Werkgroep ‘Afferden Samen Beter’

De gevolgen van de demografische ontwikkeling worden in de landelijke grensregio steeds duidelijker merkbaar: dubbele vergrijzing (het aantal 80-plussers onder ouderen groeit sterk), ontgroening (het vertrekken van jongeren vooral vanwege het volgen van opleidingen elders en het veelal niet terugkeren na afronding van de studie) en krimp. De voorzieningen in dorpen nemen af, en daarmee ook de leefbaarheid. Tegelijkertijd lijden identiteit, vitaliteit en attractiviteit van de dorpen er onder. Deze trends zijn ook in Afferden zichtbaar.samenIn dit kader is door een aantal actieve dorpsbewoners, waaronder een vertegenwoordiging van de Dorpsraad, de werkgroep ‘Afferden Samen Beter’ opgezet met als brede doelstelling de dorpskern Afferden op (langere) termijn toekomstbestendig te maken. Dit vergt (creatieve) oplossingen voor verschillende typen bewoners (Sociaal Economische Status en naar leeftijd) waarbij leefbaarheid geborgd is en waarbij voorzieningen en verenigingsleven op een acceptabel niveau gehandhaafd worden. Het is belangrijk een brede insteek te kiezen. De gedachten richting een samenwerking (coöperatie) op het gebied van gezondheid en welzijn spelen een rol. Aan de orde zijn dan niet alleen het organisatorische aspect maar ook huisvestingssituaties. Voor een brede insteek is gekozen om aansluitmogelijkheden voor bv. de sport mogelijk te maken.

Het project Krachtige Kernen/Starke Dörfer (KRAKE) van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) bleek hier goed op aan te sluiten. In dit meerjarig traject wordt actiegericht onderzoek naar de leefbaarheid in meerdere Nederlandse en Duitse dorpen uitgevoerd met als doel: behoud resp. het verbeteren van de leefbaarheid en sociale toekomstbestendigheid van kleine kernen, waarbij de behoeften van het dorp centraal staan. De focus ligt op het duurzaam versterken van het zelfmanagement van de kleine dorpen. De grensoverschrijdende ervaringsuitwisseling en kennisdeling tussen kleine kernen betekent met elkaar en van elkaar leren en het verder slechten van de grensbarrière.

Namens de HAN heeft dr.ing. Hub Hamers, bijzonder lector organisatie van Zorg en Dienstverlening, zitting in de werkgroep. De huisartsenpraktijk is in de persoon van dr. Hans Peter Jung als adviesinstantie aan de werkgroep verbonden. Omdat ook de huisvestingssituatie een rol speelt is een link gelegd naar Ir. Kim Hamers van de HAN die aan de HAN verbonden is als onderzoeker voor het lectoraat Architecture in Health. Gedurende dit jaar zal er gezamenlijk worden opgetrokken en verkennend onderzoek worden gedaan naar o.a. de behoefte van de dorpsbewoners, bv. door in gesprek te gaan met (delen van) de bevolking en het uitzetten van een enquête.

In de maanden september/oktober 2016 worden interviews onder de bewoners van Afferden afgenomen. Tevens worden de beleidsmakers in Afferden/Bergen en de regio benaderd. Daarvoor zullen ook studenten van de HAN worden ingezet. Hoewel nieuwe oplossingen niet voorbij kunnen gaan aan in het verleden gemaakte keuzes, zullen deze voor een nieuwe impuls en een nieuw type oplossingen zorgen. We willen een beweging op gang brengen onder burgers van Afferden maar ook bij stakeholders/beslissers. Kortom, het zodanig mobiliseren van mensen dat een toekomstbestendig, leefbaar Afferden breed nagestreefd gaat worden.

De werkgroep heeft behoefte aan versterking om mee te denken en activiteiten te ontplooien. Heeft u belangstelling dan is dat bijzonder welkom. Je kunt dan contact opnemen met één van de leden van de werkgroep. Naast bovenvermelde personen nemen tot nu toe aan de activiteiten van de werkgroep deel: Brigitta den Boer, Et Rijniers, Bert Heijligers, Raymond van Oijen, Piet Hagen.

 

Werkgroep ‘Afferden Samen Beter’

Contactpersoon:
Piet Hagen,
Langstraat 39,
5851 BC Afferden
Tel. 0485 – 325839
E-mail: phhagen3@gmail.com

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.