Aanwezig:
Rene Aengenend (Vz.), Etienne Rijniers (secr.), Henk Hendriks (notulist), Ton Wijers, Bert Heijligers, Raijmond van Oijen, Jan Verrijdt en Cor van Ginkel.

Afwezig met kennisgeving:
Piet Hagen (pennm.), Brigitta den Boer en Leo van Druten. Gasten: Elly en Wim van Geel, Lidyanne Canta (Stichting Bloa), Math Ruhl, Erik Megens, Bert Megens, Toon Kerkhoff, Henk Hendriks (Heijen) en Giel Reintjes.


1. Vz. opent de vergadering.


2. Presentatie Windturbines Buukeboom.

Bert Megens geeft een beamerpresentatie over het plan een viertal windturbines (waarvan één eventueel in de vorm van een op te richten plaatselijke coöperatie) te plaatsen ter hoogte van de Buukeboom. Een duidelijk verhaal waarin voldoende ruimte was voor vragen en opmerkingen. Wordt vervolgd.


3. Huiskamer Béjèn.

Lydianne Canta vertelt dat het Oranjefonds een subsidie heeft verstrekt voor een akoestische plafondconstructie. Omdat er een gedeelte eigen geld in moet is er geen geld meer over voor de AED buitenkast. Cor van Ginkel gaat hier namens de Dorpsraad mee aan de slag. De jaarcijfers zijn goed maar niet geheel kostendekkend. Er heeft dientengevolge een gesprek plaats gevonden met wethouder Roefs en een ambtenaar, waarbij de Stichting heeft aangegeven dat omringende gemeenten wel soortgelijke stichtingen door middel van het ouderenbeleid steunen. In dit gesprek werd snel duidelijk dat er op de gemeente niet gerekend hoeft te worden. De Dorpsraad geeft het advies om in deze de politieke partijen te benaderen omdat zij in feite verantwoordelijk zijn voor het ouderenbeleid.

Ook is de Stichting Bloa niet tevreden over de samenwerking met de Superrr inzake participatie en afspraken over afhandelen klussen; eerder gemaakte afspraken worden niet nagekomen en de communicatie met de manager is slecht. In deze geeft de Dorpsraad het advies in overleg te gaan met de verantwoordelijke ambtenaren en de politieke partijen. Per slot van rekening krijgt de Superrr voor zijn integratie-activiteiten een behoorlijke subsidie van de gemeente.


4. Verslag besloten vergadering 08-12-2015.

De secretaris geeft aan door diverse oorzaken hier nog geen gelegenheid voor te hebben gehad. Afgesproken wordt dit alsnog op de agenda van de volgende vergadering te zetten. Intussen zal Etienne ook nog de jaarcijfers opvragen van Stichting Iedershuus. Wordt vervolgd.

Hierna deelt Etienne mede dat hij op termijn met het secretariaat wil stoppen. Afgesproken wordt dat Etienne het werk blijft doen tot er een geschikte opvolger is gevonden.


5. Ingekomen stukken.

 • Gemeente Bergen: Inloopavond Groenstructuurplan Bergen op 26 jan. in de Asseldonk om 19.30 uur.
 • Verzoek bijdrage Kerkbestuur Afferden: de vergadering besluit om bij te dragen aan het rolstoelpad Kapel.
 • Uitnodiging receptie Prins: Rene zal in deze de Dorpsraad vertegenwoordigen.


5. Buurkracht.

Nieuwjaarskaart is in het dorp over het algemeen positief ontvangen. Zo’n 25 personen hebben al interesse getoond. In februari volgt er een bijeenkomst over gezamenlijke energie-inkoop.


6. Rondvraag.

 • Raijmond van Oijen wil een vuurwerkmanifest in dienen bij de Burgemeester. De vergadering reageert hier positief op.
 • Raijmond vraagt tevens hoe de Dorpsraad denkt over een eventuele “horeca- voorziening” bij Uitkijktoren of werkschuur SBB om de wandelaars een verfrissing aan te bieden. De vergadering is unaniem van mening dat dit een slechte zaak is. Er is voldoende gelegenheid in het dorp maar ook op de wandelroutes.
 • Winkelsluiting fam. Keijsers-Verberkt.
  Et gaat met Dorpsarchief filmen en Rene zal namens de Dorpsraad acte de présence geven.
 • De status quo van het Mozaïek.
  Ton geeft aan dat het bedrag voor de muur op het plein uiteindelijk rond is. Dus dit jaar wordt de herplaatsing van het Groene-Kruis mozaïek een feit.
 • Henk Hendriks is door het Waterschap benaderd. Zij willen verslag doen over het verdere traject van de dijkverzwaring in Afferden. Ton Wijers, Bert Heijligers en Leo van Druten zullen hierbij aanwezig zijn.
 • Verder vertelt Henk dat Bleijenbeek z’n 1ste fase heeft afgerond en dat er in mei een opening volgt.
 • Rene Aengenend geeft aan dat gemeente met het opknappen van de bestratingen, waaronder de Oranjebuurt, wil beginnen.
 • Ton Wijers en Sebastiaan Senden worden bedankt voor de perfecte organisatie en verzorging van de Nieuwjaarsbijeenkomst


7. Voorzitter sluit de vergadering.

De volgende vergadering is op 15 maart om 19:30 uur in Iedershuus.

image_pdf