Berichtenarchief fietspad

Proef met lichtgevend markering fietspad N271 bij Afferden

Als de weersomstandigheden het toelaten gaat de provincie Limburg eind mei lichtgevende markering aanbrengen op het fietspad langs de N271 bij Afferden/Heukelom. Dat is het antwoord dat CDA fractievoorzitter Jacob Knoops heeft gekregen van de provincie Limburg naar aanleiding van zijn herhaald verzoek om het zicht op het fietspad in het donker te verbeteren.Fietspad Afferden N271Aanleiding van het verzoek zijn klachten die het CDA ontving van burgers. Met name de verlichting van tegemoetkomend autoverkeer kan fietsers dusdanig verblinden dat zij de opstaande randen van het fietspad onvoldoende kunnen zien. De provincie erkent het probleem en begint nu met een proef in Afferden. De markering die aangebracht gaat worden slaat overdag lichtenergie op en straalt die ’s avonds weer uit. Het is een innovatieve techniek die elders al is toegepast.

De provincie Limburg bekijkt of toepassing van deze techniek een oplossing kan bieden voor het gesignaleerde probleem. Als de proef slaagt wordt de markering mogelijk op grotere schaal in Limburg toegepast.

Bron: Frans Thonen

Fietspad Afferden Siebengewald geopend

Het vorige fietspad dat wethouder Ben Buiting opende, gebeurde al kruipende en betrof het fietspad tussen Bergen en Oud-Bergen. Het nieuwe fietspad dat vandaag tussen Afferden en Siebengewald met een officieel tintje geopend werd, gebeurde op een al even duurzame wijze. Deze keer kwam hij met een elektrische hulpmotor aangedreven tweewieler tegen de wind in het fietspad afzakken om vervolgens ter hoogte van het paviljoen van het golfcomplex het fietspadbord te onthullen.Opening Fietspad Afferden Siebengewald 2015Dat deed hij niet in zijn eentje maar samen met Ilse, Anna en Rebecca uit Siebengewald. Want deze drie meiden maken dagelijks gebruik van dit fietspad als zij naar hun school in Boxmeer gaan. Dankzij de aanleg van dit fietspad is het traject tussen Afferden en Siebengewald voor fietsers een stuk veiliger geworden. Vooral nu de avonden in deze tijd van het jaar zo vroeg invallen een hele geruststelling.Opening Fietspad Afferden Siebengewald 2015-2“Het fietspad is overigens nog niet helemaal klaar”, vertelde Ben Buiting na de openingshandeling. De lantaarnpalen moeten nog geschilderd worden en de wegmarkering aangebracht. Ook de bermen moeten nog worden ingezaaid. Verder blijkt de aansluiting van het fietspad op de Siebengewaldseweg niet echt ideaal te zijn zodat de gemeente besloten heeft de komgrens te verplaatsen.Opening Fietspad Afferden Siebengewald 2015-3De Bergense politiek had de aanleg van dit fietspad jarenlang op haar verlanglijstje staan, maar heeft nu met dit nieuwe fietspad niet alleen een lang gedane belofte ingevuld maar ook een veilige fietsroute voor de schoolgaande jeugd, de toerist en alle fietsers gecreëerd. De gemeenteraad heeft voor de aanleg ruim een miljoen euro beschikbaar gesteld. Daarnaast heeft ASR Vastgoed Vermogensbeheer de gronden om niet beschikbaar gesteld.

Bron: Frans Thonen

Afsluiting N271 tussen Bergen en Heijen

De N271, het gedeelte tussen Bergen (vanaf de afslag Milieupark Heukelom) en industrieterrein De Grens in Heijen, is vrijdag 24 oktober 19.00 uur tot maandag 26 oktober 06.00 uur in beide richtingen afgesloten. In dat weekend wordt de asfaltdeklaag vernieuwd, markeringen aangebracht en de bermen afgewerkt. Het fietspad langs de N271 blijft normaal begaanbaar voor (brom)fietsverkeer tussen Bergen en Heijen.

Tijdens deze weekendafsluiting wordt het verkeer omgeleid. Tijdens de afsluiting is de route van busdienst Veolia gewijzigd. Alle bushaltes tussen het gemeentehuis in Bergen en Heijen, de Grens vervallen. Er is dat weekend één noodhalte: in Afferden ter hoogte van de Veerweg.

Aanleg fietspad Siebengewald – Afferden gestart

Deze week is de gemeente begonnen met de aanleg van het fietspad van Siebengewald naar Afferden. De werkzaamheden nemen circa tien weken in beslag. Het fietspad komt vrij van de rijbaan te liggen langs de Horsterbeekweg en Bleijenbeek naar de komgrens in Afferden.aanleg-fietspad-afferden-siebengewaldVandaag werd de laatste hand gelegd aan het opruimen van explosieven op het fietspadtraject. De afgelopen weken is door het explosievenopruimingsbedrijf Bodac een handvol geschutsmunitie en een kleine hoeveelheid kogels getraceerd en geruimd en naderhand door de EOD vernietigd.

De aanleg van het fietspad staat al jaren op het wensenlijstje van de politiek. Wethouder Ben Buiting is dan ook blij dat nu daadwerkelijk met de aanleg van het fietspad is gestart. Het stuk van Siebengewald naar Afferden is een lange, rechte weg in het buitengebied. ‘’Dit fietspad is belangrijk voor de schoolgaande jeugd en voor de toeristische ontwikkeling van de gemeente’’, stelt Buiting. ‘’Het bevordert in hoge mate de verkeersveiligheid van de verkeersdeelnemers. We willen niet langer wachten op de ontwikkelingen bij Bleijenbeek”.

Met de realisatie van het fietspad lost het college een prominente verkiezingsbelofte in. De gemeenteraad heeft voor de aanleg ruim een miljoen euro beschikbaar gesteld. ASR Vastgoed Vermogensbeheer B.V. stelt de gronden om niet beschikbaar. Dit is onlangs vastgelegd in een hernieuwde intentieovereenkomst over de ontwikkeling van landgoed Bleijenbeek.

Bron: Frans Thonen

Zuilen voormalige villa Angelbeck wijken voor fietspad

Voor de verbreding van het fietspad langs de N271 tussen Bergen en Heijen is inmiddels een groot aantal bomen gekapt. Bouwkundige constructies zoals hekwerken en zuilen worden in overleg met de eigenaar verplaatst. Bij voormalige stoeterij Angelbeeck ter hoogte van Heukelom zijn vorige week donderdag vier monumentale zuilen langs de oprijlaan naar het pand met zwaar materieel verzet.angelbeck_04_2015De vier gehavende zuilen maakten tot aan het eind van de Tweede Wereldoorlog deel uit van het riante landhuis Angelbeck. Dit landhuis dat in de volksmond ook wel ‘de villa’ werd genoemd is tijdens de Eerste Wereldoorlog in opdracht van Sjang Clevers gebouwd, gelijktijdig met de bouw van de steenfabriek ‘St. Antonius’ eveneens in Heukelom. In 1924 heeft Clevers de fabriek wegens financiële moeilijkheen verkocht en huize Angelbeck verlaten.

In de jaren dertig leefden er plannen om op deze locatie de landbouwschool onder te brengen en de villa te bestemmen tot ambtswoning voor de burgemeester van Bergen. Zover is het niet gekomen omdat de gemeente met de toenmalige eigenaar geen overstemming kon bereiken over de koopprijs. Aan het eind van de Tweede wereldoorlog is het pand door oorlogsgeweld verwoest. De vier zuilen dragen nog steeds de sporen van die tijd.

De huidige eigenaar heeft in de naderhand gebouwde boerderij stoeterij Angelbeeck alsmede een zadelmakerij en bed en breakfast gerealiseerd waar gasten over de hele wereld onderdak vinden en hebben gevonden. In verband met de malaise in de paardenwereld is overigens de stoeterij opgeheven.

De eigenaar overweegt de monumentale, door oorlogsgeweld gehavende zuilen op termijn zo mogelijk met subsidiegelden te laten herstellen.

Bron: Maas- en Niersbode

Tracé fietspad Siebengewald – Afferden zichtbaar

De voorbereidingen voor de aanleg van het fietspad van Siebengewald naar Afferden zijn in volle gang. De gemeente heeft nagenoeg alle benodigde gronden kunnen verwerven en het bestemmingsplan is in een afrondende fase.
afferden_siebengewald
De verdere voortgang is afhankelijk van de laatste grondtransactie die nog moet worden afgerond. Inmiddels is in het landschap het tracé van het nieuwe fietspad met piketpaaltjes zichtbaar gemaakt.

Het CDA heeft zich jaren sterk gemaakt voor de aanleg van het fietspad. CDA kandidaat statenlid Hennie Nillesen hoopt dat snel begonnen kan worden met de daadwerkelijke aanleg. ‘Met name voor de schoolgaande kinderen is het belangrijk dat ze dagelijks kunnen fietsen over een vrijliggend fietspad. Dat is een stuk veiliger dan de huidige situatie. ”Ik vind dat de provincie financiële middelen beschikbaar moet blijven houden om gemeenten in Limburg te ondersteunen bij dergelijke grote investeringen”, stelt Nillesen.

De provincie Limburg draagt 160.000 euro bij in de aanlegkosten van dit fietspad.

Informatieavond over aanpassing fietspad N271

Op donderdag 5 maart om 19.30 uur zal er in partycentrum Kubbus een informatie avond worden gehouden over de aanpassing van het fietspad aan de N271 tussen Bergen en Heijen.

Deze werkzaamheden starten binnenkort en de aannemer zal een toelichting geven hoe en wanneer hij e.e.a. gaat uitvoeren, met welke verkeersmaatregelen en eventuele omleidingen en in welke faseringen.

Uitnodigingen hiertoe worden huis- aan huis bezorgd bij de aanwonenden langs het werkvak, gepubliceerd in de Niers- en Maasbode en op de gemeentelijke- en provinciale websites geplaatst.

Inloopbijeenkomst aanleg fietspad N271 Bergen – Heijen

De Provincie Limburg organiseert een inloopbijeenkomst over de komende werkzaamheden aan het fietspad langs de N271 van Bergen naar Heijen. Deze werkzaamheden zijn gepland voor 2015.

Deze inloopbijeenkomst vindt plaats op woensdag 16 juli tussen 16.00 en 20.00 uur in Iedershuus.

Tijdens deze inloopbijeenkomst kan men de planning komen bekijken, krijgt men zicht op de faseringen, omleidingen en uitvoeringswijze en is er de mogelijkheid om vragen te stellen.

De Provincie Limburg wil de veiligheid en oversteekbaarheid voor met name het (brom)fietsverkeer langs de N271 verbeteren. De fietspaden langs de N271 voldoen niet meer aan de huidige richtlijnen en zijn bovendien aan onderhoud toe. Ook de oversteekbaarheid van de weg laat te wensen over en levert verkeersonveilige situaties op.

Planinhoud
De reconstructie omvat het aanleggen van een tweerichtingen (brom)fietspad aan de oostzijde van de N271. Ook worden op verschillende plaatsen middengeleiders aangebracht die ervoor zorgen dat de weg in twee fasen kan worden overgestoken. Ter hoogte van de kern Afferden wordt het fietsverkeer door het dorp geleid en ter hoogte van de camping Klein Canada (Afferden) wordt de as van de N271 verschoven naar het westen, zodat er voldoende ruimte ontstaat tussen de hoofdrijbaan en het nieuwe (brom)fietspad. Ter hoogte van de aansluiting Erfesebosweg wordt het (brom)fietspad op verzoek van de gemeente Gennep uitgebogen naar 6 meter, waardoor verkeer zich tussen het (brom)fietspad en de provinciale weg kan opstellen.

Bekijk hier de reconstructietekeningen.

Reacties enquête op website gemeente Bergen over fietspaden

Gedurende twee maanden heeft de gemeente Bergen via haar website u als inwoner van de gemeente gevraagd uw mening te geven over de staat van onderhoud van de fietspaden.

Ook is gevraagd of er voldoende fietspaden zijn of dat er behoefte is aan uitbreiding van het fietspadennet. Verder is gevraagd of er naar de mening van de Bergense fietser voldoende voorzieningen zoals horeca en rustplaatsen te vinden zijn langs de fietsroutes.

Uitkomsten:
Opvallend is de eensgezinde mening van de fietsers over de staat van onderhoud van de fietspaden langs de provinciale weg. Deze paden worden als ronduit slecht beschouwd. Scheefliggende stoeptegels en opdrukkende wortels maken deze paden, naar de mening van de fietser, gevaarlijk. Verder geven de respondenten aan een fietspad tussen Afferden en Siebengewald te missen. Veel fietsers zijn ook voorstander van meer en verharde fietspaden door de bossen. Wenselijk is verder dat er meer horeca komt waar de fietser wat kan drinken en uit kan rusten. Ook worden bankjes en andere rustplekken node gemist.

Te nemen acties:
De gemeente zal met de uitkomsten van de enquête de provincie nogmaals wijzen op de slechte staat van onderhoud van de fietspaden langs de provinciale weg. De provincie zal tevens gevraagd worden om aan de plannen voor een nieuw fietspad tussen Bergen – Afferden en Heijen een hoge prioriteit toe te kennen. Op dit moment is de gemeente Bergen aan het onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor een fietspad tussen Afferden en Siebengewald. In het nationaal park wordt binnenkort begonnen met de aanleg van fietspaden tussen enkele knooppunten. Ook wordt gewerkt aan uitbreiding van het aantal rustplaatsen.

Bron: Maas- en Niersbode 30-08-2005