Algemene informatie:

 • Naam van de vereniging: Afferden Samen Beter
 • Oprichtingsdatum: 25 februari 2020
 • RSIN nummer: 861031702
 • Emailadres: info@afferdensamenbeter.nl
 • Correspondentieadres: Afferden Samen Beter, Dorpsstraat 5, 5851 AG Afferden-Lb
 • Het Bestuur: Brigitta den Boer (voorzitter/secretaris), Anton Wilhelm (vicevoorzitter), Bianca van de Bovenkamp (penningmeester), Mary Hermans (secretaris).
 • Website: https://afferden-limburg.nl/item/afferden-samen-beter/
 • Beleidsplan vereniging Afferden Samen Beter: 20231127-BELEIDSPLAN-Vereniging-Afferden-Samen-Beter
 • Statuten : 20231127-STATUTEN-ASB-met-ANBI-status-
 • Doelstelling: de vereniging heeft ten doel het bevorderen van de leefbaarheid en de samenhang van het dorp Afferden, in de gemeente Bergen(Limburg), en haar inwoners. De vereniging functioneert daartoe als platform waarbij zelf- en samenredzaamheid wordt bevorderd door door samenwerking en inzet van ieders kwaliteiten. De vereniging hanteert de uitgangspunten van “positieve gezondheid”en de kernwaarden respect, betrokkenheid, vertrouwen, eigen waarde, verantwoordelijkheid, inclusiviteit en wederkerigheid. De vereniging tracht dit doel met name te bereiken door het bieden van gelegenheid waar vraag en aanbod van inwoners rondom leefbaarheid en samenhang bij elkaar kunnen komen. het centraal stellen van de eigen regie van de inwoners. Het in brede zin ondersteunen van inwoners, die willen bijdragen aan de doelstelling van de vereniging. Het bevorderen van inbreng en samenwerking tussen inwoners, zorginstanties, overheid en onderzoekinstellingen.
 • Hoofdlijnen beleidsplan: Verder ontwikkelen en uitrollen van het zorgbeddenplan/respijtzorg, Offerse Kruidenhof, gezondheidstuin/beweegtuin, communityplatform/sociale kaart. Samenwerking met studenten in het Field Lab van de HAN op locatie Afferden. Mogelijke nieuwe projecten samen met leden beoordelen, kartrekkers erbij betrekken, projectplan ontwikkelen, op haalbaarheid toetsen, financiering erbij zoeken, ondersteunen.
 • Beloningsbeleid: De vereniging heeft niet ten doel het maken van winst. Onkostenvergoeding bestuursleden aanvragen via declaratieformulier en indienen bij penningmeester.
 • Verslag uitgeoefende activiteiten: wordt gepubliceerd zie https://afferden-limburg.nl/item/afferden-samen-beter/
 • Financiële verantwoording: ligt vooraf ter inzage bij algemene ledenvergadering Afferden Samen Beter. Na verkrijgen ANBI beschikking zal het financiële verslag 2024 en verder na officiële goedkeuring volgens de geldende regels gepubliceerd worden.

Aanleiding oprichten werkgroep Afferden Samen Beter:

 • Hoe moet het verder in de toekomst als je zo lang mogelijk in Afferden wilt blijven wonen?
 • Sluit onze leefomgeving dan nog wel aan bij de voorwaarden en behoeften die we dan hebben?
 • Zijn de voorzieningen voor zorg en welzijn hierop berekend? Wat moet er veranderen?
 • Hoe moet het verder met het kloppend hart van Afferden, onze verenigingen, die weinig leden erbij krijgen en moeite hebben met het vinden van vrijwilligers en het bemensen van besturen.
 • Hoe moet het verder met andere voorzieningen? De laatste supermarkt is dicht en daarmee zijn ook de servicepunten verdwenen. Willen we in de toekomst een winkel terug? of alleen servicepunten?…maar welke dan?
 • Hoe vinden mensen die zich graag willen inzetten de mensen die een helpende hand kunnen gebruiken?

Onze concrete vraag:
Waar moeten we als inwoners samen de schouders onder zetten zodat we in de toekomst zelf de regie over de kwaliteit van ons dorp kunnen houden? waarbij het begrip kwaliteit van het dorp nog iets meer dimensie heeft dan alleen maar toekomstbestendig zijn.

De bezorgdheid over deze thema’s was aanleiding om vanuit Dorpsraad Afferden in 2016 de werkgroep coöperatieve gedachte op te richten op initiatief van Piet Hagen. In de orientatiefase sloot Hans Peter Jung als adviseur bij de werkgroep aan met het project Positieve Gezondheid en er werd contact gelegd met het Project Krachtige Kernen (HAN en Euregio), aanvankelijk o.l.v. Hub en Kim Hamers en op dit moment o.l.v. Ellen van Wijk en Miranda Laurant.

Werkgroep heet vanaf dan: Afferden Samen Beter.

Focus: zorg en welzijn en dorpscoöperatie (zorgcooperatie die mogelijk doorontwikkeld kan worden naar een dorpscooperatie)

Doelen:

 • Bevorderen van leefbaarheid/kwaliteit
 • Stimuleren van samenwerking en zelfmanagement (je eigen koers kiezen in sterkte, interesses, waarden en ambities)
 • Toekomstbestendig maken van voorzieningen voor zorg en welzijn
 • Verbinding onderling in het dorp vergroten
 • Bevorderen van Positieve Gezondheid

Bewegingen in Afferden, die elkaar in de toekomst kunnen versterken:
De werkgroep Afferden Samen Beter wil graag het zorgdomein en het sociale domein hechter met elkaar verbinden met als leidraad: Positieve Gezondheid.

Bergen Beweegt Natuurlijk wil samen met de verenigingen in Afferden proberen meer onderlinge samenwerking tussen de verenigingen te krijgen met mogelijk een overkoepeling als resultaat, met als leidraad: sterkte door bundeling.

Inwonersplatform doorontwikkelen naar actief platform, waar alle leeftijdsgroepen in vertegenwoordigd zijn, met als leidraad: sterke dorpsvertegenwoordiging uit alle lagen

Onze ambitie op termijn:
Onze ambitie is om op den duur een verbindend orgaan in het leven roepen waar zorg, welzijn, sport, cultuur, senioren, onderwijs en een inwonersplatform in vertegenwoordigd zijn, met als aandachtspunt dat wij de stem van jongeren ook willen horen.

Misschien wel uiteindelijk in de vorm van een Dorpscoöperatie met bv een Dorpsinformatiepunt, een soort sociale VVV, en met Dorpsondersteuner, iemand, die alle ins en outs van het dorp goed kent en helpt bij het vinden van oplossingen op het gebied van zorg, welzijn en leefbaarheid.

Wij denken dat Afferden in de toekomst hierdoor samen sterker en beter wordt want:

 • Meer financiële slagkracht door bundeling
 • Meer sociale slagkracht door verbinding tussen afzonderlijke disciplines/groepen
 • Meer kwaliteit op maat en naar wens van dorp

Wat hebben we tot nu toe georganiseerd ?

2016

Diepte interviews met beleidsmakers en sleutelfiguren uit Afferden als voorbereiding op de huis-aan-huis enquete. De analyse hiervan kunt u hier terugvinden.

2017

Huis-aan-huis enquete i.s.m. de Dorpsraad met vragen over zorg, welzijn en leefbaarheid.

Belangrijkste vragen hierin gingen over:

 • Persoonlijk welbevinden
 • Woonsituatie
 • Veiligheid
 • Voorzieningen
 • Cultuur
 • Inzetbaarheid

De interviews en de uitslag van de huis-aan-huis vragenlijst kunnen dienen voor de totstandkoming van een zorgcoöperatie c.q. de organisatie van het zelfmanagement in Afferden.

De interviews en de uitslag van de huis-aan-huis vragenlijst zijn geanalyseerd en ook dorpsbreed besproken op de dorpsinfoavond op 7 februari 2018. U kunt dit ‘Concept Tussen-Rapportage’ hier terugvinden.

2018

1e Interactieve Dorpsinfoavond over de toekomst van zorg, welzijn en leefbaarheid in Afferden

Met bijdragen van:

 • KRAKE (enquete) Ellen van Wijk
 • Huisartsenpraktijk (droom/visie gezondheidscentrum en Positieve Gezondheid) Hans Peter Jung/Hylke de Waart/Saskia Benthem
 • Bergen Beweegt Natuurlijk i.s.m. Negen (verenigen in de toekomst) Ron Klemann
 • Buurkracht (energiecollectief) Et Rijniers
 • Afferden Samen Beter (inleiding en servicepunten) Brigitta den Boer/Thomas Bender

In het interactieve deel hebben inwoners input gegeven bij verschillende onderwerpen stands zoals : Verenigen, Servicepunten, Zorg & Welzijn, Buurkracht en Positieve Gezondheid.

Beter zichtbaar zijn van Afferden Samen Beter

 • Eigen plek aangevraagd op de site Afferden-limburg.nl met een submenu.
 • Aanmaken Facebookpagina Afferden Samen Beter.
 • Eigen e-mailadres: info@afferdensamenbeter.nl en afferdensamenbeter@gmail.com
 • Vooraankondigingen, uitnodigingen en berichten in Knikkerkoerier, op afferden-limburgsite, op Bergen Limburg Online en FB pagina plaatsen.

Opstarten project met jongeren ‘Wat vind jij?!’ i.s.m. Family Community (HAN/KRAKE)

Om de stem van de jongeren te horen zijn in 2018/2019 d.m.v. een Workshop een aantal jongeren aan de slag gegaan met het in kaart brengen van hun wensen en ideeën voor de toekomst.

Family Community: Marjo Raijmakers, Antoinette van der Logt, Twan Krebbers, Joep Zwart, Henny Custers o.l.v. HAN/KRAKE/FAM COM Door Krekelberg en Hilde Wierda.

Het ontwikkelen van Dorpsdagboeken

Er wordt gekozen om 2 verschillende soorten dagboeken aan elkaar door te geven met de thema’s: Toekomst Gezondheidszorg & Welzijn en Toekomst Afferden

Deze 20 dagboeken hebben vanaf september 2018 gereisd in verschillende leeftijdsgroepen: basisschool, jongeren 13-21 jr, jongeren 21-35 jr, gezinnen, senioren.

In totaal zijn de dagboeken 140 keer doorgegeven aan elkaar. Ook per e-mail zijn ideeën en wensen binnengekomen.

Twee dagboeken Zorg & Welzijn (nr. 7 en 8) zijn tot op heden niet teruggekeerd.

De neergeschreven ideeën/wensen zijn geïnventariseerd en geanalyseerd en worden i.v.m. de privacy anoniem gepresenteerd in verschillende rubrieken hier op deze site.  

Werkgroep Dorpsdagboeken: Brigitta den Boer, Simone Helmer, Riet van Ginkel o.l.v. Ellen van Wijk (HAN/KRAKE).

2019

Interactieve Dorpsavond over de toekomst van zorg, welzijn en leefbaarheid in Afferden

Met bijdragen van:

 • Jongeren van workshop ‘Wat vind Jij?!’ o.l.v. Twan Krebbers en Joep Zwart i.s.m. KRAKE/HAN
 • Hans Peter Jung Positieve Gezondheid
 • Noaberzorg video van Karin van der Plas
 • Huisartsenpraktijk Hylke de Waart/Saskia Benthem update
 • Buurkracht (energiecollectief) Geert van Oijen
 • Ellen van Wijk(KRAKE/HAN) en Ron Klemann (Bergen Beweegt Natuurlijk): De Dorpsdagboeken

In het interactieve deel hebben inwoners zich verdeeld over verschillende onderwerptafels zoals Ontmoeten, Prettig Wonen, Dorpsidentiteit, Practische Verbindingen, Zorg & Welzijn, Opgroeien en Voorzieningen……allen voortgekomen uit de reacties in de dorpsdagboeken.

Vanuit deze tafelgesprekken zijn ideeën gekozen en werkgroepjes gevormd om alvast met een zgn. 50-Dagenplan aan de gang te gaan.

Dorpsavond: De rol van een Dorpsondersteuner

 • Dorpsavond over de toekomst van zorg, welzijn en leefbaarheid in Afferden
 • Dorpscooperatie, Dorpsondersteuner, Noaberzorg…..wat past bij Afferden?

Wat staat nog op ons programma ?

 • Stem van de jongeren blijven stimuleren en in projecten actief betrekken.
 • Verkenning Vrijwilligersplatform: coördinatie in vraag en aanbod bij elkaar brengen.
 • Verkenning van rol Dorpsondersteuner. Is dit iets voor Afferden?
 • Deelname in door Provincie Limburg gesubsidieerde projectgroep “Samen op weg naar een nieuw (zorg)landschap.
 • Ondersteuning vragenrondes over Dorpsfonds georganiseerd door HAN.
 • Ondersteuning vragenrondes “Gezond in het Groen” door Jonge Honden.
 • Deelname aan GroZzerdamsessies: “Mooi Maasvallei”.
 • Deelname aan missie/visietraject voor Gezondheidscentrum Afferden (Juiste Zorg op Juiste Plek).
 • Ondersteuning en deelname aan oprichten Corona Steunpunt Offere en doorontwikkeling naar Steunpunt Offere ism Bejen en Huisartsenpraktijk.
 • Oprichten van Vereniging Afferden Samen Beter.

Waar zijn we nu mee bezig?

 • Voorbereiden Dorpsavond in sept 2020 met presentaties van plannen Alverman 2.0, Gezondheidscentrum, en update plannen van Afferden Samen Beter.
 • Verkenning naar geschikte website voor Afferden Samen Beter, die later ook regionaal te koppelen is (Mooi Maasvallei, Regiodeal Noord Limburg).
 • Verkennen plannen om Heijmanspark doorontwikkelen op maat en naar wens van het dorp.
 • Verkennen plannen om veilige weg door het dorp van school naar toekomstige gymzaal te maken ism werkgroep Park&Groen, aanwoners, basisschool, ouders en belangstellenden.
 • Podium geven en stimuleren toekomstig CPO-project en Sportakkoord.
 • Verkennen en onderzoeken van kansen voor Afferden o.a. via Regiodeal Noord Limburg, GroZzerdam, Noaberfoundation, Sociale Agenda etc

2020 JAARVERSLAG https://afferden-limburg.nl/wp-content/uploads/2024/01/20210615-Jaarverslag-2020-ASB-aandachtspunt.pdf

2021 JAARVERSLAG https://afferden-limburg.nl/wp-content/uploads/2024/01/JAARVERSLAG-2021-ASB.pdf

2022 JAARVERSLAG: WAAR HEEFT ASB ZICH MEE BEZIG GEHOUDEN? https://afferden-limburg.nl/wp-content/uploads/2024/01/2021-2022-ASB-geplande-activiteiten_doelen.pdf

2022 WAAR STAAN WE NU? https://afferden-limburg.nl/wp-content/uploads/2023/09/2-20230213-ASB-waar-staan-we-nu-3.pdf

2023 AFFERDEN LIMBURG en POSITIEVE GEZONDHEID : “DE DOORONTWIKKELING” & “VOOR EN DOOR OFFERSE MENSEN https://afferden-limburg.nl/wp-content/uploads/2023/09/2023-Afferden-en-Positieve-Gezondheid_-Voor-en-door-Offerse-mensen.pdf

2023 JAARVERSLAG https://afferden-limburg.nl/wp-content/uploads/2024/01/20231231-WAAR-HEEFT-ASB-ZICH-MEE-BEZIG-GEHOUDEN-IN-2023.pdf

Samenstelling kerngroep Afferden Samen Beter:

 • Bianca van de Bovenkamp (penningmeester)
 • Brigitta den Boer (voorzitter)
 • Anton Wilhelm (vicevoorzitter)
 • Etienne Rijniers
 • Marjolijn Dirkx
 • Riet van Ginkel
 • Simone Helmer
 • Thomas Bender
 • Hans Peter Jung (advies)
 • Hans Pijls (ondersteuning/advies)
 • Jose van Duuren (vanuit Bejen)
 • Peter Sanders (vanuit Bejen)
 • Anneke Heijligers (vanuit KBO)
 • Theo Hoppenreijs (vanuit KBO)
 • Yolanda Lamers (vanuit werkgroep Zorg & Welzijn ASB)
 • Martje Peeters (vanuit werkgroep Zorg & Welzijn ASB

Samenstelling stakeholders Herinrichting Heijmanspark:

 • Werkgroep Aanwoners Heijmanspark
 • Huiskamer Bejen
 • Basisschool ’t Diekske
 • Dorpsraad Afferden
 • Gezondheidscentrum Hooge Heide
 • Hengelsportvereniging De Voorn
 • Offers Treffe
 • Afferden Samen Beter

Samenstelling Werkgroep Ontmoeten & Verbinden:

 • Annelies van der Hoeven
 • Henny van Hoof
 • Jose van Duuren
 • Loes Verijdt
 • Riet van Ginkel

Samenstelling Werkgroep Welkom Nieuwe Inwoner:

 • Marijke Schoenmakers
 • Marjolijn Dirkx
 • Mary Hermans
 • Brigitta den Boer