Verslag vergadering dorpsraad 24-03-2015

Aanwezig:
Rene Aengenend (Vz.), Etienne Rijniers (secr.), Piet Hagen (pennm.), Henk Hendriks (notulist), Brigitta den Boer, Ton Wijers, Bert Heijligers, Raijmond van Oijen, Jan Verrijdt en Leo van Druten.

Afwezig met kennisgeving:
Cor van Ginkel en M.Rijniers (Gem.Bergen), Buurkracht.


Gasten:

Rob Arts (CDA), Patrick Robben (KERN), Wim Strohlenberg en Piet Selten (Sociaal Dorpsteam), Peter Freij (Gem.Bergen)


1) Voorzitter opent de vergadering.


2 en 3) Gesprek Gemeente en Sociaal Team.

Peter Freij geeft aan dat hij 3 jaar Coördinator Leefbaarheid is geweest maar nu zijn taak weer wordt opgenomen door Mark Rijniers die deze tijd verantwoordelijk was voor project Mosaique in Bergen. Peter gaat zich meer richten op het participatiebeleid van de gemeente Bergen.

Wim Strohlenberg (Sociaal Dorpsteam Bergen) vertelt de vergadering dat hij voortaan graag het Dorpsradenoverleg wil bezoeken om elkaar wederzijds op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen. Het team is nu drie maanden aan de slag en komt langzaam in het ritme. Ook voor hen is het een grote verandering en uitdaging. Er zit veel kennis en expertise in het team zodat het vrij breed kan functioneren en diverse problemen c.q. vraagstukken kan behandelen zoals bij voorbeeld zware en lichte jeugdzaken. Het team werkt samen met veel organisaties zoals huisartsen, politie, kinderbescherming, enz.

Het is de bedoeling dat Bergen met zes andere gemeentes in Noord-Limburg gaat monitoren; eenzelfde verslaglegging hanteren zodat er straks op een adequate wijze vergeleken kan worden.

 

4) Schot voor de boeg.
Etienne Rijniers geeft uitleg over Buurtkracht, die zich afgemeld hebben.

Buurkracht is een vereniging die mensen helpt om grip te krijgen op energiebesparing en gezamenlijk stappen te ondernemen. De vergadering besluit de vereniging voor de volgende vergadering weer uit te nodigen. Voorzitter geeft aan twee extra agendapunten toe te voegen en wel: ‘Coöperatiegedachte’ en ‘Upgrade Dorpsontwikkelingsplan’.

 

5) Dorpsradenoverleg.
Brigitta den Boer informeert dat het overleg heel matig bezocht is. Well en Bergen waren afwezig zodat er te weinig feedback was. Wel is geopperd om de statuten van de diverse dorpsraden te updaten.

Wellerlooi heeft een Greenteam opgericht dat bestaat uit dorpsraadleden en KBO-ers; zij gaan zich bezighouden met allerlei groenvoorzieningen. Aijen gaat met een enquete aan de slag om de wensen van de inwoners te inventariseren. Volgende Dorpsradenoverleg is 8 oktober.

 

6) Coöperatiegedachte Afferden.
Piet Hagen deelt mede dat de Coöperatie in meerdere plaatsen in Nederland een groot succes is. Alles wordt als het ware onder één noemer gebracht. Alle verenigingen kunnen putten uit de vrijwilligers. De invloed van bewoners wordt vergroot, ze kunnen namelijk meebeslissen. Het vergt natuurlijk wel veel van zowel bewoners als organisatie. Uiteindelijk kan het resulteren in een gedegen professionele organisatie.

Piet gaat geslaagde praktijkvoorbeelden onderzoeken en hiervan verslag doen in de volgende vergadering.

 

7) Dorpsontwikkelingsplan 2013.
Voorzitter licht enkele plannen hieruit zoals Herinrichting Heijmanspark, Oranjebuurt en Blauwdruk Dorp. Afgesproken wordt dat we ons eerst richten op het Heijmanspark. Hier ligt immers al een gedegen concept gereed waar men zo mee kan beginnen. Leo van Druten, Henk Hendriks en Bert Heijligers gaan hier mee aan de slag.

 

8) Notulen vergadering 24 februari.
Worden goedgekeurd.

 

9) Mededelingen / Ingekomen stukken.

 • Brief verzoek ondersteuning Mozaïek.
  Gemeente Bergen heeft wel waardering voor dit project maar wijst geldelijke ondersteuning af. Vergadering vindt dat de gemeente zich hier wel erg goedkoop van af maakt. Besloten wordt een nieuw verzoek te sturen. Henk stelt brief op.
 • Brief van Jongerenwerker Lodi Remmen.
  Een aantal jongeren wil graag een gesprek met de Dorpsraad waarin ze eventuele wensen / klachten kenbaar kunnen maken. De vergadering reageert verheugd en besluit ze uit te nodigen een uur vooraf aan de volgende Dorpsraadvergadering.
 • Huisartsenpraktijk Jung heeft misschien wel interesse in gedeelte Iedershuus voor Gezondheidscentrum. Wordt zeker vervolgd!
 • Opendag Spitsbrug was een groot succes. Zo’n 30 vrijwilligers hebben zich reeds aangemeld.


10) Brief inzake Dorpsstraat-noord.

Henk Hendriks heeft een brief opgesteld naar B&W en gemeenteraad Bergen waarin onze zorgen worden verwoord over de slechte staat van de Dorpsstraat. Brief wordt na een enkele aanpassing verstuurd.


11. Rondvraag.

 • Ton Wijers is bij de Regiobank geweest en het bordje Regiobankplein wordt verwijderd en op de gevel van het pand gemonteerd.
 • Pad Langstraat-Eckeltsedijk wordt opgeschoond en bordjes “Verboden honden te laten poepen” worden geplaatst. Hondepoep wordt een steeds groter probleem in Afferden. Gelukkig zijn er erg veel mensen die het netjes opruimen maar enkele menen zich daar niets van aan te hoeven trekken. Besloten wordt om vaker een Boa in te schakelen om in deze verbaliserend op te treden. Klacht wordt doorgespeeld.
 • Idee van Cor van Ginkel om in de ‘mand voor nieuwkomers’ een DVD van Afferden toe te voegen.
 • Henk Hendriks en Ton Wijers doen verslag over plannen Landgoed Bleijenbeek. Beide vertegenwoordigen de Dorpsraad in een overleggroep die diverse ontwikkelingsplannen en/of projecten willen en gaan realiseren op het Landgoed. Wordt vervolgd.
 • Brigitta den Boer stelt voor zo gauw mogelijk de buxusplanten van het Heijmanspark naar de Spitsbrug te verplaatsen. Piet Hagen zal bij de Spitsbrug informeren of hier interesse voor is.
 • Bert Heijligers informeert dat er een nieuwe offerte komt van de Fa. Boskamp inzake het rolstoelpad naar kapel.
 • Etienne Rijniers geeft aan nog geen reactie van de gemeente te hebben gehad wat de schoonmaakactie Maasoever betreft. Etienne onderneemt actie hierin.
 • Halfvastenoptocht: Complimenten voor de organisatie voor het snelle en gedegen opruimen na de optocht. Dorpsraad is wel van mening dat de rotzooi die ’s avonds door feestvierders wordt achtergelaten vooral een verantwoording is voor de horeca-ondernemer.
 • Raijmond van Oijen deelt mee dat de pilaren van villa Angelbeeck netjes en deskundig worden verplaatst. Dit in verband met aanleg nieuw fietspad Rijksweg N271.


12) Voorzitter sluit de vergadering.

Notulist H. Hendriks
maart 2015

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

:-( 
:wave: 
:hello: 
:perfect: 
:wink: 
:-) 
:clown: 
:bouncey: 
:tongue: 
:rose: 
:blush: 
:biggrin: 
:cool: 
:cry: 
:kiss: 
:laugh: 
:notgood: 
:look: