Aanwezig:
Henk Hendriks, Ton Wijers, Frans Theunissen, Ferdinand Zegers, René Aengenend en Cor v. Ginkel

Gast:
Geen

Afwezig:
Jessica Nienhuis, Jan Verijdt

Voorzitter:
Henk Hendriks

Notulen:
Ferdinand Zegers

1) Opening en vaststellen agenda en verslag vorige vergadering
Akkoord.

2) Ingekomen stukken / mededelingen

 • Accommodatiebeleid (Alverman/Gymzaal/Iedershuus, etc.):
  De meeste leden binnen de Dorpsraad hebben zich ingezet rondom dit onderwerp. Wij hebben echter de afgelopen tijd gemerkt dat de activiteiten van de Dorpsraad en accommodatiebeleid sterk door elkaar lopen en dat dat voor ons zelf, laat staan een buitenstaander, soms moeilijk uit elkaar te houden was. Daardoor werd het voor de Dorpsraad steeds moeilijker om een neutrale positie hierin te kiezen. Om de splitsing tussen de activiteiten rondom accommodatie en de Dorpsraad duidelijker te maken zal vanaf nu alle activiteit betreffende dit onderwerp binnen het A-team (Alternatieven team) gebeuren en niet vanuit de Dorpsraad. We realiseren ons dat deze keuze gezien zal worden als een reactie naar de beslissing van de gemeente rondom de Alverman. Dit is ten dele waar. De reden van de Dorpsraad om deze stap te nemen is echter meer gedreven vanuit het commentaar (zowel positief als negatief) van de Afferdse bevolking. Ook realiseren wij ons dat velen denken dat het A-team na de beslissing van de gemeente toch niets meer kan doen. Het A-team ziet, ondanks de beslissing van de gemeente om de werkgroep Alverman (WAA) toestemming te geven het plan verder uit te werken, nog mogelijkheden om wellicht tot een andere conclusie te komen. Ook heeft de Dorpsraad besloten om bij een volgende, lastig liggend thema eerder voor een aparte werkgroep te kiezen.Tenslotte nog een opmerking over het verspreide enqueteformulier t.a.v. het accommodatiebeleid. O.a. de afsplitsing zoals hierboven besproken hebben geleid tot verwarring met betrekking tot het ophalen van het formulier. Voeg daar nog aan toe interne communicatiestoring, ziekte en het late tijdstip waarop de vrijwilligers moesten worden georganiseerd en ziedaar het resultaat: In zo’n 7 straten is het formulier niet opgehaald. De organisatoren betreuren dit en een excuus aan de mensen die de moeite gedaan hadden om het formulier in te vullen is hier zeker op zijn plaats.
 • Verkeersveiligheid:
  Er wordt nog steeds gewerkt en gedacht aan een veiligere oversteek bij de N271 ter hoogte van de Veerweg. De afgelopen maand is er in de pers commotie ontstaan rondom dit onderwerp. De betrokken wethouder heeft ons uitgenodigd om de onduidelijkheden hieromtrent duidelijk te maken. Daarna zullen we Afferden informeren.
 • Dorpsradenoverleg:
  2e Dorpsraden-overleg is geweest waarin vooral de nadruk gelegd werd op het verbeteren met het contact/communicatie met de gemeente. Notulen zijn bijgevoegd op de afferden-limburg site.(sectie dorpsraad).
 • Overlast
  Een inwoner in Afferden stuurde ons een brief betreffende zwerfafval op diverse locaties. De Dorpsraad heeft a.d.h.v. deze brief contact opgenomen met de gemeente en dit onderwerp, waar men overal mee kampt, zal binnenkort in de verantwoordelijke commissie besproken worden.Een inwoner in Afferden stuurde ons een brief m.b.t. de knallen tijdens het traditionele vlaghijsen. De zorg was met name gericht op de huisdieren. De Dorpsraad is in principe geen partij in deze maar zal wel reageren naar de bewoner toe.

3) Penningmeester / Financiën

 • De werkgroep Afferden Samen Beter heeft een subsidieverzoek gedaan om de openbare bijeenkomst in februari te sponsoren. Dorpsraad zal hier positief op reageren.
 • Schutterij Prins Hendrik heeft om een bijdrage gevraagd voor verbetering/aanpassing van hun accommodatie. Ook hier wordt positief op gereageerd.

4) Oproep nieuwe leden voor de dorpsraadverkiezing
Er zijn in het verleden al enkele oproepen geplaatst om nieuwe leden te werven voor de Dorpsraad. Dat was geen groot succes (1 lid extra). Wij vermoeden dat de discussie rondom het accommodatiebeleid hier o.a. debet aan was. Het goede aan die discussie is wel dat ons gebleken is dat er nog veel mensen rond lopen die energie voor het welzijn van Afferden hebben. Graag willen we deze mensen oproepen om de Dorpsraad te komen versterken. Zodra er dan weer voldoende leden zijn kan er ook weer een verkiezing voor de Dorpsraad volgen. Er moet tenslotte wel iets te kiezen zijn om een verkiezing te kunnen organiseren.

5) Rondvraag en opmerkingen
Geen opmerkingen

 

Vergaderdata 2019
alle 2de donderdagen van de maand in 2019. Aanvang 19.30 uur.