Verslag vergadering dorpsraad 12-12-2019

Aanwezig:
René Aengenend (voorzitter), Henk Hendriks, Frans Theunissen, Piet Manders en Ton Wijers (notulist)
Gasten:
Jos Zwart

Voorzitter opent vergadering en stelt agenda vast.

Ingekomen stukken / mededelingen

 • Vraag aanmelding burgervertegenwoordiger i.v.m. her-activering vliegbasis de Peel.
  Ter info genoteerd.
 • Bijeenkomst werkgroep dorpsraden Bergen en Vereniging Kleine Kernen Limburg over de rol van dorpsraden t.o.v. de gemeente vervolg.
  Piet en René zijn er geweest, conclusie: de dorpsraden kunnen alleen nog in contact komen met de gemeente als ze zelf initiatief nemen. Wederzijds zal het niet gebeuren. We nemen dit mee naar het volgende dorpsradenoverleg.
 • Overlast jongeren vandalisme en drugs, toezicht straatcoaches en boa’s en beleid gemeente Bergen.
  Er is met Piet nog contact geweest met de straatcoaches, aanpak begint zijn vruchten af te werpen.
 • Hoe opvang arbeidsmigranten en kleinschalige opvang veel kortdurende, maar ook langdurende migranten regelen in gemeente.
  Piet is er naar toe geweest, de gemeente heeft het beleid uitgelegd betreffende opvang arbeidsmigranten. Het zal vooral seizoenarbeiders betreffen met een max. verblijfsduur van 1 jaar.
 • Contactgegevens provincie i.v.m. overlast.
  Wederom reacties uit het dorp betreffende stankoverlast. Enige middel in deze is om klachten rechtstreeks te melden bij de Provincie Limburg.
 • Bijeenkomst huuskamer ‘Oppe koffie’ Bergen, VKKL, initiatiefnemers en fondsenwerving.
  Piet is er geweest. Het betreft de mogelijkheid tot fondsenwerving, we houden het in ons achterhoofd.
 • Mail Vitale leefomgeving.
  Hebben het bericht als info tot ons genomen.

Verslag penningmeester
Subsidieverzoek voor Kunstroute binnengekomen! Dit zullen we de volgende vergadering in behandeling nemen.

Evaluatie afgelopen jaar
Wat heeft de Dorpsraad gedaan, bereikt en hoe verder in 2020.

Rondvraag
Geen verdere vragen

Voorzitter sluit de vergadering

VACATURE DORPSRAAD:
De Dorpsraad is op zoek naar een penningmeester!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.