Werkgroep ‘Afferden Samen Beter’

De gevolgen van de demografische ontwikkeling worden in de landelijke grensregio steeds duidelijker merkbaar: dubbele vergrijzing (het aantal 80-plussers onder ouderen groeit sterk), ontgroening (het vertrekken van jongeren vooral vanwege het volgen van opleidingen elders en het veelal niet terugkeren na afronding van de studie) en krimp. De voorzieningen in dorpen nemen af, en daarmee ook de leefbaarheid. Tegelijkertijd lijden identiteit, vitaliteit en attractiviteit van de dorpen er onder. Deze trends zijn ook in Afferden zichtbaar.samenIn dit kader is door een aantal actieve dorpsbewoners, waaronder een vertegenwoordiging van de Dorpsraad, de werkgroep ‘Afferden Samen Beter’ opgezet met als brede doelstelling de dorpskern Afferden op (langere) termijn toekomstbestendig te maken. Dit vergt (creatieve) oplossingen voor verschillende typen bewoners (Sociaal Economische Status en naar leeftijd) waarbij leefbaarheid geborgd is en waarbij voorzieningen en verenigingsleven op een acceptabel niveau gehandhaafd worden. Het is belangrijk een brede insteek te kiezen. De gedachten richting een samenwerking (coöperatie) op het gebied van gezondheid en welzijn spelen een rol. Aan de orde zijn dan niet alleen het organisatorische aspect maar ook huisvestingssituaties. Voor een brede insteek is gekozen om aansluitmogelijkheden voor bv. de sport mogelijk te maken.

Het project Krachtige Kernen/Starke Dörfer (KRAKE) van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) bleek hier goed op aan te sluiten. In dit meerjarig traject wordt actiegericht onderzoek naar de leefbaarheid in meerdere Nederlandse en Duitse dorpen uitgevoerd met als doel: behoud resp. het verbeteren van de leefbaarheid en sociale toekomstbestendigheid van kleine kernen, waarbij de behoeften van het dorp centraal staan. De focus ligt op het duurzaam versterken van het zelfmanagement van de kleine dorpen. De grensoverschrijdende ervaringsuitwisseling en kennisdeling tussen kleine kernen betekent met elkaar en van elkaar leren en het verder slechten van de grensbarrière.

Namens de HAN heeft dr.ing. Hub Hamers, bijzonder lector organisatie van Zorg en Dienstverlening, zitting in de werkgroep. De huisartsenpraktijk is in de persoon van dr. Hans Peter Jung als adviesinstantie aan de werkgroep verbonden. Omdat ook de huisvestingssituatie een rol speelt is een link gelegd naar Ir. Kim Hamers van de HAN die aan de HAN verbonden is als onderzoeker voor het lectoraat Architecture in Health. Gedurende dit jaar zal er gezamenlijk worden opgetrokken en verkennend onderzoek worden gedaan naar o.a. de behoefte van de dorpsbewoners, bv. door in gesprek te gaan met (delen van) de bevolking en het uitzetten van een enquête.

In de maanden september/oktober 2016 worden interviews onder de bewoners van Afferden afgenomen. Tevens worden de beleidsmakers in Afferden/Bergen en de regio benaderd. Daarvoor zullen ook studenten van de HAN worden ingezet. Hoewel nieuwe oplossingen niet voorbij kunnen gaan aan in het verleden gemaakte keuzes, zullen deze voor een nieuwe impuls en een nieuw type oplossingen zorgen. We willen een beweging op gang brengen onder burgers van Afferden maar ook bij stakeholders/beslissers. Kortom, het zodanig mobiliseren van mensen dat een toekomstbestendig, leefbaar Afferden breed nagestreefd gaat worden.

De werkgroep heeft behoefte aan versterking om mee te denken en activiteiten te ontplooien. Heeft u belangstelling dan is dat bijzonder welkom. Je kunt dan contact opnemen met één van de leden van de werkgroep. Naast bovenvermelde personen nemen tot nu toe aan de activiteiten van de werkgroep deel: Brigitta den Boer, Et Rijniers, Bert Heijligers, Raymond van Oijen, Piet Hagen.

 

Werkgroep ‘Afferden Samen Beter’

Contactpersoon:
Piet Hagen,
Langstraat 39,
5851 BC Afferden
Tel. 0485 – 325839
E-mail: phhagen3@gmail.com

Gerelateerde berichten

Afferden en de toekomst (vooraankondiging) Terwijl het voor de beleving stiller is op straat wordt er in meerdere kringen intensief nagedacht over hoe Afferden de toekomst ingeloodst zou kunnen...
Alle opgehaalde IDEEEN en WENSEN in AFFERDEN De werkgroep Afferden Samen Beter heeft in samenwerking met de HAN (KRAKE-project) vanaf 2017 tot heden op allerlei manieren ideeën, wensen en menin...
Offerse jeugd droomt van een jeugdhuis Als je het aan de Offerse jeugd vraagt is er duidelijk de behoefte aan een jeugdhuis in het centrum van het dorp. Dat is het resultaat van een 3 uur d...
We gaan dorpsdagboeken aan elkaar doorgeven DORPSDAGBOEKEN VOOR DE TOEKOMST VAN AFFERDEN **Vanaf begin september gaan er in Afferden 20 dorpsdagboeken rondreizen** Met deze doorgeefdorpsda...
Nieuwsbrief Afferden Samen Beter april 2018 De nieuwsbrief (april 2018) van werkgroep 'Afferden Samen Beter' staat nu online. Je kunt deze hier downloaden. In deze nieuwsbrief lees je de laa...
Resultaten enquête Werkgroep Afferden Samen Beter uit 2017 online Inmiddels heeft de werkgroep 'Afferden Samen Beter' ook een plekje gekregen op onze website. De pagina's worden binnenkort verder gevuld met informati...
Eerste aanzet is gegeven om Afferden toekomstbestendiger te maken De werkgroep Afferden Samen Beter heeft afgelopen woensdagavond tijdens een goed bezochte bijeenkomst in Zaal De Pruuver onder leiding van spreekstalm...
Jongeren in Afferden krijgen een stem Afferden (gemeente Bergen) is het vierde Nederlandse dorp dat zich aansluit bij KRAKE Family Community. Jongeren uit Afferden gaan in een tweetal work...
Analyse dorpsdagboeken Afferden Hier een beknopte analyse van het resultaat van de bijdragen uit de Dorpsdagboeken, gemaakt door Ellen van Wijk (HAN/KRAKE-project). De rondreis va...
De reis van de dorpsdagboeken door Afferden OFFERE LOAT ZICH HEURE Afferden Samen Beter is heel blij dat we in totaal al 70!!!!! reacties hebben ontvangen, en dit dan nog buiten de 2 volledige ...
FacebooktwitterFacebooktwitter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

:-( 
:wave: 
:hello: 
:perfect: 
:wink: 
:-) 
:clown: 
:bouncey: 
:tongue: 
:rose: 
:blush: 
:biggrin: 
:cool: 
:cry: 
:kiss: 
:laugh: 
:notgood: 
:look: