Aanwezig:
René Aengenend (Vz.), Henk Hendriks (notulist), Frans Theunissen, Ton Wijers en Jan Verijdt.

Gasten:
Toon van Heesch, Patrick Robben en Brigitta den Boer.

Afwezig met kennisgeving:
Ferdinand Zegers en Cor van Ginkel.

1. Voorzitter opent vergadering

2. Bespreking notulen 17 december
Notulen worden goedgekeurd.

3. Ingekomen stukken / Mededelingen

 • Nieuw College in Nieuw-Bergen:
  Alle zaken en lopende projecten worden gewoon opgepakt, met uitzondering Wellsmeer. Dit wordt waarschijnlijk over de verkiezingen getild. Wat het accommodatiebeleid betreft had de voorgaande wethouder maar één plan willen presenteren. Dorpsraad geeft de voorkeur aan een presentatie van beide plannen. Patrick Robben informeert verder in de komende raadscommissie.
 • Bijeenkomst ‘Afferden Samen Beter’ op 7 februari.
  Dorpsraad zal hierbij aanwezig zijn.
 • Brief bezorgde ouders:
  Voorzitter is bij schoolhoofd Rob van Ham geweest om deze problematiek aan te kaarten. Besloten is dit te verwijzen naar de jongerenwerker van de gemeente. Deze heeft aangegeven dit zo spoedig mogelijk te gaan onderzoeken.
 • Presentatie Dorpsraad aan politieke partijen:
  Voorzitter wil met behulp van een beamer-presentatie onze politieke partijen duidelijk maken waar een Dorpsraad voor staat en wat er tot op heden voor een projecten spelen zoals Herinrichting Heijmanspark, Dijkoverleg, Hondenpoep, Vrijwilligerswerk, Accommodatiebeleid en Leefbaarheid in Afferden. Natuurlijk blikken we ook terug op wat er bereikt is zoals: Uitkijktoren, Bloemrijke bermen, Herinrichting Kapelstraat, Oversteek Rijksweg, Inrichting vernieuwde Rijksweg, Bijenproject Limburg, Bleijenbeek, enz.

4. Financieel Verslag
Er zijn subsidie-aanvragen binnengekomen van: Halfvastenoptocht, Afferden Samen Beter en ABC het Töpke.

5. Vaststellen vergaderschema 2018
Vergaderingen Dorpsraad zullen in principe weer op de dinsdag-avonden plaatsvinden.

6. Rondvraag

 • Patrick Robben: Er is vanuit de gezamenlijke Dorpsraden (Well, Nieuw-bergen en Afferden) persoonlijk een brief overhandigd aan de burgemeester. Deze brief staat echter niet op de postlijst en komt derhalve niet bij de raad terecht. Voorzitter onderneemt in deze actie.
 • Jan Verijdt: Gesproken met Vincentiusvereniging met de vraag wat we in Afferden doen aan armoedebestrijding. Voorzitter: Enkele namen van mensen die zich hiermee bezig houden worden genoemd die Jan zal doorgeven.
 • Ton Wijers: Aanvraagformulier subsidies Dorpsraad is bijgewerkt en wordt op de site geplaatst. Ingevulde formulieren dienen naar het secretariaat te worden gestuurd.
 • Brigitta den Boer: Ik mis een aantal dorpsraadverslagen op de site. Voorzitter onderneemt actie in deze en zorgt alsnog voor plaatsing.
 • Brigitta geeft vervolgens uitleg over de subsidie-aanvraag van Afferden Samen Beter voor de bijeenkomst in februari en ligt de opzet kort toe. Afferden Samen Beter wordt door Brigitta gepresenteerd als een werkgroep van de Dorpsraad.

7. Voorzitter sluit vergadering

image_pdf