Waar heeft ASB zich eigenlijk mee beziggehouden in 2021?


Voor het dorp:

 • Doorontwikkeling, versterking en ondersteuning Steunpunt Offere (Bejen, KBO, ASB)
 • Aanvraag bijdrage voor nieuwe telefoon voor Steunpunt Offere bij Dorpsraad Afferden > toegekend
 • Organiseren 2 dorpsavonden (ALV) met laatste update over Afferden Samen Beter
 • Deelname overleg Herinrichting Heijmanspark met stakeholders en gemeente
 • Deelname ASB-werkgroep Ontmoeten & Verbinden: Kunst- en Talentroute
 • Deelname aan het platform ‘Offere Mien Offere’ voor meer gezamenlijke activiteiten in het dorp
 • Aanbieden overleg verbeterpunten Dorpswinkel, initiatief bij Dorpswinkel
 • Ondertekening Beweegakkoord (BBN)
 • Deelname aan werkgroep Positieve Gezondheid Beweegakkoord (BBN)
 • Aanvraag bijdrage Dorpsboek bij Onze Buurt van Oranjefonds > afgewezen
 • Aanvraag bij Gemeente voor bijdrage Dorpsboek als incidentele eenmalige bijdrage > afgewezen
 • Aanvraag bij Gemeente voor structurele subsidie 2022 belangenvereniging ASB > afgewezen
 • Aanmelden bijdrage ‘Dorpsboek Offere’: bij RaboClubSupport > toegekend Euro 364
 • Aanmelden bij Kern met Pit (KNHM) met project ‘Offere Samen in Bloei’ > geaccepteerd
 • Een prioriteitenlijst samenstellen van de meest genoemde wensen/ideeën uit de dorpsdagboeken
 • Sociale kaart voor Afferden ontwikkelen
 • Ontwikkelen afgiftepunt voor soep en maaltijden, bereid door vrijwilligers
 • Projecten/vragen aan HAN-studenten aanbieden en vinger aan de pols houden
 • Nieuwe werkgroep ASB: ‘Welkom heten nieuwe dorpsbewoners’
 • Overleg financiële bijdrage Regiobank voor activiteit ASB
 • Ontwikkelen lokaal ‘Beddenplan’ voor opvang dichtbij huis na ontslag ziekenhuis (Cura-ASB), mogelijk in combinatie met tijdelijk ontlasten mantelzorgers
 • Uitwerken idee om Offerse verhalen, recepten, opmerkelijkheden etc. te verzamelen voor een ‘Dorpsboek Offere’, dat mogelijk ook interactief online zal gaan bestaan


Voor Afferden Samen Beter:

 • Ledenwerving voor ASB; oproep in media, flyers, tijdens dorpsactiviteiten
 • Bestuur versterken
 • Uitgangspunten en werkwijze ASB uitwerken
 • Fondswerving
 • Nieuwe huisstijl ontwikkelen
 • Voorlopige eigen website ASB nieuwe huisstijl en nog steeds op zoek naar geschikte interactieve website voor ASB
 • Publiceren update-berichten ASB op media
 • Dorpsondersteuner nog steeds gevraagd
 • Cursus werken met Positieve Gezondheid
 • Oriëntatie ABCD-methode
 • Kennismaking met nieuwe wethouder en uitleg visie werkwijze ASB
 • Nieuwsbrief 1, 2, 3 nieuwe stijl
 • Overleg met HAN over monitoring maatschappelijke waarde van Samenredzaamheid en Burgerparticipatie
 • Deelname aan input boekje van ‘Vitale Gemeenschappen’ over reilen en zeilen van ons burgerinitiatief; ‘waar lopen we tegenaan?’


Voor Samenwerking Gezondheidscentrum

 • Deelname aan partneroverleg van het Gezondheidscentrum: samenwerking en hoofdthema: eenzaamheid bestrijden
 • Opstarten HANwerkplaats in Afferden tijdelijk in De Pruuver
 • Aanmelden nieuwe cursisten Positieve Gezondheid Fontys Hogeschool
 • Ideeën aanleveren voor publieke ruimte Gezondheidscentrum
 • Onderzoeken of er samen met zorgprofessionals en inwoners een hulpverleningsdienst ontwikkeld kan worden, m.m.v. geschoolde vrijwilligers, die goed aansluit bij meer specifiekere en intensievere hulpvragen vanuit de zorgprofessionals.


Lokale overheid Gemeente Bergen:

 • Herinrichting Heijmanspark
 • Deelname aan overleg over Voorzieningenwijzer gemeente Bergen
 • Aanvraag structurele bijdrage 2022 (ASB) en incidentele bijdrage Dorpsboek Offere >beide afgewezen


Regionaal

 • Volgen van ontwikkelingen in de Regiodeal
 • Deelname cultuursessie “Gezonde en leefbare wijken met cultuur” van Sociaal Domein
 • Deelname Kern met Pit 2022
image_pdf