Aanwezig:
René Aengenend (Voorzitter), Henk Hendriks, Frans Theunissen, Jan Verijdt, Piet Manders , Cor van Ginkel en Ton Wijers (notulist)

Afwezig:
Jessica Nienhuis, Ferdinand Zegers

Gasten:
Jos Zwart en Patrick Robben

 

1) Voorzitter opent vergadering

2) Verkiezingen

 • Afscheid zittende dorpsraadsleden:
  Cor van Ginkel (10 jaar), Jan Verijdt (32 jaar), Ferdinand Zegers (3 jaar) en Jessica Nienhuis (1 jaar). Cor en Jan worden bedankt voor hun jarenlange inzet en krijgen uit handen van de voorzitter een mooi gevulde mand met streekproducten.
 • Verwelkomen nieuwe dorpsraadsleden:
  René, Henk, Ton, Piet en Pauline (afwezig).
 • Samenstelling nieuwe dorpsraad:
  Verdelen bestuursfuncties Dorpsraad Afferden: voorzitter, secretaris en penningmeester. Over deze functies (eventuele dubbele bezetting per functie) is kort gebrainstormd en zullen in de volgende vergadering, als alle leden aanwezig zijn, worden verdeeld.

3) Ingekomen stukken/mededelingen

 • Nieuwe AED’s:
  Bij cafetaria ’t Kapelleke en in de Irenestraat hangt sinds kort ook een AED. Hiermee is het aantal AED’s in het dorp fors uitgebreid. Een positieve ontwikkeling.
 • Rapport hondenpoep-overlast PK:
  Goed onderbouwd rapport, hopelijk dat het zijn vruchten gaat afwerpen in het dorp. René en Piet zullen aan de PK nog een reactie hierop gaan geven.
 • Overige:
  • Complimenten aan de organisatie van de HVOO voor een goed verlopen optocht en het keurig opruimen na de optocht.
  • Voor de biljartvereniging is de huur opgezegd door Iedershuus, echter is er nog geen nieuwe locatie. Hierdoor valt een grote bijdrage in de exploitatie van Iedershuus weg.

4) Verslag penningmeester
Jaarrekening 2018 is bij de gemeente in goede orde ontvangen. Subsidie voor 2019 echter nog niet geheel binnen, Frans houdt dit in de gaten.

5) Rondvraag

 • Henk heeft contact met Jos van Triel (Buitendienst gem. Bergen) gehad over het inzaaien van een zaadmengsel in het Heijmanspark. Inmiddels is er een strook ontdaan van de graszode en zal binnenkort worden ingezaaid. Ook zijn enkele populieren in het park inmiddels gekapt.
 • Er is nog geen terugkoppeling geweest van de WAA betreffende het accommodatiebeleid en de huidige stand van zaken. Rene zal een mail sturen naar de WAA.
 • Toon Derks heeft bij een dorpsraadslid kenbaar gemaakt dat de Paoterskapel in een slechte staat verkeert (o.a. een lekkend dak); hier dient actie ondernomen te worden.
 • Bevrijding 75 jaar 2020, Henk en Ton zijn bij overleg gemeente geweest. Hierna is er in een kleiner gezelschap overleg geweest welke activiteiten wij als dorp in 2020 kunnen organiseren. Wordt vervolgd.
 • Het opruimen langs de Maas door de Dorpsraad Afferden was weer een groot succes.
 • Voor de veiligheid van de speeltuin wellicht niet verkeerd dat er een bord komt met “Betreden op eigen risico”, dit i.v.m. stukken glas die er liggen. Piet probeert het zo goed mogelijk op te ruimen.

6) Voorzitter sluit de vergadering

image_pdf