Verslag vergadering dorpsraad 21-01-2014

Aanwezig:
Brigitta den Boer, Jan Verijdt, Henk Hendriks, Bert Heijligers, Ton Wijers, René Aengenend (Vz), Cor van Ginkel, Raijmond van Oijen (Pm), Etienne Rijniers (secr)

Afmelding:
Leo van Druten

Voorzitter René opent de vergadering

Schot voor de boeg / rondvraag

 • M.b.t. tent bij Kubbus die geplaatst wordt bij een feestweekend, er blijft een houten vlonder liggen, en hoe zit het met evt. vergunning?
  Antw: We vragen bij de gemeente na, wat het beleid is.
 • Raijmond: Komen er witte maaskeien rond om het oorlogsmonument?
  Antw Henk: Nee er komen wel tegels langs het monument te liggen.
 • Ton: De Gemeente Bergen is positief over het “Groene Kruis kunstwerk”! De plaats waar het mozaïek komt te staan is op het voormalige Rabo-plein. Eerst even kijken of er nog leidingen in de grond zitten, daarna kan de vergunning worden aangevraagd.
 • We stoppen met de deelname van een kern met pit, dit komt o.a.door de tijdsdruk die er aanvast zit.
 • Raijmond: Onkosten vergoeding voor de club van goede doelen voor o.a. stortingskosten en een extra banknummer om de opbrengst te verdelen.
  Antw: Deze kosten kan met opbrengst worden verminderd, navragen bij de afdeling uit Well. Mia Ummenthum is de contactpersoon.
 • Brigitta: Er is een website die gaat over toekomst kerkgebouwen (Taskforce)
 • Cor: Er is onduidelijkheid over de geldschieter betreffende kerstverlichting Dorpsstraat-Zuid.
  Antw: Het dorpsbudget van de Dorpsraad is de zgn. sponsor.
 • René: Van de Provincie een reactie gehad over het omgeslagen verkeersbord bij de oversteekplaats Rijksweg. Dit wordt z.s.m. gemaakt.

Verslag vergadering 19 november 2013
Afspraak voor de secretaris: Verslag van de afgelopen vergadering gaat als concept naar de dorpsraadsleden. Na ongeveer anderhalve week evt. met reactie terug naar het secretariaat. Daarna richting de website afferden-limburg.nl. De agenda vervolgens naar de knikkerkoerier. Geïnteresseerde uit Afferden kunnen alles lezen op de website afferden-limburg.nl. Bezoekers van de vergadering krijgen het verslag per mail verzonden.

Verder geen op- of aanmerkingen over het verslag van 19 november 2013.

Ingekomen stukken en mededelingen

 • Rekening Piet Boskamp (werkzaamheden oorlogsmonument)
 • Uitnodiging receptie prins Carnaval + jeugdprins
  Raijmond gaat naar prins Paul op zondag 26 januari.
  René gaat naar jeugdprins Giel en jeugdprinses Sem op zondag 2 februari.
 • Vervoer op maat van de provincie Limburg.
  Deze aanbesteding is vanaf 2016 voor 15 jaar. Bijeenkomst is in Roermond.


Dorpenronde College Gemeente Bergen 3 februari 2014

 • Er volgen eerst wat punten voor het geval dat deze niet aan bod komen.
 • Eerste gedeelte, de kracht van ons dorp (Afferden)
 • Herinrichtingvisie park. Punt voor Henk Boa: wat zijn de taken?
 • Het standpunt van de gemeente ten aanzien van het accommodatiebeleid.
 • Fietspad Afferden-Siebengewald
 • Camera toezicht bij de glasbak i.v.m. dumpen afval met de vraag om eventueel extra afvalscheiding: blik en drankpakken.
 • Toekomst openbaar vervoer
 • Lekkage riolering bij panden van W. Heijligers
 • Kracht van ons dorp: o.a. de Alverman, het huiskamer project, natuur en historie (o.a. Bleijenbeek)
 • Gemeenschappelijke problemen in de kerkdorpen oppakken in het dorpenoverleg
 • Blauwdruk inrichting voor Afferden
 • Onderlinge betrokkenheid gemeenteraadsleden ten opzichte van de Dorpsraad

Dorpsbudget
Penningmeester Raijmond heeft een financieel overzicht en verteld ons hoe we er voorstaan!
Afspraak: samen met René even alle in en uitgaven op een rij zetten.

Verder zijn er geen aanvragen binnen voor wat betreft het Dorpsbudget.

Accommodatie beleid voor Afferden
Brigitta zit in de werkgroep namens de Dorpsraad en vertelt dat de werkgroep op 4 februari een nieuwe bijeenkomst heeft, waarin de mogelijkheden op hoofdlijnen nogmaals gewogen worden. De gemeente verwacht een integraal gefundeerd plan, ook in financieel opzicht, waarbij er gecentraliseerd zal moeten worden. Activiteiten die o.a. meegenomen worden in deze herschikking zijn: sport, cultuur, muziek, integraal kindcentrum en plaatsen voor ontmoeting en overleg.

De mogelijkheden van bestaande accommodaties te weten Iedershuus, Alverman, school en kerk worden zorgvuldig bekeken. Ook zullen de randvoorwaarden van alle (ook mogelijke toekomstige) gebruikers moeten worden geïnventariseerd en de mogelijkheden om samen te werken met de ondernemers.

Om een lang verhaal kort te maken: “We zijn er nog lang niet uit”.

Sociaal Dorpsteam en dorpsdagvoorzieningen
René legt uit wat de bedoeling is van het Dorpsteam. Hij heeft hierover een gesprek gehad met Marian Gommans van het team Welzijn. We kijken nog hoe wij een bijdrage kunnen leveren als dorpsraad.

Een van de punten is het mobiliseren van vrijwilligers, kortere lijnen en weer terug naar een wijkzuster zoals we die van vroeger kennen.

Rondvraag

 • Raijmond: Voorstel om als Dorpsraad een facebook pagina te starten
  Antw: We communiceren al via de website afferden-limburg.nl.
  Ton kijkt nog even wat er allemaal mogelijk is.
 • Raijmond: Firma Jan Linders komt met een “Bezorgservice” naar burgers toe, waar geen winkels meer zijn in de dorpskernen van Limburg.
 • Henk: Aan de westzijde van de N271 komt een extra groenstrook vrij. Dit komt omdat het fietspad aan één kant van de rijksweg komt te vervallen. Het zgn. “laanidee” blijft intact! Bomen die slecht zijn worden gekapt en vervangen. We komen er nog op terug.

Sluiting
Sluiting door René met de mededeling dat de volgende vergadering zal plaatsvinden op dinsdag 18 februari 2014.

Actie en besluitenlijst
– Leo kijkt in archief naar namen van familiebomen
– Werkgroep dorp-inrichtingsvisie vraagt Peter v/d Bosch
– Inventarisatie leden en oud leden bijhouden (Leo+Et)
– Foto maken ‘nieuwe’ dorpsraad (Et)
– Vergunning feesttent navraag bij Gemeente (Et)
– Verslaglegging professioneler, controle door Henk en/of Ton (Et)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.