk Hendriks: paddenoverzetactie 2015 is gestopt. Gegevens worden verwerkt en volgen nog. Voorzitter bedankt Henk voor organisatie en inzet.


3. Accommodatiebeleid Afferden.

In het gesprek van de Dorpsraad (René Aengenend) en Lijn 83 werd duidelijk gesteld dat Lijn 83 geen enkele bijdrage zal doen aan het jaarlijks exploitatie-tekort van de gymzaal. In een brief had de Dorpsraad hierom verzocht. In een eerder verslag kan de indruk gewekt zijn dat Lijn 83 dwars heeft gelegen. Hier moet wel de nuance worden aangebracht dat er vanuit Lijn 83 wel een constructieve samenwerking was met de Accommodatiewerkgroep, echter niet met de Dorpsraad. Ook heeft Lijn 83 zich destijds fel uitgesproken tegen de plannen van de gemeente inzake de school met betrekking tot gymonderwijs en het sluiten van de gymzaal.

Voorlopig wacht de Dorpsraad het pakket van eisen af van de diverse verenigingen (gebruikers). Wel verwacht de Dorpsraad dat de afzonderlijke besturen door hun achterban worden ondersteund.


4. Ingekomen/uitgegane stukken.

 • Uitnodiging Opening Mosaique. Etienne en Bert zullen hierbij namens de Dorpsraad aanwezig zijn.
 • Vragenlijst Zorg en Welzijn. Wordt doorverwezen naar KBO. Actie hierop volgt nog.
 • Uitnodiging bijwoning uitreiking Koninklijke onderscheiding aan twee inwoners uit Afferden.
 • Ontvangstbevestiging gemeente brief Dorpsraad inzake Dorpsstraat.
 • Ondersteuningsverzoek Oranjecomite.
 • Vereniging Kleine Kernenkrant Limburg.
 • Destion Folder Onze Buurt i.v.m. mogelijke subsidies buurt-initiatieven.


5. Financieel Verslag Penningmeester inzake speeltuin.

Piet Hagen geeft aan dat het verstandiger is de bijdragen van de gemeente op één rekening onder te brengen. Nu betalen we extra kosten hiervoor. Piet adviseert wel weer te investeren in de speeltuin, bedrag loopt nu te hoog op.

René heeft bij gemeente navraag gedaan over huidige toestelleveranciers. Misschien zouden eventuele nieuwe toestellen gemaakt kunnen worden door zogenaamde werkvoorzieningsschappen. Wordt naar geïnformeerd.

Voorstel om een bord te plaatsen met “toegang eigen risico” wordt door verwezen naar gemeentelijk overleg. Wellicht juridisch niet haalbaar.


6. Hagro (Huisartsengroep)

De huisartsen in Afferden, Bergen en Well hebben een netwerkbijeenkomst in de Buun te Well georganiseerd. Rene Aengenend is hierbij namens de Dorpsraad aanwezig geweest. Aanwezig waren ondermeer VGZ, GGD en diverse zorgaanbieders en -verleners in de omgeving.

De huisartsengroep wil anders gaan werken, positieve gezondheid wordt daarbij het vertrekpunt binnen de praktijken. Client moet centraal staan. Ook de betrokkenheid van de diverse dorpsraden is hierin gewenst. Dorpsraad steunt een dergelijke ontwikkeling.


7. Notulen vorige vergadering.

Notulen worden goedgekeurd.


8. Coöperatiegedachte.

De Dorpsraad gaat zich sterk maken voor de coöperatieve gedachte. Alle verenigingen onder één dak. Samenwerken in plaats van elkaar tegenwerken. We ontvangen te vaak signalen van organisaties met dezelfde interesse en doelgroepen die niet met elkaar door de spreekwoordelijke deur kunnen of willen. Dergelijke conflicten zouden in een overkoepelende cooperatie tot het verleden behoren. Wordt vervolgd!


9. Rondvraag.

 • Ton Wijers: Happen en stappen 2015. Vergadering geeft Ton toestemming voor organisatie.
 • Raijmond wil naar bijeenkomst VKKL in Blitterswijk.


10. Voorzitter sluit de vergadering.

 

Dorpsraadvergaderdata op dinsdagen:
19 mei
9 juni
14 juli
8 september
13 oktober
17 november

Overige data:
Woensdag 27 mei:
VKKL Inspiratiebijeenkomst “Van accommodatie tot zorginitiatieven”.
Blitterswijck 19.00 – 21.45 uur.

Donderdag 25 juni:
Netwerkdag 2015 “Huis voor de Zorg”
Cultuurfabriek 17.00 – 20.00 uur.

Donderdag 8 oktober:
Dorpsradenoverleg Klaproos Siebengewald om 20.00 uur.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.